Nekategorizirano

Poročilo zdravstvenega inšpektorata za leto 2017

Z namenom varovanja javnega zdravja opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov.

Inšpektorji so lani opravili 31.739 inšpekcijskih pregledov, od tega večinoma redne preglede. Izrednih pregledov so opravili 1891, kontrolnih pa 557. Na področjih, kjer je nadzor vključeval tudi vzorčenje, so odvzeli 863 vzorcev različnih vrst proizvodov in materialov za laboratorijske analize.

Zdravstveni inšpektorat je lanski nadzor izvajal na podlagi letnega programa. Delokrog inšpektorata vkljucuje razlicna podrocja. Med njimi so tudi pacientove pravice, duševno zdravje, opravljanje zdravniške službe in ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvenih dejavnosti.
Prav tako so del obsežnega delokroga podrocja zdravilstva, presaditev delov telesa zaradi zdravljenja,
kopališc, kopalnih voda, pitne vode, varnosti na smucišcih, splošne varnosti proizvodov, kozmeticnih
proizvodov, igrač, živil, omejevanja porabe alkohola ter omejevanja porabe tobačnih in povezanih izdelkov.

Iz poročila o delu Zdravstvenega inšpektorata RS za leto 2017, ki je objavljeno na spletni strani vlade, je razbrati, da je inšpektorat lani izrekel 5159 upravnih in prekrškovnih sankcij oziroma ukrepov. Pri tem je skupni znesek izrečenih glob Strokovno podporo zdravstvenemu inšpektoratu zagotavljata Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 

Proračun inšpektorata za leto 2017 je znašal nekaj manj kot 4.422.000 evrov, porabili pa so nekaj manj kot 96 odstotkov sredstev.

Zaradi varovanja javnega zdravja opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja:

 

 • nalezljivih bolezni,
 • ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti,
  minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v kopališčih, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno-higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah,
 • pacientovih pravic,
 • duševnega zdravja,
 • zdravniške službe,
 • presaditev delov telesa zaradi zdravljenja,
 • zdravstvena dejavnost,
 • zdravilstva,
 • higienske ustreznosti kopalnih vod in zdravstvene ustreznosti mineralnih vod ter minimalno sanitarno-zdravstveni pogoji kopališč,
 • zdravstvene ustreznosti pitne vode in objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo,
 • varnosti na smučiščih,
 • splošne varnosti proizvodov v pristojnosti Ministrstva za zdravje, razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj,
 • kozmetičnih proizvodov,
 • igrač,
 • materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili,
 • zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane,
 • omejevanja porabe alkohola,
 • omejevanja uporabe tobaka in povezanih izdelkov,
 • preprečevanje dela in zaposlovanja na črno (pri izvajalcih dejavnosti, ki so pod nazorom inšpektorata).

Mogoče vam bo všeč