izobraževanjeSlovenijaVeč

Objavljeno Poročilo o prostorskem razvoju 2021

Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 2021 vsebuje pregled in prikaz stanja in trendov prostorskega razvoja, analizo izvajanja Strategije prostorskega razvoja Slovenije in drugih prostorskih aktov v časovnem obdobju od 2014 – 2020 ter predloge in priporočila za nadaljnji prostorski razvoj države.

Osrednji del poročila obravnava vsebinske sklope: kakovost življenja; upravljavski okvir urejanja prostora v Sloveniji in prostorske trende s področja demografskega razvoja, poselitve in značilnosti grajenega prostora; preobrazbe podeželja s poudarkom na kmetijstvu in gozdarstvu; vpliv gospodarstva na regionalni razvoj ter prepoznavnosti naselij in krajine. Sestavni del poročila je tudi nabor in pregled kazalnikov.

Izhodišča za poročilo o prostorskem razvoju so cilji, navedeni v veljavni strategiji prostorskega razvoja, kot so: racionalen in učinkovit prostorski razvoj, razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij; večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru; kakovosten razvoj in privlačnost mest in drugih naselij; skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi; medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij; povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi; preudarna raba naravnih virov; prostorski razvoj, usklajen s prostorskimi omejitvami; kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti; ohranjanje narave in varstvo okolja.

Poročilo je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 2021

Poročilo (dokument) in Pregled kazalnikov

vir: https://www.gov.si/novice/2021-08-16-objavljeno-porocilo-o-prostorskem-razvoju-2021/

 

Mogoče vam bo všeč