Nekategorizirano

So izvajalci javnih služb oskrbe s pitno vodo pripravljeni na ukrepanje v izrednih dogodkih

Ljubljana, 25 avgust 2020. V okviru akcije nadzora nad oskrbo s pitno vodo je Inšpektorat za okolje in prostor preverjal ali so upravljavci javnih vodovodov sprejeli Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Program ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja.
Akcija je bila izvedena na pobudo Ministrstva za okolje in prostor. Zaradi izrednega dogodka, razlitja kerozina v nesreči vlaka, Dol pri Hrastovljah, se je postavilo vprašanje ali so izvajalci javnih služb oskrbe s pitno vodo pripravljeni na tovrstne situacije. Ministrstvo je predlagalo inšpektoratu izvedbo nadzora nad izvajanjem Uredbe o oskrbi s pitno, ki v 14. in 15. točki prvega odstavka 22. člena Uredbe, kot obvezno storitev javne službe upravljavcev javnih vodovodov določa sprejetje Programov ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Programov ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja.

							Zaradi razlitja kerozina v nesreči vlaka, v Dolu pri Hrastovljah, se je postavilo vprašanje ali so izvajalci javnih služb oskrbe s pitno vodo pripravljeni na tovrstne situacije.

Pri 16 zavezancih se je preverjalo tudi, ali so izdelali Program oskrbe s pitno vodo v skladu s 25. členom Uredbe, pri dveh zavezankah pa se je opravil (tudi) nadzor nad izvajanjem 8. člena Uredbe glede obveznosti občin zagotavljanja vodenja evidence upravljavcev javnih vodovodov na svojem območju.

V nadzor so bili vključeni upravljavci javnih vodovodov in ena občina, ki ni hkrati tudi upravljavec javnega vodovoda. Nadzor se je opravil pri 96 zavezancih.

Med postopkom so bile ugotovljene nepravilnosti pri 7 zavezancih, ki niso imeli sprejetih Programov ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Programov ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja oziroma so bili le-ti nepopolni.

Štirje zavezanci so odpravili nepravilnost še pred izdajo odločbe, zato so pristojni inšpektorji inšpekcijske postopke ustavili. Trije postopki še niso zaključeni.

Mogoče vam bo všeč