3D Vector Conceptual Illustration of Bill Payment, Mobile Banking App, Internet Shoping.
izobraževanjeosveščanje potrošnikovSlovenijaV fokusu

Plačilne storitve – poznate svoje pravice?

Zveza potrošnikov Slovenije je objavila zanimiv članek.

3D Vector Conceptual Illustration of Bill Payment, Mobile Banking App, Internet Shoping.

V vlogi uporabnikov plačilnih storitev se znajdemo skoraj vsak dan. Kakšne so pri tem naše pravice in kako jih lahko uveljavljamo? Natančneje jih ureja Zakon o plačilnih storitvah, nekatere pomembnejše smo zbrali v tem prispevku.

Med finančnimi storitvami je kar nekaj takih, s katerimi se srečujemo vsak dan. Mednje spadajo plačilne storitve, ki nam omogočajo dvige in pologe denarja na računih, prenos denarnih sredstev med računi, plačevanje računov in izvrševanje vrste drugih plačilnih transakcij.

Pri njihovi uporabi v ospredje praviloma postavljamo tiste koristi, ki jih najbolj cenimo – opravljene storitve morajo biti varne, hitre in cenovno ugodne, tudi priročne in preproste za uporabo. Hkrati je pomembno vedeti, kako je s predpisi poskrbljeno za nekatere ključne pravice, ki jih imamo kot uporabniki.

Najpomembnejše pravice in obveznosti uporabnikov in ponudnikov plačilnih storitev – mednje spadajo na primer družbe za izdajo elektronskega denarja, plačilne institucije, ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih, najpogosteje pa so to banke – so opredeljene v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPIaSSIED).

Zamenjava plačilnega računa

Vsak potrošnik ima možnost zamenjave plačilnega računa iz ene banke v drugo. Pravila za zamenjavo so popolnoma standardizirana, postopek menjave pa preprost, saj večino opravijo kar banke same, vključno z odprtjem novega računa, posredovanjem zahtevka za ukinitev računa pri prejšnji banki, odprtjem direktnih bremenitev in trajnih nalogov ter obvestilom delodajalca o novem računu.

Najprej morate banko, kjer odpirate nov račun, pooblastiti za zamenjavo plačilnega računa, in pri prejšnji poravnati odprte obveznosti.

Odpoved pogodbe za plačilni račun pri prejšnji banki bo brezplačna, razen če je od njene sklenitve poteklo manj kot šest mesecev. V tem primeru vam lahko banka zaradi odpovedi zaračuna nadomestilo, ki pa mora biti sorazmerno z dejanskimi stroški.

Postopek zamenjave banke mora biti končan najpozneje v dvanajstih delovnih dneh.

Plačilne transakcije, pri katerih znesek ni vnaprej znan

Za primere, kjer nataneč znesek plačila ni vnaprej znan (na primer pri hotelskih rezervacijah ali pri storitvah “rent-a-car” v okviru kartične plačilne transakcije), lahko vaš ponudnik plačilnih storitev blokira sredstva na vašem računu le, če ste dali soglasje za točen znesek sredstev, ki jih je treba blokirati.

placilne storitve poznate svoje pravice-2

Sredstva morajo biti sproščena takoj po prejemu informacij o natančnem znesku plačilne transakcije in najpozneje takoj po prejemu plačilnega naloga.

Pravočasna obveščenost o spremenjenih pogojih

O spremembah pogojev za uporabo plačilnih storitev (razen sprememb obrestnih mer in menjalnih tečajev, ki temeljijo na spremembi referenčne obrestne mere ali referenčnega menjalnega tečaja, če tako določa okvirna pogodba) vas mora ponudnik plačilnih storitev obvestiti v pisni obliki ali na drugem trajnem nosilcu podatkov, ki je dogovorjen v pogodbi, najmanj dva meseca pred dnem začetka uporabe spremenjenih pogojev.

Za spremembo ponudnik praviloma ne bo potreboval vaše izrecne privolitve s podpisom. Če se s spremembo ne strinjate, imate pravico do brezplačne odpovedi okvirne pogodbe.

pravni nasveti potrosnikom v casu koranavirusa odgovorVečinoma je že v sami okvirni pogodbi dogovorjeno, da s spremembo pogojev za uporabo plačilnih storitev soglašate, če v določenem roku izrecno ne nasprotujete njihovi uveljavitvi. Zatorej redno in skrbno preverjajte obvestila banke, da vam ne uide morebitna podražitev.

