Doživljajski gozd Rogla OPPN
GospodarstvoLokalnoTurizem

Zreče-Napoved novosti v zreškem turizmu: »Javna razgrnitev OPPN in poziv za sodelovanje pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Doživljajski gozd Rogla«

Zreška občina je pričela postopek izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Doživljajski gozd Rogla
Na območju pozidave že stoji stavba »Pot med krošnjami«, ki je locirana vzdolž zahodnega roba stavbnega zemljišča. Pred glavnim vhodom je urejena tlakovana ploščad z urbano opremo. S podrobnim načrtom je načrtovano podaljšanje tlakovane ploščadi v smeri vzhoda. Ploščad se lahko uporabi za prireditve, tržnico, koncerte,…. Glede na vzpenjajoči teren v smeri vzhoda se lahko v vzhodnem delu izvede amfiteater oz. tribune. Severno od ploščadi se umesti osnovno stavbo »Doživljajski gozd«, ki se maksimalno možno oblikovno poenoti z obstoječo osnovno stavbo »Pot med krošnjami«. Stavba »Doživljajski gozd« se izvede kot pritličen objekt z možnostjo dodatne etaže z ravno streho (lahko je ozelenjena streha). Skupna višina stavbe je max. 9 m. Fasada je lesena (lesene vertikalne late). Tlorisna velikost osnovne stavbe se določi v fazi projektne dokumentacije in se jo locira znotraj določene gradbene meje. Tlorisna oblika stavbe je lahko poljubna (pravokotna, okrogla, elipsasta,…).

Območje Doživljajskega gozda Rogla je velikosti ca. 3,31 hektara in zajema zemljišča parc. št. 1095/286, 1095/287, 1095/288, 1095/289, 1095/290 in 1095/299, k. o. Hudinja (1091). Območje je locirano severno od regionalne ceste III. reda št. 1430 Pesek – Rogla – Zreče ter zahodno od smučarsko tekaškega centra Rogla. Območje zajema obstoječ vhodni objekt »Pot med krošnjami«, ploščad pred objektom, manjše lesene prodajne hišice (kioski), sprehajalno pot, dostopno pot, parkirišča ter gozd severno od pozidave.

Zakaj je to potrebno in kaj se želi  s tem doseči?

Podjetje Stezka korunami stromů D s.r.o., Věžni 54, 38301 Prachatice (Češka) oz. njegovo hčerinsko podjetje Pot med krošnjami Pohorje d.o.o., želi na območju smučarskega središča Rogla v občini Zreče, zgraditi »Doživljajski gozd«. Namen priprave občinskega podrobnega načrta je, da se obstoječi ponudbi smučarskega središča Rogla dodajo nove zanimive vsebine, ki bi pritegnile nove obiskovalce oz. se bi s tem razširila turistična ponudba. S tem bo Rogla postala še atraktivnejša destinacija predvsem za družine, šole, vrtce in ostalo zainteresirano prebivalstvo.

Načrtovane ključne ureditve bodo obsegale:

  • gradnjo vhodne stavbe v Doživljajski gozd v kateri se bo uredil vhod v park z blagajno, sanitarije, trgovina s spominki, gostinski lokal, pisarne in podobno;
  • postavitev max. petih prodajnih kioskov v južnem delu območja ob sprehajalni poti;
  • ureditev prireditvene ploščadi s tribunami;
  • ureditev Doživljajskega gozda s postavitvijo igral in atrakcij v sklopu severnega dela območja;
  • ograditev območja z varovalno ograjo;
  • ureditev parkirišč za gibalno ovirane osebe in zaposlene;
  • ureditev ekološkega otoka;
  • izgradnja priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna za normalno funkcioniranje območja (vodovod, električno napajanje, kanalizacija, telekomunikacije).

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) določa, da Občina pri oblikovanju Izhodišč za pripravo prostorskih aktov oz. njihovih sprememb in dopolnitev zagotovi sodelovanje nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev v prostoru. Zato  pozivajo, da jim  najkasneje do 15.11.2021 posredujete morebitne predloge in pripombe na predlog Izhodišč oziroma na načrtovane prostorske ureditve. 

To da določene destinacije ne morejo biti vezani samo na en letni čas in samo na določeno  gospodarsko branžo  je prenekateremu, pa tudi meni jasno, da to ne gre in da je to preživet model ter da  na takega »enodisciplinskega » konja se ne stavi več. Zeleni del turizma in spremljevalne  dejavnosti morajo  dati več vsebin in kruha kraju, okolju in ljudem.

No tukaj je hvala bogu občina in njeni odločevalski dejavniki vsaj korak pred  stroko in tistih, ki bi gradili turistično gospodarsko zgodbo. In hvala bogu da je to tako.

Se veselimo novih možnosti za realizacijo. Tudi v krizi so lahko izzivi in ideje,  ki padejo na plodna gospodarska tla.

Vane T. Costa

foto: zaslonske

več: https://www.zrece.si/novica/564084#

Mogoče vam bo všeč