Ureditev EPC Trnovlje - jug (foto: MOC)
GospodarstvoLokalnoSlovenijaV fokusu

Gospodarstvo: “Podpis pogodbe o sofinanciranju z MGRT za projekt ureditve Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje – jug v Celju”

Pa se je zgodilo. Mestna občina Celje je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT) podpisala pogodbo o sofinanciranju ureditve in dograditve Ekonomsko-poslovne cone  Trnovlje jug. MO  Celje je bila uspešna na razpisu ministrstva »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko – poslovne infrastrukture«, zato bo iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) za projekt EPC Trnovlje – jug prejela do 1,3 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Celotna vrednost projekta znaša več kot 2,2 milijona evrov.  Na koncu koncev je država, ki želi to  biti  mora opravljati svojo vlogo v dobro državljanov.

 

Območje EPC Trnovlje – jug se nahaja v vzhodnem delu Mestne občine Celje, vzhodno od reke Hudinje in sega do ceste Gaji na zahodu. Na severu jo omejuje Cesta v Trnovlje, na jugu sega do območja Kotne ulice in Kulturniške ulice.

 

Pri projektu ureditve ekonomsko-poslovne cone (EPC) Trnovlje jug gre za ureditev oziroma dograditev obstoječe cone, ki se razteza na površini 15,6 hektarja (ha). Del površin (8,77 ha) je že pozidan in zapolnjen s podjetniško dejavnostjo (v obstoječi EPC trenutno deluje 87 podjetij).

 

V vzhodnem delu cone se nahaja še 5,12 ha nepozidanih, prosto uporabnih površin, ki še niso ustrezno komunalno opremljena in so namenjena podjetniški dejavnosti. Komunalna opremljenost teh površin z ureditvijo cestnih povezav bo omogočala vstop novih podjetij v cono. Ob tej površini bo zgrajena še nova cestna in druga infrastruktura, ki bo zavzemala 1,14 ha, kar pomeni, da znaša skupna površina urejanja in dograjevanja EPC 6,26 ha.

 

Naložba v ureditev EPC Trnovlje – jug poleg komunalnega opremljanja površin ter izgradnje  dveh novih povezovalnih cest v dolžini 180 in 270 metrov, predvideva še ureditev javne razsvetljave, izgradnjo in ureditev vodovoda in (meteorne) kanalizacije, hodnikov za pešce itn.

 

Pri projektu je velika pozornost namenjena trajnostnim ukrepom in vzpostavitvi zelene infrastrukture. Na območju EPC bo omogočen javni potniški promet (Celebus), urejene bodo kolesarske steze s postajo sistema KolesCE, polnilnice za električna vozila in električna kolesa. Na območju bo umeščen ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov in zbiralnik za ponovno uporabo izdelkov, predvidena je zasaditev drevoreda in parkovna ureditev. Novozgrajena javna razsvetljava bo opremljena s svetilkami hibridnega tipa, ki se napajajo iz integriranih sončnih panelov.

Projekt zajema tudi izdelavo vizije razvoja EPC, vzpostavitev spletne strani EPC in storitve v podporo delovanju EPC.

Med upravičene stroške sofinanciranja tega projekta spadajo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, nakup nezazidanih zemljišč, izdelava projektne in investicijske dokumentacije itn.

 

Projekt ureditve EPC Trnovlje – jug mora biti po pogodbi z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo zaključen do 30. junija 2025. Projekt predvideva, da bodo v treh letih po zaključku projekta zainteresirana podjetja zasedla vsaj 50 odstotkov prostih novih uporabnih površin v EPC Trnovlje – jug, kar je bil eden od pogojev javnega razpisa za sofinanciranje naložbe.

To je eden od pomembnih dejavnikov  k ohranjanju in razvoju gospodarstva v Mestni občini ter  zaustavitev morebitnih odlivov človeškega kapitala.

Le da bo pritegnilo še dodatnih in zadostnih podjetniških zamisli in idej ki bodo koristne za samo mesto in njegovo »osebno« izkaznico.

Vane T. Costa

Vir in foto: moc&vtc

Mogoče vam bo všeč