GospodarstvoizobraževanjeSlovenijaV fokusu

Zveza svobodnih sindikatov – Poziv ministru za delo: Uskladite znesek minimalne plače in izračunajte minimalne življenjske stroške!

Zveza svobodnih sindikatov objavlja svoj poziv za uskladitev zneska minimalne plače in za izračun ustreznih minimalnih življenjskih stroškov, ki smo ga danes poslali ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju.

Minimalna plač je definirana kot mesečna plača za polni delovni čas ter je določena z zakonom o minimalni plači. Ta določa redno usklajevanje zneska minimalne plače enkrat letno. Znesek minimalne plače mora minister za delo po posvetovanju  s socialnimi partnerji določiti in objaviti najkasneje do 31. januarja, veljati pa začne 1. januarja tekočega leta.

Znesek minimalne plače se v skladu z zakonom vsako leto uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin, pri tem pa je uporabljen uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Pri določitvi in usklajevanju minimalne plače pa se poleg inflacije lahko upoštevajo tudi drugi ekonomski kazalniki, in sicer gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in gibanje zaposlenosti.

Vsi kazalniki, ki jih zakon določa kot relevantne pri uskladitvi zneska minimalne plače, nakazujejo, da bo treba v letu 2022 znesek minimalne plače ustrezno povišati.

Upoštevajoč okrevanje gospodarstva, podatke o napovedani rasti cen življenjskih potrebščin in druge navedene kazalnike, ki so podlaga za redno uskladitev zneska minimalne plače, in tudi zaradi trenutno veljavnega prenizkega zneska minimalnih življenjskih stroškov v višini 613,41 evra, pozivamo, da se znesek minimalne plače januarja 2022 poviša od 1024,24 evra na 1133,35 evra oziroma za 10,65 odstotka.

Da bo znesek minimalne plače v letu 2022 določen v višini, ki zagotavlja pravično plačilo in dostojno življenje delavk in delavcev, pozivamo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj do konca letošnjega leta pristopi k izračunu ustreznih minimalnih življenjskih stroškov.

Zakaj je potrebno tako povišanje?

Na podlagi jesenske napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj je za leto 2021 predvidena letna inflacija v višini 2,5 odstotka. Podatki statističnega urada kažejo, da je letna inflacija v obdobju od januarja do avgusta 2021 znašala 3,3 odstotka, vendar pa zaradi nepredvidljivih razmer ni mogoče izključiti tudi neugodnega scenarija o višini inflacije. Po nekaterih ocenah ni izključena tudi inflacija do višine 5 odstotkov. Omejitveni proizvodni dejavniki (visoke cene surovin, ozka grla v proizvodnji, povečano povpraševanje ipd.), ki vplivajo na rast inflacije, se že in se bodo tudi do konca leta postopoma prelili v višje cene končnih izdelkov in storitev, zato se postopoma višajo cene energentov, hrane oziroma cene ključnih življenjskih potrebščin. Prav te pa pri zaposlenih z najnižjimi dohodki, prejemniki minimalne plače, predstavljajo največji del izdatkov za preživetje. Glede na navedeno tudi ni mogoče napovedati kdaj se bo rast cen teh izdelkov zaustavila.

V letošnjem letu je gospodarstvo pričelo okrevati, gospodarska aktivnost je na visoki ravni, posamezni kazalniki pa presegajo pričakovanja iz pričetka leta. Po napovedih naj bi v letošnjem letu dosegli gospodarsko rast v višini 6,1 odstotka, realno rast plač v višini 4,3 odstotka ter stopnjo brezposelnosti v višini 7,7 odstotka.

V skladu z zakonom mora neto znesek minimalne plače za najmanj 20 odstotkov presegati znesek minimalnih življenjskih stroškov. Zadnji izračun minimalnih življenjskih stroškov, opravljen v letu 2017 na podlagi podatkov iz leta 2016 in 2015, ne odraža več realnega zneska, saj bi bil ta ob ponovnem izračunu že zgolj zaradi upoštevanja povišanja cen v vmesnem obdobju višji. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2017 do konca decembra 2020 znaša 3,9 odstotka. Zgolj ob upoštevanju letne inflacije v opazovanem obdobju bi znesek minimalnih življenjskih stroškov danes znašal najmanj 637,33 evra, neto znesek minimalne plače pa 764,80 evra oziroma 1078,74 evra bruto. Na podlagi tako izračunanega bruto zneska minimalne plače ter ob upoštevanju napovedane inflacije za leto 2021 in na podlagi napovedi gospodarske rasti, rasti plač in stopnje zaposlenosti bi ob redni uskladitvi v višini 5 odstotkov znesek minimalne plače v letu 2022 moral znašati 1133,35 evra bruto.

Mogoče vam bo všeč

Next Article:

0 %
Copy link
Powered by Social Snap