Več

Poleg turistične se s 1.1.2019 odvaja tudi promocijska taksa od vsake nočitve

S 1.1.2019 je stopila v veljavo določba Zakona o spodbujanju razvoja turizma ((ZSRT-1) Url. RS, št. 13/2018), ki se nanaša na pobiranje in odvajanje promocijske takse. Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in se pobira v imenu in za račun nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, ki jo izvaja javna agencija ustanovljena s strani Republike Slovenije – Slovenska turistična organizacija (STO).

Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse.

Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje.

Primer izračuna maksimalne višine turistične takse in promocijske takse je naslednji: 

SKUPNA TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA:             3,13 EUR
TURISTIČNA TAKSA:                                                    2,50 EUR (3,13 EUR/1,25)
PROMOCIJSKA TAKSA:                                                 0,63 EUR (2,50 EUR*0,25)

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Tako pobrano turistično in promocijsko takso pa nakazujejo na poseben podračun občine, najpozneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Občina mora prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks za pretekli mesec prenakazati na poseben račun Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – Slovenska turistična organizacija (STO).

Priporočamo, da zavezanci turistično takso in promocijsko takso nakazujejo v skupnem znesku, saj bo razporejanje promocijske takse po poblastilu občine izvajala Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v razmerju 80:20.

Članek je bil izvirno objavljen na strani www.klarinsvet.si.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Več