Nekategorizirano

Reforma evropskega sistema za trgovanje z izpusti (ETS)

Poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu 6. februarja 2018 sprejeli nova pravila za trgovanje z izpusti CO2, ki bodo omejila število dovoljenj za izpuste in jih tako podražila.

Evropski sistem za trgovanje z izpusti

V evropski sistem za trgovanje z izpusti je vključeno 11.000 industrijskih obratov v EU. Ti morajo za izpuste CO2 na trgu kupiti dovoljenja. Več kot obrat v ozračje spusti CO2, več dovoljenj mora kupiti.

Podjetja imajo tako interes znižati svoje izpuste CO2, saj si s tem znižajo stroške poslovanja. To lahko dosežejo tu-di s prehodom na bolj čiste vire energije, ki v ozračje izpustijo manj CO2.

Zakaj je potrebna reforma ETS?

Zaradi znižanja industrijske proizvodnje v EU v času gospodarske krize je povpraševanje po dovoljenjih za izpust CO2 močno upadlo, medtem ko je količina dovoljenj na trgu ostala enaka. Danes je zato cena dovoljenj nizka; podjetja lahko v ozračje izpustijo veliko CO2, ne da bi jih to preveč udarilo po žepu.

EU želi zato od leta 2021 vsako leto za 2,2 odstotka zmanjšati obseg dovoljenj za izpuste CO2, ki ga bodo lahko na dražbah kupila podjetja. Zmanjšanje ponudbe dovoljenj na trgu bo povišalo njihovo ceno ter s tem stroške izpuščanja CO2 v ozračje.

Podjetja bodo tako imela več razlogov, da preidejo na bolj čiste vire energije, EU pa bo lažje dosegla svoj cilj do leta 2030 izpuste v primerjavi z letom 1990 znižati za 40 odstotkov.

EU je sicer obseg dovoljenj za dražbe zmanjševala že do sedaj, vendar počasneje, po 1,74 odstotka na leto. Presežek dovoljenj na trgu se je z 2,1 milijarde leta 2013 znižal na 1,69 milijarde leta 2016.

Poleg zmanjšanja obsega dovoljenj za izpuste CO2 predlog nove ureditve delovanja ETS po letu 2020 predvideva:

– poseben rezervni mehanizem (Market Stability Reserve), ki bo vsako leto omogočal umik 24 odstotkov presežnih dovoljenj s trga v rezervo; v primeru pomanjkanja dovoljenj jih bo mogoče iz rezerve plasirati nazaj na trg.

– ustanovitev sklada za inovacije za finančno podporo obnovljivim virom energije, nizkoogljičnim projektom in tehnologiji za zajem CO2

– ustanovitev sklada za modernizacijo, ki bo financiral obnovo energetskih sistemov manj bogatih držav članic

Uresničitev zavez iz pariškega sporazuma o podnebju

Poleg reforme ETS bo EU za uresničitev zavez o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov iz pariškega sporazuma o podnebju sprejela še dve uredbi:

uredbo o delitvi bremen pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, ki bo za vsako državo članic unije določila zavezujoče cilje 

– uredbo o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu (LULUCF), ki med drugim zahteva, da države članice posek gozdov nadomestijo s pogozdovanjem                                                                                                                                                                       

Zakon je bil sprejet s 535 glasovi za, 104 proti in 39 vzdržanimi glasovi. Sedaj ga mora potrditi še Svet EU, nato pa bo objavljen v Uradnem listu EU.

Mogoče vam bo všeč