Nekategorizirano

Sprejeta je Strategija razvoja Slovenije 2030

Vlada je na redni seji dne 7.12.2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030. Dokument je nastal pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za finance, Urada Vlade RS za makroekonomske analize in razvoj.

 Strategija za vsak razvojni cilj določa ključna področja, na katerih bo treba delovati, da bi dosegli kakovostno življenje za vse. To pomeni, da bodo morale temu slediti tudi sektorske razvojne politike, programi ter operativni in izvedbeni ukrepi. V okviru posameznega cilja se namreč prepletajo vsebine politik, ki so v pristojnosti različnih resorjev, zato bo za uspešno izvajanje strategije potrebno okrepiti učinkovitost medresorskega usklajevanja in sodelovanja. To pomeni, da bodo morale biti politike, aktivnosti in ukrepi posameznih resornih ministrstev usmerjene k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki se jih bo spremljalo s 30 kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi določeni za vsakega od razvojnih ciljev.

Strategijo razvoja Slovenije 2030 sicer določajo še Vizija Slovenije, pregled trenutnega stanja na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju, pa tudi globalni trendi in izzivi, zato vključuje tudi cilje trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov. V prvi vrsti je namenjen oblikovalcem politik, ki so odgovorni za njeno uresničenje, njeni učinki pa vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki so v njenem središču – tako na ravni posameznikov, kot na ravni družbe. Osrednji cilj strategije je namreč večja kakovost življenja za vse, za kar je opredeljenih pet strateških usmeritev:

 

 • vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
 • učenje za in skozi vse življenje,
 • visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
 • ohranjeno zdravo naravno okolje,
 • visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

 

Kot izhaja iz strategije, bo za uresničevanje strateških usmeritev treba delovati na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki se odražajo v dvanajstih razvojnih ciljih strategije, ki predstavljajo podlago za oblikovanje prihodnjih prednostnih nalog in ukrepov vlade, nosilcev regionalnega razvoja, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov:

 

 1. Zdravo in aktivno življenje
 2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
 3. Dostojno življenje za vse
 4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
 5. Gospodarska stabilnost
 6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
 7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
 8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
 9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
 10. Zaupanja vreden pravni sistem
 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

 

Uresničiti jih bo mogoče le preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, kjer sta ključna še učenje za in skozi vse življenje ter učinkovit sistem upravljanja in sodelovanja.

Strategija za vsak razvojni cilj določa ključna področja, na katerih bo treba delovati, da bi dosegli kakovostno življenje za vse. To pomeni, da bodo morale temu slediti tudi sektorske razvojne politike, programi ter operativni in izvedbeni ukrepi. V okviru posameznega cilja se namreč prepletajo vsebine politik, ki so v pristojnosti različnih resorjev, zato bo za uspešno izvajanje strategije potrebno okrepiti učinkovitost medresorskega usklajevanja in sodelovanja. To pomeni, da bodo morale biti politike, aktivnosti in ukrepi posameznih resornih ministrstev usmerjene k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki se jih bo spremljalo s 30 kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi določeni za vsakega od razvojnih ciljev.

Gradiva (Strategija razvoja Slovenije 2030, Poročilo o javnem posvetovanju, ključni poudarki) so objavljena na https://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/

 

 Mirjana Ivanuša-Bezjak

Mogoče vam bo všeč