izobraževanjeSlovenijaVeč

Letne pravice center za socialno delo podaljša po uradni dolžnosti

Centri za socialno delo (CSD-ji) so v mesecu avgustu pričeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev, saj se ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in prvih vpisov otrok v vrtec, vlaga večina vlog za letne pravice iz javnih sredstev. Ob tem na ministrstvu izpostavljamo, da veljajo različna pravila glede podaljševanja letnih in mesečnih pravic. Letne pravice, ki iztečejo, CSD-ji podaljšujejo po uradni dolžnosti.

Letne pravice (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca in subvencija malice in kosila)

Letne pravice, ki se iztečejo, CSD-ji podaljšujejo po uradni dolžnosti. Navedeno pomeni, da vlogo za podaljševanje omenjenih letnih pravic stranka ne vlaga, saj CSD-ji po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

CSD-ji o podaljšanju pravic po uradni dolžnosti sicer odločajo že od 1. januarja 2019, od  1. julija 2021 pa se o podaljšanju letnih pravic odloča z informativnim izračunom ali odločbo.

Kdaj oddati vlogo

Če oseba prvič vlaga vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, mora vložiti vlogo na predpisanem obrazcu (papirna ali elektronska vloga), prav tako mora oseba veš čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenje do pravice.

Nova vloga se odda v primerih, ko vlagatelji:

  • pravico uveljavljajo prvič; vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, na primer rojstvo otroka ali vpis v vrtec;
  • sporočajo spremembo (spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študente in spremembo vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki jih ureja Zakon o štipendiranju Zštip-1); spremembo oddajo na obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb«.

Rok za izdajo odločbe je 2 meseca. Organizacijo dela so CSD-ji prilagodili potrebam in se bodo potrudili, da bodo vloge rešene v zakonskem roku in da bo izplačevanje pravic potekalo nemoteno.

Mesečne pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine)

Pri mesečnih pravicah morajo upravičenci sami vložiti vlogo za priznanje prve pravice, za podaljšanje pravice in v primeru sporočanja sprememb.

Primer: 

Družini 31. avgusta 2021 izteče pravica do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, denarne socialne pomoči in subvencije najemnine:

  • o pravici do otroškega dodatka in znižanem plačilu odloči CSD po uradni dolžnosti – stranka ne vlaga vloge za podaljšanje pravice
  • za podaljšanje pravice do denarne socialne pomoči in subvencije najemnine stranka vloži vlogo najkasneje do 31. avgusta 2021.

vir: https://www.gov.si/novice/2021-08-05-letne-pravice-csd-podaljsa-po-uradni-dolznosti/

Mogoče vam bo všeč