Nekategorizirano

Odziv rektorata Univerze v Mariboru na novinarske zapise o 50 milijonov EUR spornih izplačil

Pred dnevi je TV Slovenija poročala, da naj bi bilo na Univerzi v Mariboru spornih za kar 50 milijonov evrov izplačil. Na to naj bi že marca 2017 v poročilu opozorila revizijska hiša Ernst & Young. Takratni rektor univerze Igor Tičar je zato zahteval forenzično preiskavo, zadevo pa obravnava tudi računsko sodišče, menda pa teče tudi predkazenski postopek. Na objave o spornih izplačili so se s sporočilom za javnost oglasili na Rektoratu Univerze v Mariboru, ki ga objavljamo v celoti.

 V medijih je bila v prispevku z naslovom »Spornih 50 milijonov evrov izplačil« izpostavljena Univerza v Mariboru. Novico so  posamezni mediji nato nekritično povzemali ter problematizirali vrednost izplačil po avtorskih pogodbah. Novinarji so podatke zajeli iz dveh poročil, ki jih je po naročilu bivšega vodstva Univerze v Mariboru 26. 2. 2018 pripravila družba Ernst & Young – Svetovanje, davčno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane in ne iz poročil revizijske hiše. Prvo poročilo z naslovom Revizija poslovanja s poudarkom na forenzičnem pregledu zajema samo 17 strani. Čeprav je poročilo datirano na dan 31. 03. 2017, rektorju Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravku Kačiču na primopredaji dne 20.06.2018 ni bilo predano. Bivše vodstvo tega poročila ni predstavilo članicam UM, poročilo prav tako ni bilo obravnavano na UO UM. Isto podjetje, ki pri delovanju ni zavezano standardom revizijskega poslovanja, je 26.02.2018 po novem naročilu bivšega vodstva UM in po novi pogodbi ter novem plačilu pripravilo dokument Pregled transakcij za izbrani vzorec dobaviteljev in projektov v obsegu 74 strani ter ga predalo bivšemu vodstvu UM. Bivše vodstvo UM tega poročila ni dalo v pregled in morebitne pripombe članicam Univerze v Mariboru, čeprav se poročilo nanaša na njihovo poslovanje. Poročilo je bilo izdelano za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016, čeprav  prvo poročilo v celoti tudi zajema leto 2010, ki je bilo iz nadaljnjega pregleda izvzeto, in to kljub prvotnim ugotovitvam, da je bila poraba sredstev Univerze v Mariboru v letu 2010 preko nekaterih zunanjih dobaviteljev zelo visoka. visoka (Uni založba, Uni servis itd …). Bivše vodstvo Univerze v Mariboru pri revizijski hiši ni naročilo ne revizije, ne pregleda in ne strokovnega mnenja. To, kar je bivše vodstvo naročilo, plačalo in po potrebi poimenovalo z različnimi izrazi, med drugim tudi s povsem neposrečenim, predvsem pa neustreznim izrazom »forenzična revizija«, ki sam po sebi ustvarja vtis o nepravilnostih, ni bil postopek izvedbe revizije ustrezno pooblaščenih revizorjev po strogo določenih pravilih.

 

Navedeni dokument nosi oznako zaupno in je bil predan samo bivšemu vodstvu UM (kasneje tudi novoizvoljenemu rektorju UM) ter osebam, za katere se je rektor odločil, da jih seznani z vsebino. S podatki, komu in v kakšni obliki je bivše vodstvo UM predalo prejeto poročilo ter če je od dneva prejema tega poročila pa do poteka mandata (tj. v času skoraj šestih mesecev) naznanilo kakšno kaznivo dejanje, ne razpolagamo. Ob tem je potrebno povedati, da nobeno od omenjenih poročil ne ugotavlja nepravilnosti v finančnem poslovanju Univerze v Mariboru, pač pa zgolj opredeljuje morebitna tveganja na posameznih področjih poslovanja, ki pa jih podrobneje vsebinsko ne utemeljuje z obravnavo celotne dokumentacije za izbrane transakcije.

 

Rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič je ob nastopu svoje funkcije kljub temu, da bivše vodstvo Univerze v Mariboru ni storilo ničesar od 31. 03. 2017, ko je bilo izdelano prvo poročilo, in prav tako ne po 26. 2. 2018, ko je bilo izdelano drugo poročilo, takoj pristopil k pregledu dokumenta, ki mu je bil predan ob primopredaji, torej drugega dokumenta svetovalnega podjetja Ernst&Young (za prvi dokument tega ni mogel storiti, ker mu ni bil predan), in izvedel naslednje aktivnosti:

–          opravljen je bil razgovor s pooblaščenimi revizorji o postopku priprave pregleda transakcij in možnosti UM zaradi nepopolnosti podanih ugotovitev brez ustreznih podlag v posameznih pregledih, o katerih se je poročalo v obeh dokumentih;

–          rektor je dokument ter postopek priprave predstavil kolegiju dekanov;

