GospodarstvoSlovenijaVeč

Odziv Agencije za varstvo konkurence – v zvezi z medijskimi objavami združitve KZ Krka in KZ Trebnje

Javna agencija RS za varstvo konkurence (Agencija) je v sredstvih javnega obveščanja zasledila ponavljajoče objave, da bo nova zadruga KZ Trebnje-Krka pričela delovati 1. 1. 2021, če bo Agencija pravočasno podala soglasje h koncentraciji. Agencija je predmetno priglasitev prejela 5. 11. 2020.

Agencija pojasnjuje, da si v vseh primerih, ki jih obravnava, prizadeva, da jih zaključi v zakonsko predvidenih rokih, kar je v primeru koncentracij v roku 25 delovnih dni od prejema popolne priglasitve oziroma v 60 delovnih dneh od uvedbe postopka v t.i. drugi fazi presoje. Pri tem Agencija poudarja, da začne navedeni rok teči šele, ko prejme Agencija popolno priglasitev in ne od trenutka vloge. Ali bo Agencija zaključila zadevo v zakonsko določenem roku, ni odvisno zgolj od delovanja Agencije, temveč predvsem od priglasitelja in pa tistih udeležencev na trgu, ki morajo Agenciji pravočasno posredovati popolne in pravilne podatke, pomembne za odločitev v posamezni zadevi, kar je v trenutnih razmerah zaradi pandemije Covid-19 oteženo.

Agencija ponovno opozarja, da morebitnih odložnih pogojev v kupoprodajnih pogodbah oziroma drugih dogovorih o prenosu lastniških  deležev, sklenjenih med priglasitelji koncentracije in imetniki lastniških deležev v prevzetih podjetjih, v skladu s katerimi je izvršitev določene transakcije odvisna med drugim tudi od izdaje odločbe Agencije, ni dolžna spoštovati, ker se presoja skladnosti koncentracij s pravili konkurence pred Agencijo vodi na podlagi določb in zgoraj navedenih rokih, kot jih določa ZPOmK-1.

Odgovornost za pravočasno izvedbo koncentracij je tako na strani pogodbenih strank in ne Agencije, zato Agencija poziva podjetja, ki priglašajo koncentracije, da to upoštevajo pri oblikovanju pogodbenih določil oziroma odložnih pogojev v teh določilih.

vir: https://www.varstvo-konkurence.si/informacije/novica/odziv-agencije-v-zvezi-z-medijskimi-objavami-zdruzitve-kz-krka-in-kz-trebnje/

mib

Mogoče vam bo všeč