Lokalnopromet

Odlično sodelovanje vladnih služb in mesta Celje obrodilo sadove: Evropska sredstva za kolesarski povezavi Celje- Štore-Šentjur in Celje- Žalec

Mestna občina Celje je od Službe vlade za razvoj in Kohezijsko politiko (SVRK) prejela informacijo o evropskem sofinanciranju projekta Regijskih kolesarskih povezav Celje-Štore -Šentjur in Celje -Žalec, v okviru dogovora za razvoj regij (DDR). Skupni stroški uresničitve projekta so ocenjeni na približno 16,5 milijona evrov, od tega znaša evropsko sofinanciranje skupno približno 5 milijonov evrov.

Vrednost projekta regijske kolesarske poti Celje – Štore – Šentjur je 11,048 milijonov evrov, od tega znaša EU sofinanciranje 3,387 milijona evrov. Predvidena dolžina Kolesarske povezave je 11,55 kilometra, od tega je 8,59 kilometra novogradnje. Vrednost projekta regijske kolesarske poti Celje – Žalec je ocenjena na 5,406 milijona evrov, od tega znaša EU sofinanciranje 1,594 milijona evrov. Povezava bo dolga 12,84 Kilometra, od tega bo delež novogradnje oziroma rekonstrukcije povezave 7,88 Kilometra.

Preostanek investicije pri obeh povezavah bo v večini sofinancirala RS iz državnega proračuna. SVRK je odločitev o podpori izdal na podlagi vloge ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje projekta. Sedaj sledita sklep in pogodba o sofinanciranju, izbor izvajalca gradbenih del in izvedba del. Upravičenec do EU sredstev iz Evropskega sklada za Regionalni razvoj (ESRR) je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), ki bo tudi izvedla ta projekt. Za obe kolesarski povezavi je projektna dokumentacija že izdelana, pridobljena so tudi soglasja lastnikov zemljišč.

Cilj projekta kolesarske poti Celje – Štore – Šentjur je vzpostavitev povezave med omenjenimi občinami, med katerimi je po statističnih podatkih več dnevnih migracij. S predvidenimi ukrepi na področju kolesarjenja v okviru tega projekta bodo izboljšani pogoji za kolesarjenje, posledično se bo povečal delež kolesarjenja, predvsem pa se bo z Izgradnjo povezave povečala varnost kolesarjev.

Začetek kolesarske povezave Celje – Žalec je v krožnem križišču na Ulici XIV. Divizije v Celju, konec pa pri mostu za Šešče. Večina poti bo izvedena po visokovodnem nasipu na Levem bregu Savinje kot novogradnja. Približno sto metrov od Špice v Celju, v smeri proti Žalcu, je predvidena izgradnja brvi čez Savinjo. Gradnja je razdeljena na dve fazi.

V prvi fazi je predviden odsek Špica-Žalec, dolžine 11,42 km, v drugi fazi pa gradnja v območju Partizanske ceste v Celju. Druga faza ne spada med upravičene stroške, zato jo bo MOC gradila kasneje.

.

V okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) je bilo do sredine letošnjega septembra izdanih 67 odločitev o podpori za operacije gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Skupna vrednost investicij znaša 235,86 milijonov evrov in bodo v višini 92,29 milijonov evrov sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za Regionalni razvoj (ESRR). Skupna dolžina vzpostavljenih kolesarskih povezav bo preko 613 Km, od tega bo novogradenj preko 355 km.

Dogovor za razvoj regij – DRR je inštrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju Skladnega regionalnega razvoja. Za programsko obdobje se v regiji pripravi regionalni Razvojni program – RRP, ki je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. Z njim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje.

Zaključimo lahko samo s tem,  da to kar je prispelo ni neke naključne časovnice ampak predvsem sposobnost, strokovnost in seveda naklonjenost projektom s katerimi se izboljšuje kvaliteta življenja državljanom. To v povezavi z pravilno izdelano strategijo razvoja v lokalnih skupnosti in njihovih strokovnih službah le lahko »kombinacija«, ki prinese odličen izkupiček.

Naj čim bolj dolgo ostane tak tečaj plovbe naravnanosti Vladnih služb  in občinskih strokovnih krogov pri izdelavi prioritet!

Vane T. Costa

foto-MOC

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno