Nekategorizirano

Celje: Medobčinski inšpektorat obravnaval skoraj 3000 prekoračitev hitrosti ali skoraj sto dnevno!?

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec,  je v letu 2018 deloval kot organ skupne občinske uprave na območju občin ustanoviteljic in opravljal naloge inšpekcijskega in redarskega nadzora v okviru svojih pooblastil. V okviru inšpektorata delujeta dve notranji organizacijski enoti, Služba za inšpekcijski nadzor in Služba za občinsko redarstvo.

Glede na pooblastila  na podlagi zakona  o pravilih cestnega prometa,  ki daje občinskim redarjem pristojnost opravljanja nadzora s samodejnimi merilnimi napravami, so občinski redarji v letu 2018 izvajali meritve hitrosti in kršiteljem izrekali ukrepe. Meritve se izvajajo predvsem v bližini šol, vrtcev in v strnjenih naseljih, kjer je zaradi večje prisotnosti pešcev, kolesarjev in ostalih udeležencev v prometu več nevarnih situacij. Ne glede na to da je to na nek način organ, izreka  in sankcionira za storjene prekrške, ni nikjer za zaslediti  da je prisotna edukativna vloga oziroma da lahko kršiteljem z banalnim  ali zelo malim odstotkom prekoračitve hitrosti, da bi tovrstnim »grešnikom« izrekli opozorilo ter predstavili kaj se pravzaprav ne sme in kje ga vede ali nevede »lomijo«. Velikokrat se zgodi,  da če nekdo pride od drugod v nevednosti in tremi naredi nekaj kar v  drugačnih in manj stresnim okoliščinam se  nikoli ne bi zgodilo.

Največ kršiteljev, skoraj polovica, je tistih ki prekoračijo med 10 in 20 km od  dovoljene hitrosti. Najvišja izmerjena hitrost v naselju je bila 100 km/h. V kolikor je bila izmerjena hitrost takšna, da zakon za kršitev predpisuje kazenske točke, so bile te poleg globe izrečene s plačilnim nalogom, po pravnomočnosti plačilnega naloga pa posredovane v evidenco kazenskih točk na pristojno ministrstvo, ki jih je skoraj 1300.

V delo občinskih redarjev sodi tudi nadzorovanje plačil parkirnine ter ukrepanje in odstranjevanje zapuščenih vozil. V prvem primeru se globe nanašajo na neplačniki parkirnin,  na vozila ki nimajo parkirnih listkov in dovolilnic na vidnem mestu.  V času od začetka leta pa do 1. decembra je bilo odpeljano skoraj 70 zapuščenih vozil.

Del tega sestavljenega organa, je da izvaja inšpekcijski nadzor nad ravnanjem  s komunalnimi odpadki, varstvo cest, varstvo javnih in drugih zelenih površin, oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih ter padavinskih voda. V sodelovanju s predstavniki Simbia se akcije nadzora nad odlaganjem komunalnih odpadkov zaradi velike koncentracije izvajajo predvsem v blokovskih naseljih. Ali je frekvenca inšpiciranja zadostna in ali to učinkuje je drugo vprašanje posebej če vemo da v določenih konicah ali okoliščin to pravočasno. Izrekajo globe, ki so v primeru identificiranja posameznega kršitelja se ga individualno oglobi, pri nedoločljivosti pa kršitelja pa se porazdeli po posameznem vhodu ali kar celemu bloku oziroma več stanovanjskem objektu.

Čas v katerem smo v danem trenutku je ravno zadosti simptomatičen za določene sklepe in zaključke za tovrstno problematiko.

Vane K. Tegov

 

Mogoče vam bo všeč