Nekategorizirano

Ingo Falk Pasch Wallersberg: Upravno sodišče naj ustavi “ladjo norcev!”

Ingo Falk Pasch Wallersberg, upokojeni odvetnik in nesojeni kandidat Združene desnice – koalicija Galngler&Primc na predčasnih državnozborskih volitvah, je v sredo, 8. avgusta 2018 Upravnemu sodišču poslal zahtevek, da po hitrem postopku odloči, “da se s strani Državne volilne komisije objavljeni izidi državno zborskih volitev z dne 3.6.2018   r  a z v e l j a v i j o  in je Državna volilna komisija dolžna v roku 15 dni ponovno razpisati volitve v Državni zbor ter povrniti tožniku sodno odmerjene stroške postopka!” 

Ingo Falk Pasch Wallersberg je zahtevek Upravnemu sodišču razširil še z dvema zahtevama, ko je bilo jasno, da se je levičarski petorček LMŠ, SD. SMC, SAB in Desus protokolno zlizal z Mesčevo Levico. Tako od Upravnega sodišča zahteva, da zaradi zavarovanja njegovega tožbenega zahtevka sprejme “ZAČASNO ODREDBO, s katero se Državnemu zboru RS prepoveduje izvolitev predsednika in članov nove Vlade RS do odločitve tega sodišča o tej tožbi, najdlje pa do 31.10 2018.”

“Pravni vrtiljak je dolg – marsikdaj ljudje ne dočakamo njegovega pristanka,” je še zapisal Ingo Falk Pasch Wallersberg, ki je vloženo tožbo na Upravno sodišče vložil zato, ker “z ustavno pritožbo zaradi nerazumljive oblastniške arogance (če izvzamemo popolno strokovno nesposobnost) sem kljub vsemu prisilijen poćakati do predhodne odločitve zgoraj navedenega sodišča.”

Celotno petkovo pritožbo Inga Falk Psch Wallersberga objavljamo v nadaljevanju:

NUJNO !                                                     Ljubljana, dne 8.8.2018

Upravno sodišče Republike Slovenije

Fajfarjeva  33

1000 Ljubljana

 

Tožeča stranka : Ingo Falk Pasch Wallersberg, Stari trg 11 a, 1000 Ljubljana (bivši odvetnik)

Tožena stranka : 1) Državna volilna komisija, Slovenska c. 24, 1000 Ljubljana

                           2) Volilna komisija 4. Volilne enote, Linhartova 13, 1000 Ljubljana

 

T O Ž B A

 za ugotovitev ničnosti  sklepa VK 4. VE št. 041-10/2018-8  z dne 18.7.2018,

zaradi molka DVK oziroma odprave odredbe DVK št. 041-36/2018-2 z dne 13.7.2018

ter

za razveljavitev izidov DZ volitev z dne 3.6.2018

 

                                                  in

PREDLOG ZA IZDAJO ZAČASNE ODREDBE

 

Priloge :    

–    kopija izpisa iz odv. izkaznice

–    kopija odločbe  o popravi imena  

–     kot v dokazih

 

A)

I. Tožnik sem na pošti na Slovenski cesti v Ljubljani prevzel dopis Državne volilne komisije, naslovljen na Volilno komisijo 4. volilne enote Ljubljana – Bežigrad št. 041-36/2018-2 z dne 13.7. 2018 vsaj 3 dni po navedenem datumu, sklep navedene Volilne komisije št. 041-10/2018-8 z dne 18.7. 2018 pa prav tako najmanj z zamikom 3 dni. Po navedenem je ta tožba pravočasna, ne upoštevaje da se vlaga v času sodnih počitnic, ko roki mirujejo.

 

Dokaz : poizvedbe na Pošti Ljubljana Center na Slovenski cesti, Ljubljana

             zaslišanje tožnika

             sodni preudarek

 

II. Tožnik sem kandidiral za poslanca v Državnem zboru (DZ) na preteklih DZ volitvah na združeni listi političnih strank KANGLER & PRIMC, ZDRUŽENA DESNICA – GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE, NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE (navedeni na 8. mestu liste strank, udeleženk teh volitev). Hude nepravilnosti, ki so se očitno dogajale na teh volitvah in vzpostavljajo upravičen dvom v pravilnost in zakonitost njihovega poteka, me zato neposredno prizadevajo in me legitimirajo k sprožitvi tega postopka zoper Državno volilno komisijo (DVK) zaradi razveljavitve teh volitev in razpisa ponovnih.

