Mestni svet MO Celje opravil zadnjo predpočitniško sejo
Dogodki in prireditveLokalnoSlovenijaŽivljenje

Lokalna samouprava: “Zadnja predpočitniška seja mestnega sveta stekla gladko in učinkovito”.

Mestni svet Mestne občine Celje se  je na današnji 23. redni seji najprej lotil imenovanj dveh novih direktorjev javnih zavodov, Osrednje knjižnice Celje in Desetke. Mestni svetniki so tudi potrdili uvrstitev projekta Rekonstrukcija stavbe Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi ulici 5 v načrt razvojnih programov (NRP) Mestne občine Celje za leti 2023 in 2024. Hkrati so potrdili spremembe NRP za projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste v Košnico pri Celju« in »Obrtna cesta v Celju« zaradi spremenjene pogodbene vrednosti oziroma dinamike izvedbe gradbenih del.

 

Potek seje MS MO Celje

 

Začetek  seje je mestni svet z minuto molka namenil  poklonu nedavno preminulemu častnemu meščanu Celja Ivanu Grobelniku Ivu.

Mestni svet je izdal predhodno soglasje za imenovanje Polonce Bajc Napret za direktorico JZ Osrednje knjižnice Celje, potem ko jo je za to mesto izbral svet zavoda OKC. Vodenje knjižnice bo prevzela 1. avgusta, njen mandat bo trajal do 31. julija 2027.  Prejšnja direktorica pa je šla novim izzivom naproti.

Mag. Marjan Ferjanc na seji MS MO Celje

 

Zaradi odhoda v pokoj je Mestni svet je podal  soglasje, da se z mesta direktorice JZ Desetka razreši Valerija Lesjak,  da se na direktorsko mesto imenuje Gregor Kolenc. Tudi ta mandat traja 5 let, začel pa ga bo 1. julija.

Mestna občina Celje je s projektom Rekonstrukcija stavbe ZD na Gregorčičevi ulici 5 bila uspešna na javnem razpisu  Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023. V ta namen je Mestna občina Celje od ministrstva za zdravje prejela sredstva v višini 1.870.442 evrov, vrednost celotne investicije pa znaša 3.416.872 evrov.

Predlog o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Celje za leti 2023 in 2024 predvideva izvedbo investicije s sredstvi ministrstva za zdravje in sredstvi Zdravstvenega doma Celje v višini 1.546.451 evrov. Sprejem Sklepa o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Celje je potreben zato, ker mora Mestna občina Celje skladno s pogoji javnega razpisa pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo, da je projekt uvrščen v NRP Mestne občine Celje.

Mijo Zorko , direktor Celeia d.o.o

Na seji so bila podana poročila za leto 2021 o delovanju podjetij ali zavodov katere ustanovitelj je Mestna občina. Večina je imelo »bližnje srečanje« z posledicami epidemije COVID 19 ter njegov bistven vpliv na rezultate poslovanja. Večji del je šel skozi z malimi praskami, največ preglavic je povzročil JP Energetika, ki je dobila dvojno »porcijo« prvič zaradi pandemije drugič pa zaradi posledic ki jih je prinesla in prinaša vojna v Ukrajini.

 

O delovanju Policije v Celju v letu 2021.

Varnostna situacija, po poročanju predstavnika policije  za leto 2021, kaže da so tudi tukaj imeli dosti dela v zvezi pandemijo ali epidemijo, predvsem zaradi neupoštevanja odlokov povezanimi z ZNB. Od tega je bilo izrečenih veš kot 80% v obliki opozoril 20 v obliki izdanih plačilnih nalogov. Pa kljub temu je to skoraj polovica vseh kršitev v tem omenjenem obdobju. Preostali del je pa iz področja Javnega rada in miru ter kaznivih dejanj povezanimi  migracijami, upravnopravnimi zadevami in še česa.

 

 

Mestni svetniki so na današnji seji tudi potrdili spremembe NRP pri dveh projektih obnove cest.

 

Med izvedbo projekta Rekonstrukcija lokalne ceste v Košnico pri Celju je bilo ugotovljeno, da je treba izvesti večji obseg določenih del, kot je bilo predvideno v okviru projektantskega popisa del. Izvajalec gradbenih del je zaradi spremenjenih okoliščin podal poziv za dvig pogodbene vrednosti del. Ta bodo višja za 260 tisoč evrov. Sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo znotraj sprejetega proračuna za leto 2022. Projekt se uspešno izvaja in bo kljub navedenim razlogom zaključen v pogodbeno dogovorjenem roku.

 

Projekt obnove Obrtne ceste pa je vključen v načrt razvojni programov za leti 2022 in 2023.

Projektantska ocena vrednosti del znaša 945 tisoč evrov. Na območju Obrtne ceste v Celju se prioritetno izvaja EU projekt aglomeracij z izgradnjo fekalne kanalizacije, temu projektu pa sledijo vsa ostala predvidena dela pri urejanju Obrtne ceste. Gre za izgradnjo pločnika, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave ipd. Zaradi spremenjene izvedbe dinamike aglomeracij ter posledično kasnejše izvedbe javnega naročila za celovito obnovo ceste s spremljajočo izgradnjo infrastrukture bo mogoče v tem letu izvesti manjši obseg del, v višini 300 tisoč evrov. Vsa načrtovana dela bodo izvedena in zaključena (nespremenjeno) v letu 2023, in sicer v skupni  ocenjeni vrednosti 945.000 evrov.

Za zaključek:  Seja je potekala v predprazničnem vzdušju, predpočitniškem  in v pripravi na čim večje množično obiskovanje prireditev in dogodkov, ki bodo v poletnem času. Kmalu za tem  pa tudi vse politične stranke, ki bodo imele ambicije sedeti v »Mestnem parlamentu«, bodo pričele z manj ali bolj očitno predvolilno kampanjo za jesenske lokalne volitve.  Vsako pojavljanje bo nečemu namenjeno.

 

Vane T. Costa

 

Mogoče vam bo všeč