Dogodki in prireditveLokalnoSlovenijaV fokusu

Celjski Mestni svet opravil zadnjo, 12. predpočitniško sejo. Sprejet svojo drugi, »kozmetični« rebalans mestnega proračuna

Na tej zadnji redni  predpočitniški seji so  bile v ospredju obravnave letnih poročil javnih podjetij, kadrovskih zadev ter o opravljanju cestne službe v mestu.

 

Mestni svet Mestne občine Celje je na današnji zadnji redni seji pred poletnimi počitnicami potrdil drugi rebalans letošnjega občinskega proračuna. Njegovo sprejetje je narekovala uskladitev prihodkov in odhodkov z razpisi ministrstev in s pričakovanim dotokom evropskih sredstev.  Tudi o nekaterih neusklajenosti okrog pretakanja proračunskega denarja in nejasnosti okrog tega. Malo »švicanja« po nepotrebnem so si privoščili in rahla »rdečica« je bila opazna. Še najmanj pri tistih ki jim je bil občinski denar  namenjen.

Mladinski center Celje je dobil novega direktorja. Podano je bilo  soglasje k imenovanju Tadeja Perčiča za direktorja javnega zavoda Celjski mladinski center za štiriletno mandatno obdobje. Gleda na trajnostno  naravnanostjo naše občine je vredno omembe odprtje Borzenove kontaktne točke, ki je 18. junija zaživela na vogalu Celjskega doma v Razlagovi ulici. Tam bodo svetovalci s področja energetike na voljo tako fizičnim kot pravnim osebam.

Na samem začetku so bili imenovani tudi  posamezni predstavniki v zavodih kjer je prisotna občina  svojimi »odposlanci« ob upoštevanju(ali ne) strankarske ekvilibristike.

 

Drugi rebalans letošnjega proračuna kot priprava na državne in evropske razpise

Razlogi za rebalans izhajajo iz uskladitve prihodkov in odhodkov z aktualnimi razpisi ministrstev in pričakovanimi evropskimi sredstvi iz novo pridobljenega projekta. Napoved razpisa ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za športno infrastrukturo je spremenila višino in pogoje sofinanciranja Stadiona Z’dežele. Zamaknila se je tudi časovnica napovedanega razpisa ministrstva za kulturo za obnovo kulturne dediščine, kar vpliva na spremembo časovnice za obnovo Stare grofije. Mestna občina Celje se je na pozivu European Urban Iniciative s projektom MAG-NET uvrstila v družbo izbranih 22 mest iz Evrope in pridobila sredstva v višini 4,5 milijona evrov za vzpostavitev urbane inovacijske mreže, ki bo prispevala k preprečevanju bega možganov, spodbujala inovacije, odgovorno podjetništvo in skrbela za vključujoč lokalni razvoj. In seveda zaradi atletskega stadiona.. mimogrede.

V rebalansu proračuna se tako v letošnjem letu načrtovani skupni prihodki znižujejo v višini 434.116 evrov, odhodki pa v višini 397.283 evrov.  Zaradi česa že?

Seja mestnega sveta MO Celje

 

Kako so poslovala celjska Javna podjetja?

Večji del  časovnega kolača današnje seje pa je bil zapolnjen  z  obravnavami  revidiranih letnih poročil, poslovanja  in poslovnih načrtov javnih podjetij, katerih edina družbenica je Mestna občina Celje.

Družba Celeia, ki opravlja gospodarsko javno službo izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim bivališčem v MOC, je lani s svojo matično enoto na Hrvaškem in PE v Celju poslovala z minimalnim dobičkom.

Mijo Zorko, direktor Celeia Baška

Pred obravnavo poslovanja družbe so svetniki sprejeli tudi srednjeročni in dolgoročni načrt izvajanja dejavnosti počitniških koloniji in šol v naravi, ki ga je družba Celeia kot koncesionar dolžna predstaviti MOC ob izteku štiriletnega obdobja izvajanja koncesije.  Kljub želji izvajalca da bo več besed namenjeno morebitnim dodatnim vključevanju  posameznih skupin otrok( hendikepirani, nadarjeni) to ni prišlo v poštev, le bežna omemba je bila  da je to lahko razlog za posebno tematsko razpravo.

 

Tudi javno podjetje Zelenice je lani poslovalo z dobičkom, tega je bilo za nekaj več kot 177 tisoč evrov, svetniki pa so potrdili, da bo polovico dobička namenjenega razvoju in posodobitvi poslovanja, preostali del pa bo ostal nerazporejen.  To občinsko podjetje je preseglo vsa pričakovanja , če se spomnimo začetkov in morda takratnih zmajevanj z glavo.

 

JP Inkubator Savinjske regije je  poslovalo pozitivno,   zabeležilo je več kot  38 tisoč evrov bilančnega dobička, ki bo v celoti ostal nerazporejen.

 

Nerazporejen bo ostal tudi bilančni dobiček družbe Nepremičnine Celje, ki ga je za 2,5  milijona evrov, večino ga predstavlja preneseni dobiček iz prejšnjih let.  Kar je pomembno z morebitnega investicijskega vlaganja.

 

Manjšo bilančno izgubo v višini nekaj več kot 15 tisoč evrov pa je v lanskem poslovnem letu izkazala družba ZPO Celje. Ta bo po sklepu mestnega sveta ostala nepokrita. Tukaj je nujno potrebna omemba zlorabe  Odbor za finance in premoženjska vprašanja s strani njihovega predsednika Simona Jevšineka, ki je dejansko prestopil okvirje delovanja in poslovniške določitve samega odbora. In tudi  preveč  kompetenc,  ki nikakor smejo  imeti   prostora znotraj tega odbora.  Spozaba ali načrtno ravnanje, naj ugotovijo primerni organi.  Pa tudi pod preprogo se ne sme pomesti.

Pričakovano bilančno izgubo, ki pa je posledica turbulentnega dogajanja na globalnem trgu zemeljskega plina v minulih letih, je v letu 2023 zabeležila družba Energetika Celje. Ta je znašala nekaj več kot 888 tisoč evrov. Poslovanje družbe zaradi izgube ni ogroženo, izgubo pa namerava pokrivati z načrtovanim poslovanjem v naslednjih letih.

Zaradi delne umiritve razmer na energetskem trgu in posameznih ustreznih poslovnih odločitev, je družba že konsolidirala svoje poslovanje, ki je stabilno in beleži pozitiven rezultat v prvih mesecih tega leta, tak trend pa je pričakovati tudi v nadaljevanju.  In morda bolj umirjeno plutje energetske barke v času,  ki je pred nami.

Del svetnikov MS MO Celje

Mestni svet je za vsa obravnavana podjetja potrdil revidirana letna poročila in podelil razrešnico upravam in nadzornim svetom podjetij.

Mestni svet je ob koncu seje po skrajšanem postopku sprejel še spremembo odloka o načinu upravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Celje.

Ali drugače povedano, tisti ki dobro dela dobi dodatno delo kot priznanje, ki so ga opazili uporabniki  oziroma občani, Mestna občina je to s spremembo odloka nagradilo.  S to sejo se  zaključuje predpoletni  del, sledi družaben in počitniški del leta oziroma poletja. Naslednja seja pa proti koncu septembra.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč