Nekategorizirano

SLS ob svetovnem dnevu hrane: popolna samooskrba s hrano mora biti strateški cilj Slovenije

Ljubljana, 16. oktober 2020 – V SLS ob svetovnem dnevu hrane poudarjajo pomembnost samooskrbe s hrano v Sloveniji.

V luči globalne krize epidemije covida-19 je še toliko bolj pomembno, da v Sloveniji ustvarimo take pogoje za kmetijstvo, ki bodo omogočali razvoj pridelave varne, kakovostne in cenovno dostopne hrane ob zagotavljanju prehranske varnosti, čim višjo stopnjo samooskrbe, ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja ter krajine,” so zapisali v današnji izjavi za javnost.

“Imamo to srečo, da živimo na zemlji, ki nam omogoča pridelavo hrane in popolnoma nobenega razloga ni, da bi moral biti kdo lačen. Ob zagotavljanju samooskrbe s hrano mora Slovenija stremeti k traj­nemu ohra­nja­nju ro­do­vit­no­sti kme­tij­skih zem­ljišč, vars­tvu kme­tijskih zem­ljišč pred one­sna­že­njem in ne­smo­tr­no rabo ter k ohra­nja­nju in iz­bolj­ša­nju vi­rov za traj­nost­no pri­de­la­vo hra­ne. Samooskrbe ni mogoče povečevati ob nadaljevanju sedanje politike pozidave najbolj kakovostnih kmetijskih zemljišč, česar smo žal priča tudi pri delu trase 3. razvojne osi pri Braslovčah.

Prehranska varnost je ključna strateška dobrina, brez katere si je nemogoče predstavljati obstoj človeka, zato je doseganje varne stopnje prehranske samooskrbe, pridelava domače kakovostne in zdrave hrane po vsej verjetnosti najbolj zahtevna strateška trajnostna razvojna naloga na ravni države.

Prav tako pa je potrebno potrošnike osvestiti o veliki vlogi, ki jo imajo v prehranski verigi. Z izbiro hrane namreč vsak izmed nas vpliva na odločitve, kakšna hrana se bo pridelovala v prihodnje. S tem, ko izbiramo zdravo, lokalno pridelano in raznoliko hrano, veliko prispevamo k bolj trajnostnim prehranskim sistemom, skrbimo za lastno zdravje in hkrati za ohranjanje biodiverzitete.

Ob spoštovanju hrane se moramo vedno znova opozarjati tudi na spoštovanje pridelovalcev hrane in njihov trud na ustrezen način ceniti in nagrajevati.”

Mogoče vam bo všeč