Nekategorizirano

Direktor Pomurskih lekarn Ivan Zajc obosoja populistično razbijaštvo soboškega župana Jevška

Dogajanja okrog trenutno najaktualnejše teme v pokrajini ob Muri, Pomurskih lekarn, so se prevesila v novo fazo. V zadnjih dneh so zlasti iz  kabineta soboškega župana Aleksandra Jevška na račun Pomurskih lekarn, direktorja Ivana Zajca in tam zaposlenih padalem vse težje besede, ki spominjajo na nekdanje čase, ko so za dosego ceilja bila dovoljena vsa sredstva. 

Po molku se je tokrat pomurskim županom in županjam oglasil Ivan Zajc, v.d. direktorja javnega zavoda Pomurske lekarne  in slednjim naposled pojasnil še svojo plat zgodbe ter poudaril, da je “zadeva prerasla v popolnoma nesmiselno in populistično nacionalno lekarniško vojno z ofenzivo murskosoboške občine.”

Njegovo pismo pomurskim županom objavljamo v celoti:

“Spoštovane županje in spoštovani župani!

Javni zavod Pomurske lekarne, ki jih vodim že več kot 20 let, se v zadnjem obdobju sooča z izjemnimi političnimi in medijskimi pritiski. Z izredno sejo mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota konec meseca aprila, na kateri je bil sprejet 60 dnevni ultimativni rok za zamenjavo vodstva Pomurskih lekarn, pa je zadeva prerasla v popolnoma nesmiselno in populistično nacionalno lekarniško vojno z ofenzivo murskosoboške občine. Na tem mestu želim izrecno poudariti, da Pomurske lekarne pri nabavi zdravil ravnajo enako kot vsi drugi lekarniški zavodi v Sloveniji in nabavljajo zdravila po reguliranih cenah. To v svojem dopisu Državnemu svetu RS priznava tudi župan MO Murska Sobota gospod Aleksander Jevšek.

Področje javnih naročil zdravil, v katerega se je pri medijskem linču usmerila pozornost Mestne občine Murska Sobota, je zaradi neustrezne pravne ureditve izjemno občutljivo. Naša država ima strogo reguliran sistem cen zdravil, ki se financirajo iz javnih sredstev. Zdravila se namreč nabavljajo po reguliranih cenah, po postopkih, ki jih določi država, s proizvajalci pa se za Ceno zdravil pogaja tudi ZZZS. Po tako določenih cenah lekarne nabavljajo in zaračunavajo zdravila ZZZS. Morebitna trditev, da lekarniški zavodi, zaradi neupoštevanja postopkov javnega naročanja, nabavljajo zdravila po višjih cenah, kot bi jih lahko dosegli s pomočjo teh postopkov, lahko izhaja iz predpostavke, da bi lahko lekarniški zavodi dosegli še nižje cene kot ZZZS, kar je praktično nemogoče. Dejstvo je namreč ravno nasprotno, saj je ZZZS večji subjekt od kateregakoli lekarniškega zavoda in ima zato večjo pogajalsko moč proti proizvajalcem zdravil. Ne gre pozabiti, da je ZZZS tretja največja javna blagajna v državi, takoj za državnim proračunom in ZPIZ-om. Zato je bolj verjetno, da bi lekarniški zavodi zaradi svojega šibkejšega položaja nabavljali zdravila po višjih cenah.

Gre za sistemsko praznino, ki jo z mačehovskim odnosom do Pomurskih tekam izkorišča ena od 16-ih občin ustanoviteljic, ki v zadnjem obdobju vrši popolnoma nekredibilen in vsebinsko neargumentiran medijski linč proti Pomurskim lekarnam.

Javni zavod Pomurske lekarne je bil ustanovljen leta 1996. Ustanovilo ga je takratnih šestnajst občin, iz katerih je do danes nastalo sedemindvajset pomurskih občin. Občine ustanoviteljice in novonastale občine niso naredile delitvene bilance in tudi ne sprejele novega odloka o ustanovitvi. Pomurske lekarne imajo 23 članski svet zavoda, ki je sestavljen iz šestnajstih članov občin ustanoviteljic, šestih članov zaposlenih v Pomurskih lekarnah in enega člana iz ZZZS. Vsa problematika v zvezi z javnimi naročili za zdravila je bila že večkrat predstavljena na svetu zavoda, član tega sveta zavoda pa je tudi gospod Đurov (direktor občinske uprave MO Murska Sobota) tako, da je s problematiko dobro seznanjen. Kljub temu, da je svet zavoda samo z njegovim glasom proti že trikrat imenoval direktorja zavoda, mestni svet občine Murska Sobota, ki je pooblaščen s strani ostalih občin ustanoviteljic za podajo soglasja k imenovanju direktorja, ne odgovarja in ne sklepa o podaji soglasja za direktorja, češ da je že Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločila, da se soglasje ne poda.

