Nekategorizirano

Celje: »O visečem mostu ali brvi v Celju – Mestna občina Celje ni ravnala nezakonito«.

 Poceni nabiranje točk  in mnogokrat na pamet, kljub sladkosnedemu dodajanju »staubzuckerja«  na izrečeno,  pa nekaj drži  oziroma resni argumenti imajo težo. Pač tako je in tukaj intelektualno gimnasticiranje in uvajanje novih »besedoigernih« prvin ne najdejo plodna tla.

 

Tako je bilo tudi  včeraj  na seji Mesnega sveta MO Celje ko je svetnik Levice  Matija Kovač na  seji Mestnega sveta Mestne občine Celje trdil, da so ravnali nezakonito, ker za izdelavo projektne dokumentacije za viseči most niso razpisali javnega natečaja,  na MO Celje zavračajo kot neutemeljene. Na Mestni občini Celje niso kršili Zakona o javnem naročanju, saj projektnega natečaja nismo bili dolžni izvajati. V skladu s 3. odstavkom 100. čl. ZJN-3 (Zakon o javnem naročanju) mora naročnik izvesti projektni natečaj za projektiranje objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, če ocenjena vrednost presega 500.000 EUR oziroma drugih objektov, če njihova vrednost presega 2,5 mio EUR. Predvsem se gre tukaj za preveč pavšalno presojanje ali mešanje hrušk in jabolk oziroma postavke merjene in ocenjene po različnih metodologijah in ne samo na počez,  da se sešteje in začneš potem uporabljati strelivo podprto z prijaznim teamingom in prisotnosti na domačem terenu njihovih (ne)ustvarjalcev mnenj ampak ponavljalcev mnenj ali tako imenovane medijske in mnenjske »papige«

Prav tako je jasno da pri visečem mostu gre za premostitveni objekt, ki  se obravnava samostojno, katerega investicijska vrednost ne presega 2,5 mio EUR. V idejni zasnovi bi naj bila njegova vrednost ocenjena na dobrih 1,9 mio EUR, medtem je bila vrednost spremljajoče infrastrukture ocenjena na dobrih 900.000 evrov (pešpoti, parkirišča, javne sanitarije, urbana oprema, javna razsvetljava …). Občina kot naročnik bi torej bila po Zakonu o javnem naročanju dolžna objaviti projektni natečaj, če bi ocenjena vrednost mostu  presegala 2,5 mio EUR.

Mestna občina Celje  z naročilom idejne zasnove projekta visečega mostu želi preveriti prostor in pridobiti projektne pogoje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Z izdajo projektnih pogojev pristojnih služb so dobili vhodne podatke za nadaljnje projektiranje. Le ti izkazujejo, da ne bo mogoče izvesti vseh rešitev, ki so prikazane v idejni zasnovi. Ocena vrednosti investicije, ki je prikazana v idejni zasnovi, je torej zgolj izhodiščna, brez uskladitve s projektnimi pogoji in ne izkazuje dejanske vrednosti. Glede na navedeno strokovne službe na Mestni občini Celje utemeljeno pričakujejo, da vrednost investicije mostu ne bo dosegla vrednosti, pri kateri bi po Zakonu o javnem naročanju morali izvesti projektni natečaj. Prav tako so pridobljena vsa soglasja od vseh dejavnikov ali iz področja  varstva kulturne dediščine.

Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca DGD dokumentacije (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)   in PZI  dokumentacije (Projekt za izvedbo) je v zaključni fazi.  Na podlagi teh dokumentacij bo mogoče izdelati natančno projektantsko oceno vrednosti investicije (mostu), ki pa bo, kot so že zapisali, zagotovo nižja od 2.5 mio EUR. 

Ko bo vrednost projekta natančno ocenjena odrejena, bodo sprejeli odločitev glede načina financiranja. Verjamejo z kar primerno gotovostjo, da bo projekt iz ekonomskega vidika zanimiv tudi za zunanje vlagatelje. Za mesto pa več kot jasno,  da bo pripomoglo k dodatni prepoznavnosti ob že obstoječih  turističnih zmogljivostih  in objekti z  bogate kulturno zgodovine in dediščine kar bo obogatilo produkt skupek le teh in sklop iz področja turizma ki bo vabil in posledično temu nosil prepotrebne finančne vire za  razvoj na drugih področjih.

Velja posebej poudariti v tej zgodbi o načrtnem in nerazumnem nasprotovanju poleg nevednosti in laičnosti  prikazovanja v javnosti še za en moment in sicer za kontra produktivno in nesocialno  početje prav tistih ki  se vsepovsod »podpišejo« pod to kategorijo, socialo namreč. To ja še den od virov preko katere se napaja javna blagajna in socialni transferi iz dajatev ki nastanejo z obstojem takšnih objektov namenjene turizmu. Razvojni premik je nujen in zaželen ob vseh ocenah ki se zelo nagibajo v pozitivno smer. Na koncu je kar nekaj mest ali predelov države, ki imajo podobne atrakcije in objekte in se da zelo natančno spremljati kaj to pomeni  za samo upravičenost bodoče investicije  v luči napredka posameznega kraja v našem primeru  mesto  Celje. Nišna umestitev kot turistični in tržni produkt,  je dobra,  rezultati so lahko odlični, Celje pa v klubu naprednih in zanimivih in posledično temu bogatejših ali bogatih mest.

O tem pa je vredno razpravljati, ugotavljati in reševati!

Mogoče vam bo všeč