izobraževanjeosveščanje potrošnikovSlovenijaTurizemV fokusu

Informacijski pooblaščenec: KOPIRANJE OSEBNE IZKAZNICE PRI KORIŠČENJU TURISTIČNIH BONOV

Kopiranje osebne izkaznice pri koriščenju turističnih bonov in BON21

+

Datum: 23.08.2021
Številka: 07121-1/2021/1563
Kategorije:

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete, kateri podatki z osebne izkaznice so nujni za koriščenje turističnega bona oz. bona za nakup šolskih potrebščin. Prav tako vas zanima pravna podlaga za izvajanje fotokopiranje in rok hrambe kopije osebnega dokumenta.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za namen izkazovanja zakonitosti poslovanja s t. i. turističnimi boni oz. BON21 in uveljavljanjem sredstev pri FURS smejo ponudniki tudi kopirati osebne izkaznice in potne listine, če posamezniki ne zagotovijo kopije, kot to predvideva 3. člen uredbe vlade. ZIUPGT in ZIUOOPE namreč kot pogoj za pridobitev sredstev v primeru unovčenja bona, izrecno predpisujeta predložitev kopije osebne izkaznice ali potne listine, kar zadostuje zahtevi po konkretni zakonski podlagi za kopiranje osebne izkaznice v smislu Zakona o osebnih izkaznicah ali Zakona o potnih listinah.

 

Obrazložitev:

 

Kopiranje osebne izkaznice ureja Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11, v nadaljevanju ZOIzk-1). Upravljavci zbirk osebnih podatkov smejo kopirati osebne izkaznice samo v primerih, ki jih določa zakon (prvi odstavek 4. člena). Podobno zahtevo vsebuje tudi Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZPLD-1), po katerem smejo potne listine kopirati upravljavci zbirk osebnih podatkov samo v primerih, ki jih določa zakon. Za kopiranje obeh vrst osebnih dokumentov (potne listine in osebne izkaznice) mora torej obstajati konkretna zakonska podlaga v področnem zakonu.

 

Zakonski podlagi, ki urejata koriščenje bonov sta dve, saj poznamo dve vrsti bonov, in sicer turistični bon, tj. bon z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, ki ga ureja ZIUOOPE in BON21, tj. bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, ki ga ureja ZIUPGT.

 

Deseti odstavek 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 80/20, ZIUOOPE) določa: »Ponudnik storitve oziroma upravičenec od FURS prejme sredstva v višini unovčenega bona. Ponudnik storitve sredstva prejme na podlagi potrditve upravičenca v elektronskem sistemu FURS oziroma na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista. Ponudnik storitve je dolžan hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse izjave, ki so opredeljene v uredbi Vlade Republike Slovenije, do poteka zastaralnega roka za nadzor iz sedemnajstega odstavka tega člena in 82. člena tega zakona. Način unovčitve bona preko informacijskega sistema FURS, povračila sredstev s strani FURS in način vodenja evidence bonov iz šestnajstega odstavka tega člena predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo v osmih dneh po uveljavitvi tega zakona

 

Na podlagi navedenega zakona je Vlada sprejela Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov (Uradni list RS, št. 84/20). Ta v 3. členu določa, da ob unovčitvi bona z izplačilom ponudniku storitev upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik potrdi unovčitev bona s pisno potrditvijo in predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista, na obrazcu iz Priloge 1 »Potrditev unovčitve bona«, ki je sestavni del te uredbe. Upravičenec lahko stanje svojega bona spremlja v mobilni aplikaciji eDavki.

 

Dvanajsti odstavek 43. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 112/21, ZIUPGT) določa: »Ponudnik storitve od FURS prejme sredstva v višini unovčenega bona. Ponudnik storitve prejme sredstva na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista. Ponudnik storitve mora hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse izjave, ki so opredeljene v uredbi Vlade iz trinajstega odstavka tega člena, še dve leti od dneva unovčitve bona

 

Vlada je sprejela Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov (Uradni list RS, št. 114/21). Ta v 3. členu določa, da ob unovčitvi bona upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik potrdi unovčitev bona s pisno potrditvijo in predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista na obrazcu BON 21 »Potrditev unovčitve bona«, ki je sestavni del te uredbe.

Glede na zgoraj navedene določbe IP meni, da za namen izkazovanja zakonitosti poslovanja s turističnim bonom oz z BON21 in uveljavljanjem sredstev pri FURS smejo ponudniki tudi kopirati osebne izkaznice in potne listine (v celoti), če posamezniki ne zagotovijo kopije, kot to predvideva 3. člen uredbe vlade. ZIUPGT in ZIUOOPE namreč kot pogoj za pridobitev sredstev v primeru unovčenja bona, izrecno predpisujeta predložitev kopije osebne izkaznice ali potne listine, kar zadostuje zahtevi po konkretni zakonski podlagi za kopiranje osebne izkaznice v smislu ZOIzk-1 ali ZPLD-1.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

vir: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/kopiranje-osebne-izkaznice-pri-kori%C5%A1%C4%8Denju-turisti%C4%8Dnih-bonov-in-bon21?fbclid=IwAR2CVlxbPPZGOdMjZAjl0jL6ydHiYWPmAvrXS631mOq9r63uNMDN2uyuJ3I

 

Mogoče vam bo všeč