Nekategorizirano

V velenju pred volitvami po socialistično?

Predstavniki kandidatov za župana Mestne občine Velenje na nadomestnih

volitvah, 11. 10. 2020, Darka Koželja (SDS) in Benjamina Strozaka (Dobra

Država) so danes, 5. 10. 2020, na Skupno občinsko upravo SAŠA Velenje vložili

pritožbo zaradi nepravilnosti pri uresničevanju določbe 8. člena Zakona o volilni

in referendumski kampanji.

 Mestna občina Velenje namreč ni v roku, ki je določen v tretjem odstavku 8.

člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, torej najkasneje 60 dni pred

dnem glasovanja, javno objavila pogojev za pridobitev pravice do uporabe prej

navedenih plakatnih mest. Tako je Mestna občina Velenje oziroma njena

odgovorna oseba opustila dolžno ravnanje, saj ni pravočasno zagotovila možnostiosnovnega informiranja javnosti o kandidatih z možnostjo plakatiranja.

 Glede nanavedeno menimo, da bi občina lahko tudi sama po uradni dolžnosti odredilaplakatna mesta vsem prijavljenim organizatorjem volilne kampanje, ki so vložilikandidaturo v zakonsko določenem roku.

 Občina je z objavo v Uradnem vestniku MOV št. 11/2020 javno objavila pogoje

za plakatiranje dne, 24. 8. 2020. V sklepu o razpisu nadomestnih volitev za

župana Mestne občine Velenje, ki ga je izdala in objavila Občinska volilna

komisija Mestne občine Velenje dne, 11. 8. 2020, je za dan glasovanja določen,

11. 10. 2020. Iz navedenega izhaja, da pogoji za plakatiranje niso bili objavljeni

znotraj 60 dnevnega zakonsko določenega roka pred dnem glasovanja.

S tem je občina oziroma kandidat SD, Peter Dermol, podžupan v začasnem

opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje, zaradi omejitve v

enakopravno možnost plakatiranja nedopustno posegel v samo naravo volilne

pravice, tako aktivne kot pasivne, ki je ustavna pravica in predstavlja bistvo

demokracije ter demokratičnega odločanja. Gre za pravico pozitivnega statusa, k iod države oziroma v konkretnem primeru od Mestne občine Velenje zahteva, da nekaj stori za njeno uresničitev.

 Zato je še toliko bolj pomembno, da bi občina spoštovala zakonodajo na področju izvajanja volilne kampanje in v roku, ki jedoločen v tretjem odstavku 8. člena ZVRK, omogočila vsem enake možnosti napodročju plakatiranja. Tako pa je dejansko zamudila z javno objavo plakatnih mest, kar predstavlja kršitev zakonodaje na področju volilne kampanje.

Mogoče vam bo všeč