Nekategorizirano

Volilna pravila do državnozborskih volitev 3. junija 2018

Spletni časopis V FOKUSU – o tem, kar je pomembno bo pred­vo­lil­na do­ga­ja­nja sprem­ljal v skla­du s svo­jo program­sko us­me­ri­tvi­jo, neod­vi­sno ured­niš­ko po­li­ti­ko in po pro­fe­sio­nal­nih no­vi­nar­skih na­če­lih.

Pravila spletnega časopisa V FOKUSU
za vo­lil­no kam­pa­njo volitev do državnozborskih volitev 2018

O volilnih dejavnostih bomo poročali na internetnih straneh časopisa v rubriki VOLITVE 2018. Os­nov­no vo­di­lo pri po­ro­ča­nju je do­bro pred­sta­vi­ti po­mem­bne in­for­ma­ci­je za volilce, da se bodo lahko nepristransko in svobodno odločali. Med volilno kampanjo se bomo ne­pri­stran­sko in trž­no ob­na­ša­li. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali. V ča­su do vo­li­tev bo spletni časopis ena­ko­prav­no obrav­na­val de­jav­nost vseh kan­di­da­tov in strankarskih list. Pri­ča­ku­je­mo, da bomo o do­god­kih pi­sno ob­veš­če­ni naj­manj sedem dni pred do­god­kom. Naši no­vi­nar­ji bodo o njih po­ro­ča­li po svo­ji pre­so­ji.

Na spletnih straneh internetnega časopisa V FOKUSU lah­ko kan­di­da­ti, pred­la­ga­te­lji kan­di­da­tov, po­li­tič­ne stran­ke ali dru­gi or­ga­ni­za­tor­ji vo­lil­ne kam­pa­nje pro­ti us­trez­ne­mu pla­či­lu ob­jav­lja­jo po­li­tič­na vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la za pred­sta­vi­tev kan­di­da­tov, po­li­tič­nih strank in nji­ho­vih pro­gra­mov. Vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la pla­ču­je­jo na­roč­ni­ki po ve­ljav­nem ce­ni­ku oglasnih spo­ro­čil v predplačilu. Pooblaščena oglaševalska agencija lahko uveljavi dogovorjene pogodbene popuste skladno z dosedanjim cenikom.

Spletni časopis V FOKUSU objavlja oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov  je odgovoren naročnik. Vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la bodo ob­jav­lje­na v red­nih in po po­tre­bi do­dat­nih oglasnih delih spletnega portala. Naročila bodo veljavna, če bodo poslana najmanj 3 delovne dni pred prvo objavo.

Naročniki se lahko odločajo tudi za druga obvestila, vendar je njihova vsebina omejena na vabila na volilne shode in druga srečanja v času volilne kampanje, ne morejo pa jih uporabljati za promocijo posameznega kandidata, promocijo strankinega volilnega programa ali za predvolilne obračune s posameznimi kandidati drugih organizatorjev volilnih kampanj. V nobenem primeru organizatorji volilnih kampanj ali politične stranke v času volilne kampanje ne morejo prevzemati sponzorstva nad katerokoli rubriko spletnega časopisa V FOKUSU.

Morebitne pritožbe in ugovori, ki se nanašajo na DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2018, morajo biti posredovani odgovornemu uredniku v pisni obliki. Vsebovati morajo opis in datum objave domnevne kršitve oz. nepravilnosti in podatke, kamor želi pošiljatelj prejeti odgovor.

Ta pra­vi­la ve­lja­jo v vo­lil­ni kam­pa­nji za volitve v državni zbor 2018 od 3. maja 2018, ko se začne uradna volilna kampanja, do 1. junija 2018 do 24:00 ure, ko se začne volilni molk.

Direktor zavoda V FOKUSU, Andrej Ivanuša

Mogoče vam bo všeč