koronavirusLokalnoPolitikaSlovenija

Objavljena je Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

V četrtek 31. 12. 2020 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 s katero se določajo pristojni organi, ciljne skupine, obseg, pogoji in postopek ter s tem povezani ukrepi za zagotavljanje učinkovitosti, kakovosti in nadzora nad izvajanjem presejalnih programov.

Uredba določa splošni presejalni program in posebne presejalne programe.

Splošni presejalni program obsega množično testiranje oseb s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju Republike Slovenije in oseb, ki delajo pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji.

Posebni presejalni programi obsegajo testiranje oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost; oseb, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo; oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19; drugih oseb, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje (npr. uporabniki zdravstvenih storitev, bivanje, delo ali obiskovanje socialno varstvenih zavodov, zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, varnih hiš, azilnih domov, integracijskih hiš, študentskih domov, kriznih centrov za otroke, udeležba na športnih tekmovanjih, udeležba pri določenih športnih aktivnostih), torej v tveganem okoljupotnikov v mednarodnem prometu, kadar obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19. Način, obseg in roke izvajanja posebnih programov uporabljajo tudi delodajalci, ki posebne programe zagotavljajo v sodelovanju z izvajalci medicine dela kot ukrep varnosti in zdravja pri delu.

Presejalni programi se izvajajo, dokler ni dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito zameji nadaljnje širjenje SARS-CoV-2.

Izvajalci presejalnih programov so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe, in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih na podlagi javnega razpisa izbere minister, pristojen za zdravje, in z njimi sklene pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev.

Izvajalec presejalnega programa je odgovoren za pravilnost podatkov, posredovanih v CRPP, ki zagotavljajo pravilen pregled nad številom posredovanih izvidov mikrobioloških preiskav.

Splošni presejalni programi bodo potekali v posameznih lokalnih okoljih v dogovoru med izvajalci presejalnih programov, torej izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni (zdravstveni domovi in koncesionarji) in lokalno skupnostjo.

gov.si

Mogoče vam bo všeč