Nekategorizirano

Razpisanih 1000 štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski skladi Republike Slovenije je objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019.

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis)

Pravne podlage:

·         Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/1399/13 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – ZUPŠ)

·         Politika štipendiranja (2015-2019)

·         Sprememba Politike štipendiranja (december 2016)

 

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2018 do 20. 9. 2018.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis).


Objava razpisa: 30. 1. 2018 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava.


Rok prijave:
 od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.


Vrednost razpisa:
 3.600.000,00 EUR.


Predmet razpisa:
 Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2018/2019 do izteka izobraževalnega programa.


Pogoji za pridobitev štipendije:
 Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.


Višina štipendije:
 mesečno 100,00 EUR.


Dostopnost vloge:
 vloga bo dostopna v juniju 2018.


Priloge k podpisani vlogi: 

 

–      v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2018/2019 in

–      fotokopijo spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2017/2018; če vlagatelj v šolskem letu 2017/2018 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal;

–      ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, ki ga izda upravna enota).

 

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 250. JR ŠDP« od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018.


Izbirni postopek:

 

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

 

– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,

– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih

  predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

 

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

1.      kamnosek

2.      mehatronik operater

3.      izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

4.      inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

5.      oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

6.      elektrikar/električarka

7.      avtokaroserist/avtokaroseristka

8.      pek/pekarka

9.      slaščičar/slaščičarka

10.    mesar/mesarka

11.    tapetnik/tapetničarka

12.    mizar/mizarka

13.    zidar/zidarka

14.    tesar/tesarka

15.    klepar-krovec/kleparka-krovka

16.    izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

17.    slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

18.    pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog

19.    gozdar/gozdarka

20.    dimnikar/dimnikarka

21.    steklar/steklarka

 

Dvojezični izobraževalni programi:

 

1.      ekonomski tehnik/ekonomska tehtnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

2.      mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

3.      strojni tehnik/strojna tehtnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

4.      kemijski tehnik/kemijska tehtnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

 

Pomembne informacije:

       prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;

       ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

       dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;

    v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto. 

 

Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Mogoče vam bo všeč