PolitikaSlovenijaSvetZdravje

Vsega, kar je prinesla epidemija glede duševnega zdravja, ne bo rešilo samo zdravstvo

Minister za zdravje Janez Poklukar je na posvetu o duševnem zdravju otrok in mladostnikov z drugimi deležniki spregovoril o razsežnosti posledic epidemije, ki se kažejo tudi na duševnem zdravju najmlajših.

Raziskava Svetovne zdravstvene organizacije je pokazala, da je epidemija COVID-19 zmanjšala dostopnost do nujno potrebnih storitev na področju duševnega zdravja v večini držav, čeprav se potrebe na področju duševnega zdravja vseskozi povečujejo.

Epidemija COVID-19 je močno zaznamovala naše zasebno, družbeno ter gospodarsko življenje, zato tudi v Sloveniji opažamo izrazit porast posledic na duševnem zdravju. Soočamo se s porastom odvisnosti, nespečnosti, tesnobe, motenj hranjenja in drugih težav.

Minister je poudaril, da smo v Sloveniji na področju varstva in krepitve duševnega zdravja naredili pomemben napredek s sprejetjem Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018—2028, ki je prvi strateški dokument na nacionalni ravni za ureditev tega področja. Nacionalni program duševnega zdravja prenaša težišče obravnav duševnih motenj s sekundarne na primarno raven zdravstvenega varstva, torej v domače okolje, kjer oseba, ki potrebuje te storitve, tudi živi. To je še posebej pomembno za otroke in mladostnike, katerim nacionalni program za duševno zdravje namenja posebno skrb.

Zaradi podhranjenosti obravnave in krepitve duševnega zdravja v Sloveniji, je Ministrstvo za zdravje že leta 2019 pristopilo k vzpostavitvi centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov na primarni zdravstveni ravni in treh centrov za diagnostiko in urgentno obravnavo otrok in mladostnikov v treh terciarnih bolnišnicah – Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Službi za otroško psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Minister je izpostavil povečane potrebe otrok in mladostnikov po obravnavi na področju duševnega zdravja, zato je ministrstvo nemudoma zagotovilo sredstva za dodatnih 10 postelj za otroke in mladostnike v Centru za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana in v splošni dogovor za leto 2021 uvrstilo dodatne bolnišnične postelje in širitev obstoječih in vzpostavitev 10 novih Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Tudi v prihodnje bo mrežo izvajalcev za duševno zdravje otrok in mladostnikov ministrstvo vzpostavljalo prednostno.

V govoru je Poklukar opozoril na pomanjkanje ustrezno usposobljenih kadrov, ki ovira izboljšanje dostopnosti do storitev za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ministrstvo si bo prizadevalo, da bo v mreži izvajalcev za duševno zdravje pravočasno vzpostavilo ustrezna delovna mesta za specializante. V zadnjih letih se je povečalo število razpisanih specializacij za klinične psihologe, odobrilo večje število specializacij otroške in mladostniške psihiatrije ter predlagalo člen v nov interventni zakon o zagotavljanju sredstev za specializacije desetih kliničnih psihologov v 2021.

Minister je z namenom usklajenega in okrepljenega izvajanja številnih nalog na področju duševnega zdravja ustanovil delovno skupino, ki je sestavljena iz eminentnih strokovnjakov z različnih področij, prav tako je v postopku imenovanje Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije.

»Za učinkovito izvajanje programov moramo aktivno sodelovati vsi deležniki, ki lahko kakorkoli vplivamo na dobro duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin,« je dejal Poklukar in poudaril, da imajo pri tem pomembno vlogo in odgovornost tudi ostala resorna ministrstva, kot so ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ministrstvo za delo.

Vir:https://www.movembertek.com/2018/11/30/dusevno-zdravje-pri-moskih/

Zaključil je z načrti za prihodnost: »Naša prioriteta je, da Vladi RS posredujemo usklajen Akcijski načrt za obdobje 2021-2023, ki veliko pozornost namenja duševnemu zdravju otrok in mladostnikov. Še naprej bomo aktivno spremljali nova spoznanja in raziskave o posledicah epidemije covid-19 na duševno zdravje slovenskih otrok, mladostnikov in študentov, ki so bile narejene v letu 2021 in upoštevali njihove zaključke pri načrtovanju nadaljnjih ukrepov.”

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika