izobraževanjeSlovenijaV fokusu

Sporočilo za javnost: Pojasnilo Državne revizijske komisije o njenih pristojnostih

Pojasnilo Državne revizijske komisije o svojih pristojnostih.

Državna revizijska komisija je poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil.

 

V zadnjem času se Državna revizijska komisija sooča z večjim številom vprašanj različnih javnosti, vezanih na svoje pristojnosti, zato v zvezi z njimi pojasnjuje, da je organ pravnega varstva po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; ZPVPJN), pri čemer je njena pristojnost izključno odločanje v sporih, vezanih na javno naročanje, sklepanje nekaterih oblik javno-zasebnega partnerstva in podelitev nekaterih koncesij, odloča pa tudi v postopku o prekršku v zvezi s temi področji, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Veljavna zakonodaja Državni revizijski komisiji ne daje podlag, da bi lahko naročnika »preventivno« opozarjala na domnevne kršitve, niti nima in ne sme imeti vloge svetovalnega organa (bodisi naročnikov bodisi ponudnikov). Državna revizijska komisija lahko o kršitvah, ki niso določene kot prekršek, odloča le v postopku pravnega varstva, ki ga določa ZPVPJN, in ga lahko začne gospodarski subjekt, ki v predrevizijskem postopku vloži zahtevek za revizijo, ali zagovornik javnega interesa. Državna revizijska komisija na podlagi ZPVPJN tako ne more sama začeti postopka pravnega varstva po ZPVPJN in se izven postopkov, ki jih lahko vodi na podlagi veljavne zakonodaje, tudi ne more opredeljevati do vsebinskih vprašanj, saj bi s tem zavzemala stališča o domnevnih kršitvah pri javnem naročanju, sklepanju nekaterih oblik javno-zasebnega partnerstva in podelitvi nekaterih koncesij, s čimer bi lahko nedopustno prejudicirala svoje odločitve. Državna revizijska komisija kljub oznaki »revizijska« tako ne izvaja računovodske, finančne ali podobne revizije, temveč v revizijskem postopku iz druge alinee 2. člena ZPVPJN zagotavlja pravno varstvo ter s tem »revizijo« postopkov oddaje javnih naročil, sklepanja nekaterih oblik javno-zasebnega partnerstva in podelitve nekaterih koncesij.

Državna revizijska komisija zato vsem zainteresiranim javnostim predlaga, da za splošna stališča o sistemu javnega naročanja kontaktirajo Direktorat za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo, ki izvaja telefonsko svetovanje (o sistemu javnega naročanja) vsak torek in četrtek med 9. in 12. uro na telefonski številki 01 478 16 88. V okviru Direktorata za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo je od 15. septembra 2016 vzpostavljena tudi enota za pomoč uporabnikom (t. i. help desk).

 20.9.2021

vir: http://www.dkom.si/javnost_in_mediji/mediji/sporocila_za_javnost/2021092012512817/

 

Mogoče vam bo všeč