Nekategorizirano

Franc Breznik Vladi RS: Kakšni so realni učinki zakona o razvojni podpori Pomurju?

Poslanec SDS Franc Breznik je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z učinki zakona o razvojni podpori Pomurju.

Njegovo poslansko vprašanje objavljamo v celoti: 

Leta 2009 je Državni zbor RS sprejel zakon o razvojni podpori Pomurski regiji s ciljem spodbuditi razvoj podjetništva in zagotoviti hitrejše odpiranje novih delovnih mest v Pomurju. Zakon je nastal predvsem kot odziv na nepravočasno ukrepanje v primeru podjetja Mura in se je začel izvajati s 1. januarjem 2010.

Zakon je določil sledeče ukrepe razvojne podpore:
1. program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015,
2. spodbude za zaposlovanje, 
3. davčna olajšava za investiranje,
4. prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja na področjih vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra, vzpostavitve regijskega gospodarskega središča, vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo.

Z zakonom je bila določena skupna vrednost programa v višini 33 milijonov evrov. Z namenom zagotovitve realizacije je bila veljavnost zakona dvakrat podaljšana, nazadnje leta 2017 za dve leti – zakon bo torej veljal do konca leta 2019. Ob sprejemanju zakona smo v poslanski skupini SDS opozarjali, da bi z nekaterimi ukrepi prek davčne politike in odprave birokratskih ovir lahko do novih delovnih mest v regiji prišli bistveno hitreje in z manjšimi vložki. Predvsem pa bi poskrbeli za njihovo trajnost. Tudi v razmetavanju dveh milijonov za novo institucijo, imenovano medpodjetniški izobraževalni center, čigar vse predvidene naloge bi lahko opravljala obstoječa regionalna razvojna agencija skupaj z interesnimi združenji in izobraževalnimi ustanovami, nismo videli dodane vrednosti, saj bi navedeni znesek lahko namesto za birokracijo koristneje porabili za rezultate v praksi.

Franc Breznik Vladi RS: Koliko novih gospodarskih družb z več kot enim zaposlenim je od leta 2010 do leta 2015 v Pomurski regiji odprlo svojo dejavnost in še danes poslujejo? 

Teče torej zadnje leto veljavnosti zakona o razvojni podpori Pomurski regiji, zato Vlado RS zaprošam za naslednje podatke:

1. število in delež zaposlenih v regiji, ki jo naslavlja omenjeni zakon, po letih od začetka veljave do danes,
2. število in delež brezposelnih v obravnavani regiji za isto časovno obdobje,
3. število izseljenih iz obravnavane regije za isto časovno obdobje in
4. število novo zaposlenih v tujini iz obravnavane regije za isto časovno obdobje.
5. Koliko novih gospodarskih družb z več kot enim zaposlenim je v navedenem obdobju v obravnavani regiji odprlo svojo dejavnost in še danes posluje? 
5. Kako vlada ocenjuje uspešnost Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji?
6. Vlada je napovedala, da bo v primeru nadaljnje visoke stopnje registrirane brezposelnosti na posameznem območju za tisto območje pripravila nov večletni program razvojnih spodbud. Ustreza katero območje na ozemlju Slovenije omenjenemu kriteriju in ali se zanj pripravlja kakšen večletni program razvojnih spodbud?

Mogoče vam bo všeč