Nekategorizirano

Vlada potrdila predlog rebalansa proračuna za leto 2020

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2020. Sprejela je tudi novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, ki bo omogočila izvrševanje letošnjega proračuna po uveljavitvi rebalansa.

Vlada potrdila predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna
Vlada je na današnji dopisni seji določila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2020. Prihodki bodo po načrtih dosegli 9,2 milijarde evrov, odhodki pa 13,4 milijarde evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj za letošnje leto tako znaša 4,2 milijarde evrov oziroma 9,3 % BDP. Padec prihodkov in zvišanje odhodkov glede na sprejeti proračun sta posledica zaustavitve gospodarstva v času epidemije COVID-19 in sprejetih ukrepov za zaščito prebivalstva ter gospodarstva. Vlada v času krize ni pozabila na državljane in podjetja.

Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna smo pripravili v negotovih razmerah in po nenadni ter zelo hitri zaustavitvi gospodarstva, ki je sledila razglasitvi epidemije. Ta je povzročila velik ekonomski šok; po zadnji napovedi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj se bo BDP letos realno znižal za 7,6 %. V času epidemije je tako prišlo do izrazitega upada proračunskih prihodkov, hkrati pa do rasti izdatkov zaradi sprejetih ukrepov vlade za omilitev posledic krize in ohranitev gospodarske aktivnosti.

Prihodki v rebalansu bodo po načrtih dosegli 9,2 milijarde evrov in so v primerjavi s sprejetim proračunom 2020 nižji za 14,7 % oziroma 1,6 milijarde evrov. To odraža nižjo potrošnjo, nižjo zaposlenost in slabše poslovne rezultate podjetij.

Odhodki bodo po načrtih dosegli 13,4 milijarde evrov in so od sprejetega proračuna višji za tri milijarde evrov oziroma 29,3 %. Od omenjenih 13,4 milijarde evrov na neposredne in posredne odhodke, vezane na blažitev posledic epidemije COVID-19, odpade nekaj manj kot 3,1 milijarde evrov. Toliko sredstev je država z različnimi ukrepi v okviru več t. i.protikorona paketov namenila za zaščito državljanov in gospodarstva ter blažitev negativnih posledic epidemije.

Naj spomnimo še, da na EU ravni pri presoji izpolnjevanja fiskalnih pravil za leto 2020 veljajo izjemne okoliščine, ki dovoljujejo začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ.

Vlada je določila tudi besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, ki bo omogočila izvrševanje letošnjega proračuna po uveljavitvi rebalansa.

Novela bo med drugim omogočila prevzemanje in plačevanje tistih obveznosti, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe, prek načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu, s čimer bomo pospešili črpanje evropskih sredstev.

Poenostavili in pospešili bomo tudi postopke pri dodeljevanju sredstev za financiranje investicij. Za financiranje z epidemijo povezanih materialnih stroškov, ki so nastali izvajalcem, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, pa bomo iz državnega proračuna zagotovili do 50 milijonov evrov.

Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Vlada Republike Slovenije se je v vlogi skupščine seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in konsolidiranim letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o., skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2019.

Bilančni dobiček na dan 31. december 2019 znaša 5.405.648,92 EUR in se nameni za izplačilo družbeniku. Bilančni dobiček zajema preostanek čistega dobička poslovnega leta 2019 v znesku 5.404.757,87 EUR in preneseni čisti poslovni izid iz naslova odprave aktuarskega dobička zaradi odhodov v znesku 891,05 EUR.

Vlada ni podelila razrešnice nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za leto 2019.

Seznanila se je tudi s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019.

Vlada je za revizorja računovodskih izkazov družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 imenovala družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Mogoče vam bo všeč