Nekategorizirano

PETICIJA PROTI RAZVELJAVITVI ZAKONA O ZDRAVILSTVU

Podpisniki te peticije predlagamo Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije (Ministrstvo) spremembo Okvirnih izhodišč za Zakon o dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblikah diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije (Izhodišča), ki med drugim predvidevajo razveljavitev Zakona o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 in sl; ZZdrav), na način da se ohrani obstoječi normativni okvir na podlagi ZZdrav, s spremembami, ki bi omogočale, da dejavnosti v okviru metod in sistemov komplementarne in alternativne medicine (KAM) opravljajo tako zdravstveni delavci kot tudi ustrezno usposobljeni izvajalci, ki niso zdravstveni delavci oziroma zdravniki.

 

Obrazložitev

 

Kot izhaja iz Resolucije o statusu nekonvencionalne medicine Evropskega parlamenta z dne 16. 6. 1997 (Ur. l. EU, C 182, 16/06/1997 P; Resolucija EP), je uporaba nekonvencionalne medicine in z njo povezanih terapevtskih dejavnosti v državah članicah Evropske unije (EU) v porastu, kar terja ustrezno normativno ureditev. Podobne zaključke je moč potegniti tudi iz Referenčnih norm Svetovne zdravstvene organizacije o komplementarni oziroma alternativni medicini (Referenčne Norme) ter Resolucije št. 1206 Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (Resolucija 1206).

 Navedene listine metode in sisteme KAM primeroma opredeljujejo kot terapevtske sisteme preventivne narave, ki spodbujajo optimalno zdravje in dobro počutje z uporabo terapevtskih metod in sredstev, vključujoč proces samozdravljenja. Kot vemo, predstavlja zdravje popolno harmonijo med umom, duhom in telesom. Usposobljeni izvajalec KAM deluje tako, da krepi zdravje z naravnimi tehnikami (primeroma tehnike hidroterapije, floriterapije, iridologije, fitopraktike, tradicionalne kitajske energetske medicine, ajurvede; navedene tehnike primeroma vključujejo terapije obkladkov, oblivov, učenja samomasaž in kopeli, svetovanja cvetnih esenc, zelišč, zdravega življenjskega sloga in podobno). Tovrstne tehnike izvirajo iz tradicionalne evropske medicine ter imajo svoje korenine primeroma tudi v tradicionalni kitajski in tradicionalni indijski medicini. Poudariti gre, da so za razliko od metod konvencionalne medicine, tovrstne tehnike in sredstva nediagnostične in neinvazivne narave.

 

Izvajalci navedenih metod in sistemov KAM primarno ne delujejo kot zdravniki, saj ne zdravijo, temveč krepijo zdravje posameznikov. Poudariti gre, da se ne ukvarjajo z boleznimi temveč s posamezniki na celosten način, zato tovrstne metode in sistemi nikakor ne nadomeščajo metod in sistemov konvencionalne medicine, temveč jih dopolnjujejo. Izhodišča Ministrstva z razveljavitvijo ZZdrav predvidevajo pridržanje pravice do izvajanja metod in sistemov KAM zgolj za zdravnike in fizioterapevte, kar bi dejansko pomenilo prenos izvajanja metod in sistemov KAM v izključno domeno konvencionalne medicine, kar je v popolnem nasprotju z dognanji in zaključki Resolucije EP, Referenčnih Norm, Resolucije 1206, dejanskemu stanju, kot tudi normativni ureditvi drugod po EU (primeroma Portugalska, Nemčija, Romunija, Lihtenštajn, Švica). Glede na to, da namena metod in sistemov konvencionalne medicine nikakor ni moč enačiti z namenom metod in sistemov KAM, bi predlagan neprimeren in neustrezen pridržek izvajanja metod in sistemov KAM za zdravnike grobo okrnil in osiromašil tisočletna dognanja tradicionalnih vej krepitve zdravja in dobrega počutja, ki nikoli niso bile v izključni domeni konvencionalne medicine.

Glede na dopolnjevalno naravo metod in sistemov KAM v razmerju do konvencionalne medicine, izvajalci metod in sistemov KAM ne nasprotujemo omogočanju izvajanja metod in sistemov KAM zdravstvenim delavcem oziroma zdravnikom, poudarjamo pa, da mora biti tovrstna dejavnost omogočena tudi drugim ustrezno usposobljenim izvajalcem, pri čemer slednje obstoječi ZZdrav nenazadnje že dopušča. Menimo, da bi bilo z ustrezno prilagoditvijo obstoječega zakonskega okvira moč glede izvajanja metod in sistemov KAM omogočiti sobivanje med zdravstvenimi delavci in ustrezno usposobljenimi izvajalci, ki to niso, saj ne gre prezreti, da metode in sistemi KAM tradicionalno izhajajo iz okolja onkraj konvencionalne medicine. Na ta način bi omogočili ustrezno dopolnjevanje konvencionalnih in nekonvencionalnih metod in sredstev, z namenom izboljšanja zdravja in dobrega počutja, kar je nenazadnje izključni cilj in interes posameznikov oziroma uporabnikov.

 

S predmetno peticijo želimo zato stopiti nasproti Ministrstvu, da se z ustrezno prilagoditvijo obstoječega normativnega okvira omogoči izvajanje metod in sistemov KAM tako zdravstvenim delavcem oziroma zdravnikom, kot tudi ustrezno usposobljenim izvajalcem, ki niso zdravniki, ter z namenom zasledovanje najboljših interesov posameznikov slednjim omogoči prosto izbiro načina za krepitev lastnega zdravja in dobrega počutja.

 

ZDRUŽENJE NATUROPATOV SLOVENIJE

 

Ministrstvo za zdravstvo predlaga, da bi se Zakon o zdravilstvu v celoti ukinil in bi tradicionalne in alternativne oblike diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije izvajali samo zdravniki.

 

Zato se obračamo na javnost z vprašanjem ali bi državljani Republike Slovenije želeli v Sloveniji imeti možnost krepitve zdravja po tradicionalnih, naravnih metodah, ki jih zdravnik NE obravnavna in, ki so ne diagnostične in ne invazivne?

 Kot vemo, predstavlja zdravje popolno harmonijo med umom, duhom in telesom. Usposobljeni terapevt, ki deluje tako da krepi zdravje z naravnimi tehnikami kot so npr. tehnike hidroterapije, floriterapije, iridologije, fitopraktike, tradicionalne kitajske medicine, ajurvede, to so npr. terapije: obkladkov, oblivov, učenja samomasaž in kopeli, svetovanja cvetnih esenc, zelišč, stila življenja, itd. Ta terapevt ne deluje kot zdravnik, ne zdravi, ampak krepi zdravje in bi moral svobodno delovati na ozemlju Republike Slovenije. Ta znanja izvirajo iz tradicije evropske medicine, tradicije kitajske medicine, tradicije indijske medicine in so ne diagnostične in ne invazivne.

 Če ta znanja prepustimo samo v roke zdravnikov, bomo razsežnost tradicionalnih vedenj krepitve zdravja grobo okrnili in osiromašili.

 

Zato je pomembno, da posameznik lahko izbira ali bo krepil zdravje tudi z ne invazivnimi metodami iz tradicionalnih medicine, ki mu jih svetuje usposobljen terapevt. Zato je smiselno da se Zakon o zdravilstvu ne ukine, ampak ustrezno preoblikuje.

 

 

Mogoče vam bo všeč