 

Dokaz: izvleček iz »Javne objave« DVK seznamov potrjenih list kandidatov/kandidatk

 

III. Svojo zahtevo za razveljavitev DZ volitev oziroma njihovih izidov sem tožnik vložil takoj, ko sem zasledil objavo prispevka g. Ferjana Gašperja z dne 8.7.2018 »Pred varuhinjo ČP (go. Vlasto Nussdorfer – moja op.)  prvič pričal uradni opazovalec volitev (g. Tomaž Štebe – moja op.)  in dokazal hudo kršitev pravil ravnanja z glasovnicami«, in sicer že drugi dan po objavi tega prispevka. V dokaz navedbam v prispevku sta objavljeni tudi fotografiji o navedenem  popolnoma nezavarovanem transportu volilnega gradiva ter lastnoročnega zapisa pooblaščenega opazovalca volitev g. Štebeta Tomaža. 

 

Dokaz: vloga tožnika na DVK z dne 9.7. 2018 s kopijo poštnega potrdila o oddaji

             kopija cit prispevka g. Gašperja Ferjana

             kopije navedenih fotografij o nezavarovanem transportu volilnega gradiva

             kopija cit. lastnoročnega zapisa g. Štebeta Tomaža

             zaslišanje prič VČP ge. Vlaste Nussdorfer, g. Gašperja Ferjana in g. Tomaža Štebeta

 

IV. Pri tem je treba pripomniti, da je – kot izhaja iz objavljenih podatkov in fotografij  v navedenem prispevku – omenjeni uradni opazovalec volitev g Tomaž Štebe (ki je bil kot opazovalec imenovan na zahtevo g. Vilija Kovačiča in zaradi njegove vztrajnosti ob odporu članov DVK šele po intervenciji predsednika te DVK g. Antona Gašperja Frantarja) na dan volitev ob 20,50 uri uradno protokoliral svoje zelo obremenilne pripombe,  in sicer, »da se z volišč prenašajo glasovnice v odprtih, nezapečatenih ali le zalepljenih škatlah, večinoma kar v volilnih skrinjah, da so uradne kuverte premajhne in jih nihče ne uporablja, da ni nobene kontrole prejema in oddaje«. Pri tem je iz navedenih priloženih fotografij razvidno, da se volilne skrinjice, dejansko plastični čebri, polni volilnega materiala, dejansko prenašajo kar popolnoma odprti. Prav v tej zvezi je mogoče na internetu prebrati zgoraj navedeni  prispevek g. Gašperja Ferjana z dne 8.7.2018, iz katerega izhaja, da »se je s kršitvijo obveznosti zapečatenj volilnih skrinjic (dejansko »čebrov« – moja op.)  bistveno povečala možnost vsakršnih mahinacij z glasovnicami«. Še posebej obremenjujoče pa je, da teh volilnih plastičnih čebrov, napolnjenih z v teku volitev oddanimi glasovnicami in drugim volilnim gradivom, praktično sploh ni mogoče uradno zapečatiti in zavarovati pred nepooblaščenimi, samovoljnimi kriminalnimi posegi. Po navedbah omenjenega prispevka naj bi navedeni uradni opazovalec »že dvakrat naletel na molk Državne volilne komisije glede odgovora na to zaznano kršitev neposredno na volišču in pri prenosu«.  

 

Dokaz:  ogled uporabljenih plastičnih volilnih skrinjic – »čebrov« in možnosti njihove uradne

              zapore z zapečatenjem

  zaslišanje prič direktorja DVK g. Dušana Vučka, predsednika DVK g. Antona Gaš-           

  perja Frantarja, tajnico DVK,  g. Vilija Kovačiča

  po potrebi izvedenec za kakovost in uporabnost plastičnih izdelkov

  kot doslej

V. Posebej je treba omeniti, da so bili ti plastični volilni čebri s strani DVK, njenega direktorja g. Dušana Vučka (kot je navedeno v članku avtorice Gordane Stojilković, obj. na SIOL NET že dne 15.12.2011)  uradno naročeni pri družbi »Klima Vidmar«, katere takratni zastopnik (in lastnik?) g. Andrej Vidmar se je po poročilih na SIOL NET-u nahajal v več kazenskih postopkih. Te za ustrezno zapečatenje in varovanje volilnega gradiva popolnoma neustrezne posode so povzročile in ves čas povzročajo DVK, t.j. naši državi, ogromne stroške,  najprej seveda za njihov takratni izjemno dragi nakup, kasneje pa za njihovo uporabo, vzdrževanje in čiščenje ter hrambo – popolnoma neprimerljivo s prejšnjimi kartonastimi volilnimi škatlami, katerih nakup in uporaba sta neprimerljivo cenejši – tudi če se jih nameni le za enkratno uporabo. Pri tem je še posebej pomembno, da je te nekdanje škatle brez vsakih težav mogoče, ko vsebujejo volilno gradivo, pravilno strokovno zapečatiti. Iz kakšnih razlogov je prišlo do tako dragega in popolnoma nefunkcionalnega nakupa navedenih plastičnih čebrov, ki onemogočajo ustrezno zaščito shranjenega volilnega gradiva in katerih stroški tekočega vzdrževanja in  hrambe so izjemno visoki, vse do danes ni jasno – vsekakor zadeva za kriminalistično policijo.

 

Dokaz :  navedeni članek

               zaslišanje avtorice cit članka ge. Gordane Stojilković, nekdanjega in kasnejše

               zastopnice družbe »Klima Vidmar«  g. Andreja Vidmarja in ge. Anite Kurbus,

               državnega tožilca g. Draga Šketa

               kot doslej

VI. Popolnoma nedvomno je, da so se tovrstne kršitve – ki so neposredno povezane s temi neuporabnimi volilnimi čebri in pri katerih je ostalo celotno volilno gradivo neustrezno ali sploh ne varovano, še zlasti ob postopkih njihovega nekontroliranega prenašanja – obvezno pojavljale na vseh voliščih (saj so vsa uporabljala te čebre in se nujno spopadala z enakimi problemi, t.j. nezavarovanega volilnega gradiva). Pri tem je mogoče utemeljeno predvidevati, da je bil nadzor opazovalcev na številnih voliščih zelo pomanjkljiv oziroma ga sploh ni bilo.

 

Dokaz: po potrebi izvedenec s področja mehanike ali varovanja

            kot doslej

 

VII. Manipuliranje z odprtimi volilnimi skrinjicami neposredno izpodbija zaupanje javnosti v veljavnost ugotovljenih izidov teh volitev. Pri tem je treba pritrditi avtorju omenjenega prispevka g. Gašperju Ferjanu, da je – kot je tudi splošno znano – Ustavno sodišče R Avstrije  v letu 2016 že zaradi bistveno manjše napake (slabega lepila pri pečatu!!) v celoti razveljavilo njihove takratne predsedniške volitve. Zato sem tožnik tudi v svoji omenjeni vlogi na DVK  z dne 9.7.2018 poudaril, da hude napake, ki so pri popolnoma odprtem nekontroliranem prenašanju volilnih skrinjic z oddanimi glasovnicami in drugim volilnim gradivom očitno dokumentirane, zbujajo utemeljen dvom v ustrezen nadzor in pravilno postopanje volilnih odborov na področju naše celotne države. Tako je še toliko bolj utemeljeno, da bi morala naša DVK enako dosledno ravnati, kot se je to zgodilo v naši sosednji državi.

 

Dokaz : po potrebi cit odločba Ustavnega sodišča R Avstrije

             kot doslej

VIII. Kljub temu da sem tožnik v tej svoji vlogi na DVK z dne 9.7.2018, s katero sem zahteval razveljavitev uradno ugotovljenih izidov državno zborskih volitev z dne 3.6.2018, vse omenjeno navedel, le-ta te vloge sploh ni obravnavala. Tega ne morem opredeliti drugače kot nerazumljivo, šokantno brezbrižnost. Pri tem je DVK to mojo vlogo, s katero sem zaradi množičnih kršitev pri varovanju volilnega gradiva – še posebej oddanih glasovnic in seznamov volivcev in glasovalcev – z odločnim opozorilom na omenjene ugotovitve  uradnega opazovalca teh volitev g. Tomaža Štebeta izrecno zahteval razveljavitev teh volitev in razpis ponovnih volitev v DZ, samovoljno opredelila le kot ugovor zaradi nepravilnosti na določenem posameznem volišču ?! Pri tem je to konkretno volišče samovoljno določila na območju VE Ljubljana Bežigrad (?!), čeprav je moja vloga kot javno dokumentiran primer teh očitnih množičnih kršitev varovanja volilnega gradiva, še posebej oddanih glasovnic, pred samovoljnimi posegi zaradi manipuliranja volilnih rezultatov navedla volišče v Domžalah (!), to pa sta lahko le na območjih OVK 10 in 11 v VE IV. Pri tem velja dodati, da sem tožnik glasoval in kandidiral na volišču VE 3 pri OVK 7 ter kandidiral tudi v VE 3 pri OVK 8. Z VE Ljubljana Bežigrad nisem imel in nimam popolnoma nobenega stika ter je v svoji pritožbi tudi nikjer nisem navedel ! Postopek z mojo vlogo »Zahteva po razveljavitvi izidov državno zborskih volitev z dne 3.6.2018« je drastičen primer strokovne nesposobnosti in oblastniške arogance. O njej je očitno odločil kar sam g. direktor DVK Dušan Vučko ter jo s tem odstranil s svoje pisarniške mize na poljubno izbrano VK 4.VE Ljubljana Bežigrad, ki je o njej tudi takoj protispisno uslužno odločila, t.j. zavrgla mojo zahtevo, ki jo je samovoljno poimenovala kot »ugovor«. (Da je v tem svojem sklepu o zavrženju tudi opustila vsakršen pravni pouk, je samo po sebi razumljivo in ob tem njenem izdelku niti omembe vredno.)

 

Dokaz: cit vloge in odločbe

             podatki iz Javne objave DVK za DZ volitve 2018, še posebej iz seznama potrjenih list

             kandidatov

             kot doslej

IX. Na podlagi navedenega p r e d l a g a m, da naslovno sodišče v najkrajšem možnem roku po proučitvi spisa in predloženih pisnih dokazov

 

a)      razveljavi (kot nično odpravi) navedeno odredbo DVK št. 041-36/2018 z dne 13.7.2018 in navedeni sklep VK 4. VE  št. 041-10/2018-8 z dne 18.7.2018

ter

b)      takoj razpiše glavno obravnavo, na kateri po izvedbi vseh predlaganih dokazov  

 

r a z s o d i,

da se ugodi zahtevku tožnika, da se s strani Državne volilne komisije objavljeni izidi državno zborskih volitev z dne 3.6.2018   r  a z v e l j a v i j o  in je Državna volilna komisija dolžna v roku 15 dni ponovno razpisati volitve v Državni zbor ter povrniti tožniku sodno odmerjene stroške postopka,

p o d r e j e n o  pa,

da vrne zadevo Državni volilni komisiji v ponovno obravnavanje in odločanje.

 

B)

Tožnik sem iz sredstev javnega obveščanja seznanjen, da so zastopniki strank LMŠ, SMC, SD, SAB in DeSUS vložili v Državni zbor predlog za izvolitev novega predsednika Vlade, in sicer predsednika stranke LMŠ g. Marjana Šarca. Državni zbor v novi sestavi (katerega zakonito izvolitev spodbijam) naj bi o tem predlogu odločal že v kratkem, najkasneje do 17. t.m..

Dokaz: poizvedbe v DKonstituiranje nove Vlade RS, prevzem njenih funkcij in delovanje v času, ko je pred naslovnim sodiščem  zaradi očitnih nepravilnosti v teku preteklih DZ volitev odprt postopek za njihovo razveljavitev, je ne le kontra-produktivno, marveč ima lahko tudi nepopravljive škodljive posledice, zlasti na materialno pravnem področju.

Na podlagi navedenega nujno predlagam, da naslovno sodišče takoj izda naslednji

s k l e p :

Zaradi zavarovanja tožbenega zahtevka za razveljavitev državno zborskih volitev z dne 3.6.2018 in zaradi preprečitve težko nadomestljive škode, do katere utegne priti z imenovanjem in delovanjem nove Vlade RS, t.j. s sprejetjem njenih sklepov in drugih odločitev z nepovratnimi materialno-pravnimi posledicami,

s e   d o v o l j u j e

ZAČASNA ODREDBA, s katero se Državnemu zboru RS prepoveduje izvolitev predsednika in članov nove Vlade RS do odločitve tega sodišča o tej tožbi, najdlje pa do 31.10 2018.

Vlada, izvoljena s strani prejšnjega Državnega zbora (iz obdobja 2014 -2018), je pri izvrševanju svojih nalog omejena na izvrševanje tekočih, nujnih poslov.

 

                                             

                                                                                         Tožnik :

                                                                        Ingo Falk Pasch Wallersberg

Mogoče vam bo všeč