Svet zavoda je kot organ upravljanja, seznanjen z vsemi aktivnostmi in dejanji, ki jih je lekarniška zbornica in ostali javni zavodi naredila za ureditev problematike javnega naročanja zdravil, prav tako tudi član sveta zavoda gospod Durov, ki pa očitno o vsem dogajanju na svetu zavoda ne poroča mestnemu svetu. Pomurske lekarne so namreč pooblastile Lekarniško zbornico Slovenije že v letu 2015 za izvedbo skupnega javnega naročila za zdravila, saj so se tako odločili tudi vsi javni lekarniški zavodi v Sloveniji. Lekarniška zbornica Slovenije želi pripraviti naročilo tako, da bo v skladu z vsemi pravili in da ne bo prišlo do motenj v preskrbi z zdravili. Gre namreč za sistemski problem, saj so tudi javni lekarniški zavodi, ki so naredili javni razpis, s strani Računskega sodišča dobili negativno mnenje. Pooblastilo lekarniških zavodov Lekarniški zbornici Slovenije je Računsko sodišče RS ocenilo kot ustrezen popravljalni ukrep za lekarniške zavode, ki so prejeli negativno mnenje Računskega sodišča RS.

V Pomurskih lekarnah smo ponosni na svoje delo in uspehe, ki so rezultat dobrega dela vseh zaposlenih in posledično zaupanja naših uporabnikov v našo strokovnost. Vsakoletno merjenje zadovoljstva naših uporabnikov izkazuje nadpovprečno zadovoljstvo. Varna, pravilna in učinkovita preskrba prebivalcev z zdravili je naša osnovna naloga in ustanovitveni namen delovanja javnega zavoda Pomurske lekarne. Pomurske lekarne delajo v korist občanov in občank vseh občin na območju Pomurja, kot javni zavod imajo svoje poslanstvo in zato menimo, da morajo vlaganja v lekarniško mrežo, sodobno opremo lekarn in znanje zaposlenih imeti prednost pred drugimi interesi ustanoviteljic. Ne sme pa se spregledati še enega pomembnega faktorja in sicer smo Pomurske lekarne uspešne tudi zato, ker smo regijski zavod in zaradi svoje velikosti ter torej ekonomije obsega dosegamo boljše bonitete in ugodnosti. Smo najuspešnejši javni zavod v Pomurju in po višini presežka na osmem mestu med štiriindvajsetimi javnimi lekarniškimi zavodi v Sloveniji. Težko je vedno znova razlagati situacijo v zvezi z javnimi naročili za zdravila v javnih lekarniških zavodih v Sloveniji, čeprav si vsi v javnih slovenskih lekarnah želimo rešitve in ureditve zakonodaje tako, da bi bili vsi zadovoljni, najbolj pa seveda naši uporabniki, ki zdravila potrebujejo. Obravnavana sistemska problematika je, predvsem za vse odgovorne osebe javnih lekarniških zavodov, postala že prava nočna mora, saj smo se znašli v primežu med odgovornostjo za zakonito poslovanje in odgovornostjo za nemoteno in kakovostno preskrbo z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja.

V Pomurskih lekarnah si želimo ostati glavni nosilec lekarniške dejavnosti na področju Pomurja v korist vseh prebivalcev Pomurja, saj če zavod razpade ali se oslabi ne more več dobro opravljati svoje ustanovitvene naloge. Kot direktor sem bil leta 2016 ob predlogu Mestne občine za razdelitev presežka med občine ustanoviteljice dolžan opozoriti na posledice, ki bi jih imela nepremišljena razdelitev presežka. Zgleda, da sem se s tem opozorilom zameril vodstvu MOMS (v predlogu razdelitve je namreč takrat župan g. Jevšek pohvalil delo Pomurskih lekarn), tako, da od takrat mestna občina ne poda soglasja za imenovanje direktorja.

Velika večina članov sveta zavoda in občin ustanoviteljic je poleg vseh zaposlenih zaslužna da Pomurske  lekarne dobro poslujejo in, da imamo v Pomurju dobro in kvalitetno oskrbo prebivalcev z zdravili. Dobra, varna in kakovostna preskrba prebivalcev v Pomurju in njena organiziranost je bistvena in ustanovitvena naloga Pomurskih lekarn, z Ivanom Zajcem ali brez njega. V Pomurju smo imeli dosti dobrih regijskih organizacij, pa jih več nimamo. Ne dovolimo, da bi Pomurske lekarne razpadle ali bile prodane.

Lepo pozdravljeni v imenu Pomurskih lekarn in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu,

v.d. direktorja Javnega zavoda Pomurske lekarne 
Ivan Zajc, mag. farm.”

 

Mogoče vam bo všeč