Dogodki in prireditveV fokusuZdravje

Poročilo PODNEBNO OGLEDALO 2021

Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP).

Vanj so vključeni kazalci, namenjeni spremljanju učinkov izvajanja ukrepov, in pregled izvajanja teh ukrepov. Prikazano je tudi doseganje ciljev, ki si jih je Slovenija zastavila na področju zmanjševanja emisij TGP, enegetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Pomemben del Podnebnega ogledala je povzetek za odločevalce, v katerem so strnjeni glavni zaključki spremljanja izvajanja ukrepov, po potrebi skupaj s predlogi za boljše usmerjanje ukrepov in pričakovanimi učinki teh aktivnosti. Namen Podnebnega ogledala je namreč ravno podpora pri odločanju o usmerjanju aktivnosti, ki je potrebno za nadgradnjo izvajanja obstoječih ukrepov. Z vključevanjem deležnikov v proces priprave dokumenta želimo vzpostaviti sistem, v katerem bo izvajanje ukrepov s spremljanjem smiselno zaokroženo v stalni krog izboljšav (načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj). V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 je podnebno ogledalo izšlo trikrat, in sicer v letih 2018, 2019 in 2020. Podnebno ogledalo 2021 predstavlja nadaljevanje spremljanja izvajanja podnebnih ukrepov izven projekta LIFE Podnebna pot 2050 in je bilo pripravljeno v okviru posebne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor.

PODNEBNO OGLEDALO 2021

Podnebnem ogledalu 2021 so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij TGP v letu 2020. Čeprav bo Slovenija na področju emisij neETS, to so emisije iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, cilj za leto 2020 dosegla, to za doseganje ciljev v letih 2030 in 2050 ne bo dovolj.  Podnebno nevtralnost do sredine tega stoletja, kar si je Slovenija zastavila tudi z Dolgoročno podnebno strategijo (ReDPS50), lahko dosežemo le ob njeni ustrezni umestitvi med politične, razvojne in izvedbene prioritete ter s takojšnjo okrepitvijo izvajanja podnebnih ukrepov. Več si lahko preberete v naslednjih zvezkih Podnebnega ogledala 2021:

  • Zvezek 0: Povzetek za odločanje, kjer so izpostavljena glavna priporočila za izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij TGP iz OP TGP;
  • Zvezek 1: Ocena doseganja ciljev, v katerem so povzete vse glavne ugotovitve glede doseganja ciljev na področjih zmanjševanja emisij TGP ter povečevanja energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov energije (OVE) v bruto rabi končne energije. Vključeni so tudi pregled financiranja izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij TGP, prikaz kazalcev in kvalitativnih ocen glede doseganja njihovih ciljev in dolgoročnega obvladovanja emisij ter energetsko-podnebni cilji do leta 2030 in sredine tega stoletja;
  • Zvezek 2: Promet, kjer je celovito prikazano stanje na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju prometa. Pregled vključuje tudi analizo kazalcev izvajanja OP TGP za leto 2019, pregled izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij TGP v letu 2020 in priporočila za njihovo izvajanje v prihodnjem letu (kazalci, posodobljeni s podatki za leto 2019, bodo objavljeni v prvi polovici oktobra 2021);
  • Zvezek 3: Stavbe, v katerem je celovito prikazano stanje na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju stavb. Zvezek je vsebinsko sestavljen podobno kot Zvezek 2 (kazalci Podnebnega ogledala za stavbe na spletni strani ARSO); kazalci, posodobljeni s podatki za leto 2019, bodo objavljeni v prvi polovici oktobra 2021);
  • Zvezek 4: Kmetijstvo, ki vključuje celovit prikaz stanja na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju kmetijstva. Zvezek je vsebinsko sestavljen podobno kot Zvezka 2 in (kazalci Podnebnega ogledala za kmetijstvo na spletni strani ARSO; kazalci, posodobljeni s podatki za leto 2019, bodo objavljeni v prvi polovici oktobra 2021);
  • Zvezek 5: Ostali sektorji, kjer je celovito prikazano stanje na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorjih industrija neETS – raba goriv in procesne emisije, energetika neETS, odpadki ter raba zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) (kazalci Podnebnega ogledala za ostale sektorje in LULUCF na spletni strani ARSO; kazalci, posodobljeni s podatki za leto 2019, bodo objavljeni v prvi polovici oktobra 2021);
  • Zvezek 6: Večsektorski ukrepi, v katerem je prikazano stanje na področju zmanjševanja emisij TGP z ukrepi, ki so namenjeni več sektorjem. Vključena so področja zelene gospodarske rasti, usposabljanja, izobraževanja, informiranja in promocije ter ostalih večsektorskih ukrepov (kazalci Podnebnega ogledala za večsektorske ukrepe na spletni strani ARSO; kazalci, posodobljeni s podatki za leto 2019, bodo objavljeni v prvi polovici oktobra 2021; kataloški zapisi: zelena rastusposabljanje in ostali večsektorski ukrepi).

Podnebno ogledalo 2021 smo pripravili na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost, skupaj s PNZ svetovanje projektiranje, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije. Podnebno ogledalo 2022 bo izšlo spomladi prihodnje leto. Metodologija za pripravo Podnebnega ogledala je bila razvita v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050.

vir: https://podnebnapot2050.si/rezultati-slovenije/letno-podnebno-ogledalo/

Mogoče vam bo všeč