Slovenija

Javni (spletni) posvet o Strategiji razvoja Slovenije 2030

Strategija razvoja Slovenije 2030 bo nov krovni razvojni okvir države

Na spletni strani vlade – https://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/ – je objavljen osnutek Strategiji razvoja Slovenije 2030.

 

Zakaj nova strategija razvoja?

Pripravo nove dolgoročne strategije razvoja države so zahtevala po krizi spremenjena razvojna izhodišča Slovenije in nove razmere v svetu skupaj z globalnimi trendi in izzivi. Hkrati se je izteklo obdobje prejšnjega strateškega razvojnega okvira Slovenije, ki je bil nazadnje opredeljen v Strategiji razvoja Slovenije 2005–2013.

 

Ob snovanju razvojne poti do boljšega življenja vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki jo opredeljuje Vizija Slovenije, se hkrati zavedamo naše soodgovornosti v globalnem okolju. Strategija razvoja Slovenije 2030 zato vključuje tudi uresničevanje globalnega razvojnega načrta Agende Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030.

Kakovost življenja za vse

Kot izhaja iz predloga dokumenta, je osrednji cilj strategije zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničuje se preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.

 

Kakovost življenja za vse prebivalke in prebivalce Slovenije se bo kazala v:

  • boljših priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje,
  • bolj dostojnem, varnem in aktivnem življenju v zdravem in čistem okolju,
  • aktivnejšem vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.

 

 

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

 vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,

  • učenje za in skozi vse življenje,
  • visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
  • ohranjeno zdravo naravno okolje in
  • visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

 

Pet strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije bomo uresničevali z delovanjem na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajstih ciljih Strategije. Vsak cilj vsebuje utemeljitev pomembnosti cilja, ključne usmeritve, na katerih bo treba delovati, da bi dosegli kakovostno življenje za vse, 2–3 ključne kazalnike uspešnosti, ki predstavljajo želene rezultate na področju posameznega razvojnega cilja in povezavo s cilji trajnostnega razvoja.

 

Uresničevanje strategije

Strategija razvoja Slovenije 2030 bo podlaga za celovit proces srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev ter potrditev prednostnih nalog in ukrepov, potrebnih za njihovo doseganje tako, da je zagotovljena dolgoročna vzdržnost javnih financ ter v tem okviru priprava in izvajanje proračunov. Politike, aktivnosti in ukrepi morajo tako prispevati k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030. Cilji predstavljajo podlago za oblikovanje prednostnih nalog in ukrepov Vlade Republike Slovenije, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov.

 

Doseganje Strategije razvoja Slovenije 2030 bomo spremljali z 29 ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi navedeni pri vsakem od razvojnih ciljev. Med temi je posebej izpostavljenih spodnjih 6 ključnih kazalnikov uspešnosti, s katerimi bomo spremljali doseganje strateških usmeritev.

Proces priprave osnutka Strategije razvoja Slovenije 2030

Ob razpravah o Viziji se je poleti 2016 pričela priprava nove dolgoročne strategije. Junija 2016 je bilo izvedenih devet tematskih razprav o posameznih vsebinah, pri katerih je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov. Septembra 2016 je sledila delavnica, na kateri je tekel pogovor o prvem možnem naboru kazalnikov za spremljanje strategije. Na podlagi strokovne razprave je Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter Uradom za makroekonomske analize in razvoj pripravila prvi osnutek strateških usmeritev in ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030. Decembra 2016 in januarja 2017 so vsi pristojni resorji podali mnenja o predloženem dokumentu. Januarja 2017 je bil organiziran tudi interaktivni posvet na ravni ključnih državnih uradnikov, kjer so izmenjali poglede o vsebinah posameznih ciljev in razpravljali o njihovem medsebojnem povezovanju.

 

Prispevki resorjev in udeležencev so služili kot pomemben element pri nadaljnjem oblikovanju strategije. S pomočjo anketnega vprašalnika delphi, ki je bil februarja 2017 posredovan strokovni javnosti, pa je vzporedno potekala identifikacija povezav med posameznimi cilji. Marca in aprila je potekalo strokovno usklajevanje in priprava prvega osnutke strategije, ki je bil maja 2017 posredovan resorjem v usklajevanje. Vzporedno so potekale tudi razprave glede ključnih kazalnikov uspešnosti in umeščanja ciljev trajnostnega razvoja v strateški dokument ter izvajanja in spremljanja dokumenta, pripravlja pa se tudi prilagojen dolgoročni okvir modeliranja za analizo učinkov politik (OECD).

 

Na podlagi razprav in prejetih pripomb resorjev je bil pripravljen drugi osnutek strategije, ki je vključeval predlog ključnih kazalnikov uspešnosti. Osnutek je bil julija 2017 posredovan vsem resorjem s pozivom za določitev njihovih ciljnih vednosti ključnih kazalnikov. Po ponovnem celovitem pregledu strategije s kazalniki ciljnimi vrednostmi, je tretji osnutek strategije sredi septembra 2017 obravnavala Stalna medresorska delovna skupina za razvojno načrtovanje, ki je osnutek sprejela z nekaj dodatnimi spremembami. Nato se je z osnutkom se je seznanil vrh koalicije in soglašal s seznanitvijo ter naložil seznanitev z dokumentom na Vladi RS ter nadaljnjo javno posvetovanje.

 

Posvetovanje bo potekalo med 12. oktobrom in 9. novembrom 2017.

Vaša mnenja in predloge lahko oddate na strani https://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/javni_posvet_o_strategiji_razvoja_slovenije_2030/

 

Mirjana Ivanuša-Bezjak

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija