Nekategorizirano

20 let po: Izvedena dela na plazu Stovže so bistveno prispevala k povečani stopnji varnosti prebivalcev

Pred 20. leti, 17. novembra 2000, je zemeljski plaz Stovže izpod Mangartske planin sredi noči zasul več hiš v Logu pod Mangartom. Umrlo je sedem domačinov, gmotna škoda je bila ogromna. Vsa dela, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo do zdaj, so bistveno prispevala k povečani stopnji varnosti prebivalcev, tako zdaj ni več potreben alarmni sistem na samem plazišču.

Zemeljska plazova iz doline Mangartskega potoka sta odnesla približno 150 m regionalne ceste Bovec–Predel. Plaz je odnesel več odsekov ceste, ki vodi na Mangartsko sedlo. Ob tem sta bila uničena dva mostova  na državni cesti Bovec–Predel ter vodno zajetje za Hidroelektrarno (HE) Log. S porušitvijo dveh mostov je bila prekinjena cestna povezava med Bovcem in Predelom, ki je vitalnega pomena za to področje. Uničenih je bilo šest stanovanjskih in gospodarskih objektov, poškodovanih je bilo še 23 stanovanjskih in gospodarskih objektov v Gorenjem Logu. HE Možnica je bila zasuta nekaj metrov visoko. Neposredna in posredna škoda je bila ocenjena na 7,6 milijarde tolarjev oziroma 31,7 milijona evrov. Posledice plazu, ki je po obsežnosti eden največjih v Sloveniji do zdaj, so bile katastrofalne. Plaz v dolinah Mangartskega potoka, Predelice in Koritnice je ena od najhujših naravnih nesreč na slovenskem ozemlju v zadnjih nekaj sto letih.
Za odpravo posledic plazu Stovže v občini Bovec vloženih 26,4 milijona evrov
Do zdaj je bilo za odpravo posledic plazu Stovže v občini Bovec vloženih 26,4 milijona evrov.

Na vplivnem območju plazu Stovže so se izvajala interventna oziroma nujna  dela za zagotovitev varnosti na ogroženem območju ter drugi ukrepi, določeni z zakonom, in sicer:

 – vzpostavljen je sistem opazovanja vplivnega območja plazu med izvajanjem ukrepov, ki je sestavljen iz:alarmnega sistema za zagotavljanje pravočasnega opozarjanja prebivalcev Loga pod Mangartom pred morebitnim novim pojavom drobirskega toka večjih razsežnosti;
 – spremljanja plazišča, ki se izvaja s periodičnimi geodetskimi meritvami premikov površine plazišča in meritvami inklinacij v vrtinah;
rednih meritev padavin in periodičnih meritev pretokov vode na vplivnem območju plazu;
 – zaradi hudourniške narave vodotokov na prizadetem območju je bilo in bo tudi v prihodnje potrebno vzdrževanje že izvedenih ukrepov za zagotovitev delovanja izvedene odvodnje na plazišču in pretočnosti  Mangartskega potoka, vzdrževanje stalne pretočnosti strug Predelice in Koritnice za preprečevanje poplavne nevarnosti in pospešitve želenih erozijskih procesov odnašanja naplavin drobirskega toka;
 – nestalne razmere na prizadetem območju kakor tudi razmere, ki jih določajo naravni pogoji (intenzivne in obilne padavine, potresi in podobno) so, za zagotavljanje varnosti, pogojevale nujno izvedbo določenih del ter ukrepov:postavitev začasnih montažnih mostov pri Mlinču in v Logu pod Mangartom;
 – čiščenje in vzpostavitev prevoznosti Mangartske ceste;
obnova zajetij za malo hidroelektrarno (MHE) Log in MHE Možnica;
izvedba nujnih geološko geotehničnih raziskav na območju plazišča;
delno preoblikovanje spodnjega dela plazu ter izvedba površinske in globinske odvodnje spodnjega dela plazu z odprtimi jarki in globinskimi drenažami;
 – delna regulacija z utrditvijo struge Mangartskega potoka v območju pete plazu za zagotovitev nemotenega pretoka vode iz zaledja plazu ter preprečitve zastajanja vode v Mangartskem potoku;
za zagotovitev pretočnosti struge Koritnice pod Zg. Logom in zagotovitve prevoznosti državne ceste Bovec–Predel pred močno bočno erozijo so bila na posameznih odsekih Koritnice izvedena lokalna zavarovanja struge z utrditvijo brežin;
 – zgrajena je AB pregrada – razbijač murastih tokov v Predelici, kot eden izmed ukrepov za zagotovitev varnosti Loga pod Mangartom pred drobirskim tokom;
 – izvedena je ureditev strug Predelice in Koritnice za zagotavljanje poplavne varnosti ter večje varnosti v Logu pod Mangartom pred ponovljivim dogodkom glede na naravno odnašanje odkladnin drobirskega toka;
zgrajena sta oba nadomestna premostitvena objekta ter odstranjeni montažni mostovi;
 – izvedene so parcialne ureditve Koritnice, in sicer pod spodnjim Logom v območju čistilne naprave in v območju HE Možnica;
za nadomestitev poškodovanih in neposredno ogroženih stanovanjskih objektov je bilo zagotovljenih 15 stanovanjskih objektov in eno nadomestno stanovanje v Bovcu;
 – v naselju Log pod Mangartom je bila obnovljena komunalna infrastruktura.
S pospeševanjem pozitivnih erozijskih procesov je doseženo, da se je več kot 80 % odkladnin drobirskega toka v območju Loga pod Mangartom po naravni poti transportiralo dolvodno in na tak način zagotovilo potreben retenzijski prostor za morebitne nove drobirske tokove. Vsa izvedena dela so bistveno prispevala k povečani stopnji varnosti prebivalcev Loga pod Mangartom tako, da zdaj ni več potreben alarmni sistem na samem plazišču. Nekatera izvedena nujna dela predstavljajo tudi sestavni del končnih ureditev, opredeljenih z lokacijskim načrtom za vplivno območje plazu Stovže v občini Bovec.

Za dokončanje vseh ureditev še pet milijonov evrov
Za dokončno sanacijo škode, ki jo je povzročil zemeljski plaz, bi morali zgraditi še dve brvi čez Koritnico vključno z navezovalnima cestama, dokončno urediti Mangartski potok in strugi Predelice in Koritnice, dokončno urediti plazišče Stovže, urediti območje Mangartske planine, cesto v Repešce, vzpostaviti opozorilni sistem in krajinsko urediti prizadeto območje. Ocenjeni obseg še potrebnih sredstev za dokončanje vseh ureditev znaša pet milijonov evrov.

Mogoče vam bo všeč