GospodarstvoSlovenija

Mnenje informacijskega pooblaščenca glede pošiljanje čestitk in daril zaposlenim

Informacijski pooblaščenec RS je na spletni strani objavil zanimivo razlago glede pošiljanje čestitk in daril zaposlenim.

Naslov: Pošiljanje čestitk in daril zaposlenim

Številka: 07121-1/2020/743
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali lahko delavcu ob rojstnem dnevu delodajalec pošlje čestitke in darila oziroma če je glede varstva podatkov v tem primeru kakšna težava.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP meni, da je obdelava osebnih podatkov za namen pošiljanja čestitk in daril zaposlenim lahko potrebna za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, če so za to glede na konkretne okoliščine pri delodajalcu izpolnjeni pogoji. Delodajalec mora glede na vse okoliščine oceniti, ali gre pri tem za takšne aktivnosti v zvezi z vodenjem, ki so potrebne zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. V nasprotnem primeru je dopustna podlaga za pošiljanje čestitk in daril lahko le osebna privolitev zaposlenih. Zavrnitev podaje privolitve pa ne sme imeti nikakršnih negativnih pravnih posledic za zaposlene. Delodajalec mora spoštovati voljo zaposlenega, ki čestitke ali darila ne želi prejeti in mu jih v odsotnosti privolitve ne sme pošiljati.

IP je v zvezi s vsebinsko podobnim vprašanjem že izdal neobvezno mnenje št. 0712-3/2018/2213 »Pošiljanje čestitk javnim uslužbencem« z dne 8. 11. 2018, ki je objavljeno na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=3207&tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-3%2F2018%2F2213.

Več o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih pa si lahko preberete tudi v smernicah IP, ki so dostopne na povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih_verzija_1.1_koncna.pdf.

Lep pozdrav,

                                                         Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

                                                      informacijska pooblaščenka

Pripravila:

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

vir: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1[showUid]=1595&tx_jzgdprdecisions_pi1[highlightWord]=po%C5%A1iljanje%20%C4%8Destitk&fbclid=IwAR2P70ohqXoQz_0WIq41BR6Tsxa021WqTiZZ0SfU5DFf1fRn-uWT0WNSmu4

 

mib

Mogoče vam bo všeč