LokalnoPolitikaSlovenija

Lokalna samouprava: “Mestni svet sprejel spremembe pri izvedbi nekaterih investicij. Nekateri svetniki imeli svoj labodji spev. Ostali delali več kot dobro.”

Danes se je na 24. redni seji, zadnji  redni v tem mandatu, sešel Mestni svet Mestne občine Celje. Mestni svet je med drugim potrdil spremembe načrta razvojnih programov MOC za obdobje 2022 – 2023 za nekatere investicijske projekte.

Župan Bojan Šrot in delovna ekipa MS MO Celje

Pri izvedbi gradbene pogodbe za nedavno dokončanje rekonstrukcije lokalne ceste v Košnici je ostalo neporabljenih 237 tisoč evrov predvidenih sredstev. Ta denar bo porabljen za celotno izvedbo obnove nadvoza na Ljubečni ter stroške zaradi zamika gradbenih del iz preteklega leta Stritarjeva ulica, cesta Zvodno – Osenca, obnova mostu čez Sušnico na Lopati) in povišanja cen v gradbeništvu zaradi situacije na globalnem trgu.

Mestna občina Celje je z Direkcijo RS za vode sklenila sporazum o skupni izvedbi za investicijo »Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje«. MO Celje  je po sporazumu obvezana izdelati vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato je potrebno zagotoviti sredstva za pričetek postopka javnega naročila za izbiro projektantov. Dokončanje in predaja projektne dokumentacije je predvidena v letu 2023, zato je za prihodnje leto v sklopu projekta Objekti in ostale investicije treba povečati sredstva za vrednost 1.500.000 eurov.

Z letošnjo uresničitvijo projekta obnove starega mestnega jedra za območje trga pri tržnici v Celju se je pokazala tudi potreba po ureditvi celotnega dvorišča Rimljanka, ki je trenutno v zelo slabem stanju, zaradi nerešenega odvodnjavanja in divjega parkiranja. Iz tega razloga so se izkazale potrebe po dodatnih sredstvih v znesku 105.000 eurov. V sklopu projekta Obnov  dvorišča Rimljanka je predvidena obnova meteorne kanalizacije, zamenjava celotnega ustroja tlakov, vključno z asfaltiranjem, talna signalizacija za označitev parkirišč, zasaditev ter izvedba javne razsvetljave.

Do spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2022 prihaja tudi na področju Odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo. V letu 2022 je bil načrtovan pričetek gradnje novega objekta na lokaciji čistilne naprave (ČN Celje) za ravnanje z odvečnim blatom. Opisana investicija se v letu 2022 ni pričela izvajati, ker je v času priprave javnega naročila za izbor izvajalca izgradnje novega objekta prišlo do drastičnega povišanja cen. Še posebej so zelo zrasle cene za objekte, katerih konstrukcija je izdelana pretežno iz jekla. Poleg tega, na področju ravnanja z odvečnim blatom še vedno ni dokončne odločitve na ravni države, po kakšni tehnologiji se bo izvajalo odstranjevanje odvečnega blata. Zaradi opisane negotovosti je bil sprejet sklep, da se investicija zaustavi, vsaj za toliko časa, da se umiri rast cen na področju gradenj. Posledično je iz naslova najemnine na področju odvajanja in čiščenja ostalo neporabljenih za 950.000 eurov sredstev.

Na področju oskrbe s pitno vodo pa se v letu 2022 kaže precej večja potreba po vlaganjih v obnovo vodovoda, kot je bilo sprva ocenjeno. S prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode na področje oskrbe s pitno vodo bo mogoče izvesti obnove vodovodnega omrežja v večjem obsegu in tako hitreje slediti zahtevam po zmanjšanju vodnih izgub.

Svetniška skupina MO SDS Celje

 

Mestni svet je vse predlagane spremembe načrta razvojnih programov sprejel soglasno.

Spremembe so bile plod razmer, ki so bile prisotne in  okoliščinam ki niso bile naklonjene ter so bile rezultat » opletanja z repom« epidemije,  ki je resnično segla in posegla v vse sfere življenja.  Tudi samo poročilo Nadzornega odbora MO Celje je omenil ta poseg, prav tako je bilo pohvaljeno varčno in racionalno poslovanje na  odhodkovni strani.

Mestni svetnik Matija Kovač..

 

Pri  določenih vprašanjih se je videlo,  da je seja primerna tudi za  PR vložek,  predvsem za tiste, ki računajo za mesta v  Mestni  svet, da se  bodo enako vneto zavzemali za občane in dvig kakovosti bivanja v knežjem mestu. Labodji spev ali zadnji nastop je bil tudi prisoten v obliki ponujanja »čaše grenkega pelina«, češ da so bile napake in da kljub napakam še kar tukaj. Vsekakor prisotno nekaj kar je potrebno ni pa nujno da je na »jedilniku« seje.

Kmalu bo sledil očitni »boj« za obstoj  v svetniške klopi in na »radarju« javnega mnenja. Zanimivo bo.

Vane T. Costa

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno