GospodarstvohranaizobraževanjeKmetijstvoSlovenija

Vlada sprejela dopolnitve Uredbe o zelenem javnem naročanju

Z uredbo se povečuje število skupin izdelkov in storitev, ki jih morajo javni naročniki naročati na trajnosten način.

Simbolična slika z ikonami trajnostnega (okoljsko naravnanega)  razvoja
Simboli trajnostnega razvoja | Avtor Spletna fotografija

Skupaj s to uredbo je okolju prijazno naročanje obvezno za 22 skupin, kot so elektrika, pisarniška oprema, stavbe, čistila, čista vozila, dodaja pa se stavbno pohištvo in protihrupne ograje. S to uredbo se povečuje tudi nabor stavb javnega sektorja, kjer se zahteva obvezen delež lesa ali lesenih tvoriv, povečuje pa se tudi delež čistih vozil.

Prvenstveno se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uredba o ZeJN) v pravni red RS prenaša Direktiva EU 2019/1161 – Direktiva o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz. S spremembo Uredbe o ZeJN, vezane na vozila, se spreminjajo tehnični pogoji pri naročanju vozil, ki se skladno z direktivo imenujejo »čista vozila« ter »brezemisijska vozila«.

Prav tako se predmet »Cestna vozila« razširja tudi na nekatere storitve prevoza (poštne in kurirske dejavnosti, storitve zbiranja odpadkov, storitve javnega cestnega prevoza, ki se ne izvajajo kot gospodarska javna služba in cestni potniški prevoz za posebne namene). Za ta predmet zelenega javnega naročanja se v skladu z Direktivo 2019/1161 določajo tudi novi, drugačni cilji, in sicer so ti opredeljeni v Prilogi 2 Uredbe o ZeJN, slednja pa tudi opredeljuje mejne vrednosti emisij za čista lahka vozila.

Poleg navedenega pa sprememba Uredbe o ZeJN nabor stavb, ki so zajete v obstoječem predmetu »Projektiranje in izvedba gradnje stavb« razširja na stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI 126, razen Stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264 oziroma CC-SI 12640)) in stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (CC-SI 113).

Poleg tega pa zaradi spodbujanja trajnostnih pristopov pri investicijah in zlasti zaradi spodbujanja večje rabe lesa ta uredba razširja nabor stavb, kjer je pri projektiranju oz. gradnji treba zagotoviti 30% lesa ali lesnih tvoriv pri uporabi materiala, dodaja pa tudi nove predmete zelenega javnega naročanja, kjer se zahteva visok delež lesa ali lesnih tvoriv pri uporabi materialov (npr. 80 % pri stavbnem pohištvu, 55% pri protihrupnih ograjah).

Ta uredba pa tudi generalno določa, da je pri javnem naročanju treba prednost dati bolj trajnostnim proizvodom, bodisi proizvodom, ki ne vsebujejo plastike ali proizvodom, ki so trajnejše zasnovani in jih je možno večkrat uporabiti. S to spremembo uredbe pa tako prehajamo že na 22 različnih segmentov oz. skupin produktov in storitev, kjer morajo biti doseženi zeleni cilji, kar nas uvršča v sam vrh držav članic po številu obveznih zelenih javnih naročil.

vir: https://www.gov.si/novice/2021-07-22-vlada-sprejela-dopolnitve-uredbe-o-zelenem-javnem-narocanju/?fbclid=IwAR1PfOBx606-a1etUcc-xm8096NwmcB9hcD4IRqLh8A6Mrm-_05oAMiyUMs

 

Mogoče vam bo všeč