SlovenijaV fokusuVeč

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC JE PREDSEDNIKU REPUBLIKE PREDSTAVIL LETNO POROČILO 2020

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina s sodelavci je 1.7.2021 predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju predstavil Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2020 in Poročilo Varuha človekovih pravic RS o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2020.

Ob tej priložnosti sta predsednik republike in varuh spregovorila o ključnih vprašanjih stanja človekovih pravic v Sloveniji. Tudi to področje je pandemija covida-19 posebej zaznamovala, saj so v teh okoliščinah pri Varuhu prejeli kar tretjino več pobud kot v preteklih letih. V približno 500 pobudah so zaznali kršitev človekovih pravic oz. temeljnih svoboščin.

Varuh človekovih pravic je bil v rednih stikih z nosilci različnih vej oblasti in jih opozarjal na pomen spoštovanja mednarodnih in ustavnih standardov človekovih pravic. Kot pozitivno je ocenil dejstvo, da se je vlada v veliki večini odzvala na pobude, mnenja in predloge Varuha, medtem ko je odziv posameznih ministrstev na njihove predloge žal še vedno premajhen.

Hkrati s tem je varuh opozoril, da je epidemija še posebej razgalila in poglobila probleme pri varovanju in uresničevanju človekovih pravic na področjih, kjer vrsto let ni bilo ustrezne skrbi zanje, Gre predvsem za skrb za posebej ranljive skupine ljudi kot npr. za starejše, osebe z motnjami v duševnem razvoju, brezdomce, ki so v nastalih okoliščinah še bolj odvisni od ukrepov države. Pri tem je varuh opozoril predvsem na premajhno pozornost in ukrepanje lokalnih skupnosti, saj se dostojanstvo in varovanje človekovih pravic vedno začne z ustrezno skrbjo v lokalnem okolju. Prav tako so zaznali velike težave ljudi pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva in dostopnosti družinskih zdravnikov.

Predsednik republike se je varuhu človekovih pravic in sodelavcem zahvalil za sodelovanje, saj sta se z varuhom v preteklem letu nekajkrat srečala ob aktualnih vprašanjih uresničevanja človekovih pravic v Sloveniji. Hkrati se mu je zahvalil tudi za uspešno delo in transparentno opozarjanje varuha na stanje na tem področju v Sloveniji.

Varuh v poročilu priporoča vladi, naj v svojem odzivnem poročilu preuči in pojasni razloge, zaradi katerih tokrat izpostavljena priporočila iz preteklih let niso bila uresničena. Vlada naj tudi zagotovi, da bodo pristojni organi začeli učinkovito uresničevati neuresničena priporočila in bodo v ta namen po potrebi sodelovali med seboj.

Pri varuhu so lani izvajali tudi naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma (DPM). Obiskali so 51 krajev odvzema prostosti in izvedli dvoje spremljanj pri vračanju tujcev. Obiskali so 18 policijskih postaj, deset domov za starejše, sedem različnih lokacij vzgojno-izobraževalnih zavodov, pet zavodov za prestajanje kazni zapora, pet posebnih socialnovarstvenih zavodov, tri psihiatrične bolnišnice, prostore za pridržanje v vojaški policiji, krizni center za mlade in varstveno–delovni center, so zapisali v letnem poročilu varuha, izdali pa so tudi poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2020.

DPM je skupaj dal 329 priporočil, od katerih jih je 163 že uresničenih. Sprejetih, a še neuresničenih jih je 125, 15 priporočil ni bilo sprejetih, ostala pa še čakajo na odgovor.

Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2020

Poročilo Varuha človekovih pravic RS o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2020.

vir: https://www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/varuh-predsedniku-republike-predstavil-letno-porocilo-2020/

mib

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija