izobraževanjeSlovenijaV fokusuZdravjeŽivljenje

Zastopnik pacientovih pravic in njegova funkcija

Z Zakonom o pacientovih pravicah se izpolnjuje večletno prizadevanje za izboljšanje razmer na področju varovanja in uresničevanja temeljnih pravic pacientov.

Prav je, da pacienti poznajo svoje pravice, ki bodo prispevale k večji kakovosti zdravstvene oskrbe in da pacienti vedo, kako je te pravice moč uresničevati in kako doseči njihovo varstvo, če so jim kot uporabniku zdravstvenih storitev kršene.

Zastopniki pacientovih pravic

Na zastopnika pacientovih pravic se pacient lahko obrne vedno, kadar potrebuje nasvet, pomoč ali zastopanje (po pooblastilu) pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Poleg tega zastopnik lahko poda osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Pristojnosti in naloge zastopnika pacientovih pravic

  • Svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene.
  • Podaja konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic po Zakonu o pacientovih pravicah in predlaga možne rešitve in nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah.
  • Poizveduje v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev (zastopnik domnevno kršitev posreduje v obravnavo izvajalcu zdravstvene storitve in mu določi rok – najmanj 8 dni, za pojasnila in informacije v zvezi s kršitvijo).
  • Ko ne gre za kršitev pravic po Zakonu o pacientovih pravicah, napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni državni organ.
  • V okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v njegovem imenu in v njegovo korist za hitro in uspešno razrešitev spora (zastopnik mora imeti za sklenitev poravnave ali drugega sporazuma, umik zahteve in vpogled v pacientovo zdravstveno dokumentacijo njegovo izrecno pisno pooblastilo).

Zastopnik lahko na podlagi pacientovega pooblastila izvajalcu predlaga način, na katerega naj se ugotovljena nepravilnost odpravi – doseže sporazumna rešitev. Obenem pa lahko predlaga povrnitev škode, ki je bila pacientu domnevno povzročena. Izvajalec mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za delo v zvezi z obravnavano zahtevo.

V primeru, da zastopnik oceni, da je pacientov zahtevek neutemeljen, ni dolžan sprejeti pooblastila za zastopanje, vendar mora pacienta pisno opozoriti na nesmotrnost postopka in ga seznaniti z morebitnimi drugimi možnostmi za uveljavljanje zahtevka. Kadar zastopnik ugotovi, da je bila zadeva že rešena na drug način ali če pacient iz neupravičeni razlogov ne sodeluje v postopku, ima pravico prekiniti nadaljnje aktivnosti in zadevo predhodno zaključiti.

Več o pacientovih pravicah ter seznam zastopnikov je dostopno na spletni strani Ministrstva za zdravje na naslednji povezavi.

vir: https://www.gov.si/teme/pacientove-pravice/

Mogoče vam bo všeč