Povračila za neodobrene in nepravilno izvršene transakcije

Za škodo v primeru neodobrenih transakcij primarno odgovarja ponudnik plačilnih storitev. Ta vam mora najpozenje do konca delovnega dne, potem ko je tovrstno transakcijo opazil oziroma je bil o njej obveščen, povrniti znesek plačilne transakcije ter vsa zaračunana nadomestila in obresti.

Izjema pri povračilu je znesek do največ 50 evrov, ki na podlagi splošne odgovornosti bremeni uporabnika v primeru nepooblaščene transakcije zaradi uporabe izgubljenega ali ukradenega plačilnega instrumenta oziroma za škodo, ki jo zaradi njegove prevare ali hude malomarnosti v celoti krije uporabnik sam.

Ob tem ni odveč opozoriti, da ste dolžni plačilni instrument uporabljati v skladu s pogoji in navodili ponudnika (na primer ustrezno varovanje PIN-kode) in ga brez odlašanja obvestiti o izgubi, kraji ali zlorabi in o domnevno neodobrenih plačilnih transakcijah.

Vsakršno odlašanje z obvestilom lahko pomeni, da boste nosili breme celotnega zneska!

Če je ponudnik plačilnih storitev odgovoren za nepravilno izvršitev vašega plačilnega naloga (npr. izvršitev napačnemu prejemniku), vam mora brez odlašanja povrniti znesek transakcije oziroma popraviti stanje plačilnega računa, če je bila transakcija izvršena v breme vašega plačilnega računa.

Tudi če uporabljate storitve direktne bremenitve (pooblastilo ponudniku elektrike ali mobilne telefonije, da z vašega plačilnega računa odredi plačilo periodičnih, ponavljajočih se mesečnih obveznosti), imate pravico izpodbijati vsako nepravilno plačilo (na primer bremenitev računa po prekinitvi pogodbe z dobaviteljem) in zahtevati vračilo celotnega zneska.

O napaki že izvedenega plačila obvestite ponudnika takoj, ko jo odkrijete. Če direktna obremenitev še ni bila izvršena in ste na podlagi predhodnega obvestila o znesku in datumu bremenitve vašega računa zaznali nepravilnost, o tem nemudoma (najpozneje pa en delovni dan pred datumom plačila) obvestite banko ali prejemnika plačila in podajte ugovor na nameravano izvršitev direktne obremenitve. V tem primeru transakcija ne bo izvršena.

Pritožbeni postopek

Kadar zaznate nepravilnost pri izvajanju pogodbenega razmerja, ki ga imate s ponudnikom plačilnih storitev, ali menite, da je kakorkoli drugače kršil vaše pravice, lahko pri ponudniku vložite pritožbo ali ugovor, ta pa mora odgovoriti najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Če ni možna dokončna rešitev v tem roku, vas mora ponudnik seznaniti s postopkom reševanja in o predvidenem roku rešitve, ki pa v nobenem primeru ne sme biti daljši od 35 delovnih dni.

Postopek izvensodnega reševanja spora 

Če se z odločitvijo ponudnika ne strinjate ali če ne prejmete odgovora, imate pravico vložiti pisno pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja spora, in sicer pri izvajalcu, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov.

Postopek je za potrošnike brezplačen, razen v primeru, ko sam zahteva izvedensko mnenje, čeprav izvajalec oceni, da je mogoče spor rešiti tudi brez njega. Potrošnik ima lahko v postopku tudi svojega pooblaščenca (npr. odvetnika), vendar ga plača sam.

Ne glede na pravico do izvensodnega reševanja sporov lahko pri Banki Slovenije vložite pritožbo v zvezi z domnevnimi kršitvami s strani ponudnikov plačilnih storitev, prav tako sprožitev tega postopka ne vpliva na vašo pravico, da z namenom rešitve spora vložite tožbo pred pristojnim sodiščem.

Avtor: Marko Tretnjak

vir: https://www.zps.si/osebne-finance-sp-1406526635/osebni-rauni/11087-placilne-storite-poznate-svoje-pravice

Mogoče vam bo všeč