Nekategorizirano

Ali podjetje Slovenski državni gozdovi posluje zakonito in pravilno?

Računsko sodišče naj takoj pristopi k preverjanju pravilnosti in skladnosti prodaje gozdno lesnih sortimentov, ki so državna last, preveri naj pravočasnost objavljanja informacij javnega značaja in pravilnost izvajanja javnih naročil ter zakonitost dela poslovodstva in nadzornega sveta SiDG d.o.o., vključno s spoštovanjem sklepov in volje lastnika, tako s strani poslovodstva kot nadzornega sveta.

Poslanska skupina SDS je na predsednika Komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali poslovanje podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Poslanska skupina SDS opozarja, da je gospodarska družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (v nadaljevanju SiDG d.o.o.) bila ustanovljena z namenom gospodarjenja z državnimi gozdovi na površini 234.986 ha po 30. juniju 2016, ko so se iztekle 20 letne koncesijske pogodbe. Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, na podlagi katerega je bil SiDG d.o.o ustanovljen, je nastajal v času, ko so bile na terenu že opazne katastrofalne posledice žledoloma iz začetka leta 2014, ki mu je zaradi prepočasne sanacije sledil velik izbruh podlubnikov. Prenos upravljanja z državnimi gozdovi iz koncesionarjev na SiDG d.o.o. je povzročila samo še dodatne zastoje pri sanaciji, posledično dodatne škode in izpad prihodkov.

Zaradi problematike reševanja težav, ki sta jih za seboj pustila žledolom in posledično izbruh podlubnikov, je bilo na Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v DZ RS opravljenih kar nekaj sej nujnih sej, ki pa so pokazale tudi na določene težave znotraj podjetja SiDG d.o.o. Predvsem menjave vodstva, imenovanje novega poslovodstva, nedorečeno delovanje nadzornega sveta družbe in Vlade RS kot Skupščine podjetja. Poleg po mnenju mnogih spornega imenovanja novega vodstva, je očitno, da sistem korporativnega upravljanja v podjetju SiDG d.o.o. ne deluje, kajti očitno vsi organi (poslovodstvo, nadzorni svet in skupščina) ne opravljajo svojih nalog v skladu z načeli učinkovitega poslovanja, ampak zaradi političnih in osebnih povezav obstaja utemeljen sum netransparentnega (so)delovanja. Tudi posamezni akti podjetja so se sprejemali na hitro (Akt o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, Strateški načrt poslovanja družbe SiDG d.o.o.). 

Po oceni poslanske skupine SDS je problematično tudi neizvajanje sklepov Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejetih na 35. nujni seji, 26. 5. 2016; 43. nujni seji, 7. 10. 2016,  51. nujni seji, 21. 12. 2016 in 58. nujni seji (19. 5. 2017, nadaljevanje 5. 7. 2017), ki so do danes v večini nerealizirani ter tudi sklepov vlade kot skupščine družbe.

Predlagatelji menimo, da je sklic seje KNJF nujen tudi v povezavi s sprejetimi sklepi odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 35. nujni seji, 26. 5. 2016, 43. nujni seji, 7. 10. 2016 in 51. nujni seji, 21. 12. 2016, ki so vsi po vrsti do danes nerealizirani.

Glede na vse navedeno ter tudi glede na dejstvo, da družba ni pripravila ustreznega poročila o poslovanju, menimo, da je potrebno podrobneje preučiti poslovanje in delo podjetja SiDG d.o.o.

Poslanke in poslanci SDS predlagajo, da Komisija za nadzor javnih financ po končani razpravi sprejme naslednje sklepe:

1. Komisija za nadzor javnih financ predlaga Računskemu sodišču RS, da takoj pristopi k preverjanju pravilnosti in skladnosti prodaje gozdno lesnih sortimentov, ki so državna last in družba zgolj upravlja z njimi. Ob tem naj Računsko sodišče preveri tudi pravočasnost objavljanja informacij javnega značaja in pravilnost izvajanja javnih naročil.

2. Komisija za nadzor javnih financ predlaga Računskemu sodišču RS, da preveri zakonitost dela poslovodstva in nadzornega sveta SiDG d.o.o. ter spoštovanje sklepov in volje lastnika, tako s strani poslovodstva kot nadzornega sveta.

3. Komisija za nadzor javnih financ predlaga Računskemu sodišču RS, da preveri tako sprejemanje ustreznih aktov kot tudi njihovo vsebino (Poslovno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi za 2016, Letno poročilo o poslovanju v letu 2016, ki temelji na prikazu doseganja ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi, Akt o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, Strateški načrt poslovanja družbe SiDG d.o.o.).

Mogoče vam bo všeč