–          dokument je bil zaradi nepopolnih navedb in neustreznih podlag označen kot osnutek;

–          dokument je bil v skladu s standardi revizijskega poslovanja predan članicam Univerze v Mariboru, in sicer vsaki članici za tisti del, ki se nanaša na njeno poslovanje, tako da je lahko na navedbe v poročilu podala pripombe; to članicam v postopku pregleda in po izdaji osnutka poročila pregleda ni bilo omogočeno. Poziv za podajo pripomb in pojasnil na ugotovitve kakršnegakoli pregleda finančnega poslovanja poslovnega subjekta je namreč obvezen sestavni del takšnega postopka, ki pa v primeru obravnavanega pregleda ni bil izveden;

–          rektor je o vseh aktivnostih tekoče obveščal UO UM, dokumenta pa mu v fazi, ko se ga obravnava kot osnutek, ni predal;

–          vsa popolna dokumentacija je bila predana nevtralni inštituciji, da opravi pregled celotnega gradiva in da na podlagi poročila podjetja Ernst&Young d.o.o., pripomb članic in originalne dokumentacije pripravi končno poročilo, na podlagi katerega bodo lahko organi Univerze v Mariboru ustrezno odreagirali;

–          rektor bo na naslednji, tj. oktobrski, seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru predstavil vse izsledke;

–          če bodo usposobljeni strokovnjaki pri pripravi končnega poročila ugotovili, da je prišlo do nepravilnosti v postopkih, ki so potekali na Univerzi v Mariboru, bodo  organi Univerze v Mariboru sprožili ustrezne postopke.

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je torej aktivno obravnaval drugi dokument svetovalnega podjetja Ernst & Young in ga »ni založil v kak predal in pozabil na njega«, kot navajajo nekateri mediji.

Glede podatkov, ki so bili predstavljeni v medijih, torej za 50 milijonov evrov, pa je potrebno izpostaviti naslednja dejstva, ki so bila zamolčana.

Podatki se nanašajo na časovno obdobje od leta 2010 do leta 2016, in sicer na finančna sredstva Univerze v Mariboru, porabljena za izvedbo raziskovalnega in pedagoškega procesa, in to predvsem na izrednem študiju in za delovanje posameznikov v tržnih projektih ob sodelovanju z gospodarstvom.

Univerza v Mariboru plačuje opravljeno delo za izvedbo pedagoškega procesa po različnih pogodbah. Na določenih področjih, kjer pedagoški proces poteka z vključevanjem številnih zunanjih sodelavcev (na področju medicine, zdravstvenih ved, arhitekture, trener izbrane športne panoge), saj je pomembno, da sodelujejo strokovnjaki iz prakse, ki  niso v rednem delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru, plačujemo njihovo opravljeno delo na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb. Prav tako na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb plačujemo delo na projektih in sodelovanje z gospodarstvom, torej vse aktivnosti,  ki ne sodijo v redno delovno obveznost delavcev, zaposlenih na Univerzi v Mariboru, hkrati pa to plačevanje poteka po sklenjenih pogodbah z zunanjimi partnerji in po strogo določenih merilih in sodilih za razporejanje sredstev. Na Univerzi v Mariboru smo ponosni na naše zaposlene, ki se v okviru Univerze v Mariboru povezujejo s slovenskimi podjetji in za njih opravljajo znanstveno raziskovalno delo in pomagajo pri razvoju njihove dejavnosti in produktov. Vsak projekt omogoči dodatne zaposlitve mladih, ki stopajo na karierno pot, dodatno opremo za naše članice in za razvoj laboratorijske dejavnosti, o izsledkih in o učinkih pri projektih, ki s seboj nosijo velik intelektualni potencial, pa ne smemo poročati, saj so izvajani pod posebnimi pogodbenimi pogoji.

Višina izplačil za zaposlene na podlagi avtorskih  pogodb je na Univerzi v Mariboru za čas od leta 2011 do leta 2016 znašala 21,2 mio eur in ne 50 mio eur, kot je bilo zapisano. Ponovno izpostavljamo, da posamezne članice, kot je Medicinska fakulteta v glavnem vršijo pedagoški proces preko plačila po avtorskih pogodbah. V okarakterizirano domnevno sporno poslovanje z dobavitelji pa je neutemeljeno zajemanje dobaviteljev, ki so bili izbrani na javnih naročilih oziroma razpisih, in to v fazi gradnje ali obnove infrastrukture Univerze v Mariboru. 

Rektor Univerze v Mariboru bo na tiskovni konferenci konec meseca oktobra 2019 predstavil vse ugotovitve o poslovanju Univerze v Mariboru, ki bodo temeljile na ustrezno preverjenih in točnih podatkih, pregleda transakcij za izbrani vzorec dobaviteljev in projektov svetovalnega podjetja Ernst&Young pa zaradi oznake zaupno in zaradi neobravnave na UO UM iz že obrazloženih dejstev ne more komentirati.

 

 

Mogoče vam bo všeč