11.seja Mestnega sveta MO Celje
Dogodki in prireditveLokalnoSlovenijaV fokusu

Mestni svet na današnji seji obravnaval vrsto poročil javnih zavodov in dajal »žegen« za prerazporeditev neporabljenega denarja iz prejšnjega leta.

Mestni svet MO  Celje je na  11. redni seji v tem mandatu, ki je potekala danes,  obravnaval petnajst točk dnevnega reda, večji del seje pa je bil namenjen obravnavi letnih poročil javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOC. Iz podanih poročil je razvidno, da zavodi dobro poslujejo, svetniki pa so ob seznanitvi s poročili tudi odločali o presežkih odhodkov nad prihodki, ki so jih pri poslovanju ustvarili zavodi. Mestni svet je potrdil tudi nov odlok o Zdravstvenem domu Celje, svetniki so se seznanili še s poročilom o delovanju Policijske uprave Celje v minulem letu in potrdili spremembo cen vrtčevskih programov in storitve pomoči na domu. Županstvo je poudarilo svojo uspešnost pri kandidiranju in pridobivanju evropskih sredstev. Tudi tako če »prilepijo« kakšno sosednjo občino  da lahko dosežejo status glede na število prebivalcev…

Poročanje o policijskem delu in varnosti občanov

Porast kaznivih dejanj v Celju. Policija kljub trudu ne najbolj uspešna pri zajezitvi kaznivih dejanj.

Svetniki so se na današnji seji seznanili tudi s poročilom o delu Policijske postaje Celje v minulem letu. Na področju prometne varnosti so policisti obravnavali podobno število prometnih nesreč kot leto poprej, v nesrečah so umrli trije udeleženci. So pa lani zabeležili večje število kaznivih dejanj, porast znaša 21 odstotkov. Tukaj  je potrebno poudariti da se v določenem segmentu kaznivih dejanj, predvsem za pojav požarov,  pri katerem so ugotovili da se nekateri kršilci  namerno ukvarjajo s požigi.  Policija je uporabila tudi prilagojene metode spremljanja tega pojava, tudi  z okrepljenimi  posadkami.

Policija je odpravila  klateže in nadlegovalce turistov iz strogega centra, posebej v poletnem obdobju. Nekateri od teh  so kazali takšne deviacije od normalnega da bi rekli da to meji na bolezensko stanje.  Policija kot represivni  organ odklone nevtralizira  ali jih odmakne. Ostale institucije pa odpravljajo posledice tega dolgotrajnega deviantnega pojava. Določenim svetnikom  ni  preveč »dišal« izraz bolniki.  Četudi so bili pri teh vsi znaki očitnega bolezenskega ali hudo okvarjenega  mentalnega sklopa.

Največji delež so predstavljala kazniva dejanja splošne kriminalitete, precej manj pa gospodarske in mladoletniške kriminalitete. Policisti so veliko napora vložili tudi v zagotavljanje ničelne tolerance pri obravnavi nasilja v družini in pomoči žrtvam kaznivih dejanj.

 

Nov odlok o Zdravstvenem domu Celje

Mestni svet je v prvi obravnavi sprejel nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Celje. Poleg Mestne občine Celje bodo zdaj soustanoviteljice zavoda tudi občine Štore, Dobrna in Vojnik, nov odlok pa usklajuje delovanje zavoda z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, ureja razmerja med ustanoviteljicami in zavodom ter temelje organizacije, dejavnosti in financiranja. Namen odloka je omogočiti občinam soustanoviteljicam, kjer že delujejo zdravstvene postaje, da prejmejo sredstva za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS. Odlok bo sprejet, ko ga bodo potrdili občinski sveti preostalih treh občin.

 

O poslovanju javnih zavodov

 

Letna poročila javnih zavodov. Pa še kakšen dvig cen tudi se »pretihotapil«

Osrednji del današnje seje mestnega sveta so predstavljale predstavitve letnih poročil javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje.  Najprej so bila na dnevnem redu poročila javnih vrtcev (Anice Černejeve, Tončke Čečeve, Zarja), osnovnih šol (I. II. III. in IV. osnovne šole, ter osnovnih šol Hudinja, Frana Kranjca, Lava, Ljubečna, Frana Roša in Glazija) in Glasbene šole Celje. Sledila so še poročila drugih javnih zavodov, Ljudske univerze Celje, Desetke Celje, Celjskega mladinskega centra, Regijskega študijskega središča Celje, Tehnoparka Celje, Zavoda Celeia Celje, Osrednje knjižnice Celje, Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejše zgodovine Celje, Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Socia Celje, Zdravstvenega doma Celje, Celjskih lekarn in Poklicne gasilske enote Celje.

O delovanju PGE Celje poveljnik in direktor Boris Žnidarko 

Vsi javni zavodi so v minulem letu poslovali pozitivno in ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, ki jih bodo s skupaj s presežki iz prejšnjih let namenili za investicije, investicijsko vzdrževanje, nabavo osnovnih sredstev in opreme ali pa bodo ostali nerazporejeni. Zavodi so dobili soglasje za prerazporeditev  razlike med prihodki in odhodki  v prid prihodkom.  Omenjena je bila tudi kadrovska  politika oziroma staranje kadra. S strani ene od svetnic je bilo omenjeno, da kljub manku kadra  so pri določenih zavodih neodzivni.  Škoda.

.Največji presežek iz poslovanja – približno 2 milijona evrov – bo letos za investicije namenil Zdravstveni dom Celje. Sredstva bodo med drugim uporabljena za dokončanje obnove stavbe na Gregorčičevi 5 in za rekonstrukcijo Vile Sonja na Kersnikovi 1.

S 1. junijem se bodo  spremenile tudi cene izvajanja storitve pomoči na domu, ki se bodo povišale za 1,5 oziroma 1,8 evra, med praznikom pa za približno 2 evra. Prispevek za uporabnika se v primerjavi z letom 2023 sicer ne bo spremenil, na račun višje subvencije Mestne občine Celje, ki znaša med 18,18 evra in 26,27 evra. V strukturi cene to predstavlja delež med 68 in 71 odstotki in bistveno presega zakonski prag, ki občinam nalaga zagotoviti vsaj 50 odstotno subvencijo stroška polne cene storitve. Dom ob Savinji, ki storitev pomoči na domu izvaja od leta 1999 (storitev izvaja 34 redno zaposlenih oskrbovalk), je s skladno zakonodajo pripravil predlog novih cen storitev.

 

O infrastrukturi  nekaj malega

Mestni svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli tudi spremembe in dopolnitve Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v MOC, ki določajo nove cene parkiranja v parkirnih hišah Celeiapark in Kocbekova.  Posebej kočljivo je tisto o stoodstotnem dvigu globe za tiste,  ki pozabijo plačati podaljšanje parkirnine v parkirni hiši Glazija  in sicer iz 10 na 20 EUR.

Tudi nekaj takšnih na videz nepomembnih popravil, posebej ko  se gre za ugotovljeno javno korist  na zemljiščih na območjih gradnje  cest je bilo obravnavanih.  Svetniki  so tukaj  sprejeli tri sklepe, ki so  podlaga za začetek postopkov razlastitve, v primeru, da sporazumna pridobitev lastninske pravice ne bo mogoča in da bi načrtovane cestne projekte lahko izvedli v javnem interesu. Zaradi tega bo v bodoče to hitreje kot do sedaj, ko je bilo za nekih 50 kvadratnih metrov  potrebno čakati 10 in več let.  Upajmo na premik.

Upajmo tudi na tehnični popravek proračuna, ki bo na naslednji seji Mestnega sveta 19. junija.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč