Nekategorizirano

Univerza v Mariboru bo z novim projektom v vrednosti 29 milijonov EUR realizirala prvo fazo nadgradnje raziskovalne opreme

Univerza v Mariboru in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta podpisala pogodbo o sofinanciranju izvedbe operacije ”Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM”, v vrednosti 29 milijonov eurov.

Gre za infrastrukturni projekt, v katerega cilj je, da Univerza v Mariboru preko nabave nove vrhunske znanstvenoraziskovalne opreme dopolni obstoječo raziskovalno infrastrukturo ali vzpostavi nove sklope raziskovalne infrastrukture na prednostnih raziskovalnih usmeritvah Univerze v Mariboru: 

(1) Napredni materiali in tehnologije,

(2) Zdravje in varna hrana,

(3) Pametni energetski in krožni sistemi. 

Univerza v Mariboru je pridobila projekt na podlagi Poziva za oddajo vloge za projekt »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM« s strani MIZŠ. Trajanje projekta je do 30. 6. 2022. Vrednost sofinanciranja znaša 28.982.964,08 EUR, pri tem je delež prispevka Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 80%, delež prispevka Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa 20%. Oprema bo umeščena v obstoječe objekte članic UM.

Z investicijo bo raziskovalcem UM in tudi drugim slovenskim raziskovalcem zagotovljena uporaba najsodobnejše znanstvenoraziskovalne opreme po načelu odprtega dostopa, s tem bo njihovo delo temeljilo na bistveno povečanih znanstvenoraziskovalnih zmogljivostih. V okviru projekta bodo za potrebe dela na nadgrajeni opremi in izvajanja raziskovalne dejavnosti zaposleni raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci v skupnem obsegu 26 FTE.

 

Oprema RIUM bo prispevala k povečanju obsega in kvalitete razvojno-raziskovalnih projektov, prav tako bo bistveno pripomogla k širšemu razvoju specifičnih kadrov, saj bo zagotavljala široko dostopnost za namene izobraževanja in usposabljanja. S tem sledi celostni viziji, ki zasleduje horizontalno usmerjen cilj v mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s področji Strategije pametne specializacije Slovenije – S4. V povezavi z obstoječimi znanstvenoraziskovalnimi infrastrukturnimi zmogljivostnimi v Sloveniji bo projekt RIUM na svetovni ravni omogočil povečano konkurenčnost področij raziskav in gospodarstva.

 

Projekt RIUM je prvi investicijski projekt širše zastavljenega programa Inovativne odprte tehnologije – IOT. Potrebe raziskovalcev UM po znanstvenoraziskovalni opremi so bistveno večje, tako je predvidena nadgradnja z investicijskima projektoma RIUM 2 in INNOVUM.

Mogoče vam bo všeč