GospodarstvoizobraževanjeSlovenijaVeč

Z več preverjanj in podatkov do registracije poslovnega subjekta

S koncem poletja so začele veljati še zadnje zakonske spremembe, ki jih je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki je bil sicer v Uradnem listu RS objavljen že v februarju.

Omejitve pri ustanavljanju podjetij so v slovenskem prostoru poznane že dalj časa, z novelo pa so določene nove omejitve, več preverjanj podatkov, pa tudi boljšo preglednost podatkov pravnih oseb.

Že do sedaj je 10.a člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) določal določene omejitve pri ustanavljanju podjetij, z novelo pa je nabor in domet teh omejitev večji. Tako ustanovitelj, družbenik ali podjetnik ne more postati oseba:

  • ki je bila v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, po novempa tudi zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Omejitev velja 5 let od pravnomočne sodbe.
  • ki je bila v obdobju zadnjih dvanajstih mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov, ali na seznamu neplačnikovpo določbah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in nimajo neplačanih davčnih obveznosti višjih od 50 evrov. Od 24. februarja 2022 dalje, pa bo ta omejitev razširjena tudi na vse tiste potencialne ustanovitelje, ki jim je identifikacija za namen DDV prenehala zaradi suma zlorabe sistema DDV po odločbi FURS. Omejitev velja do izdaje potrdila FURS, ki ni starejše od 15 dni.
  • ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi ZDavP-2, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek. Od 24. februarja 2022dalje, pa bo ta omejitev razširjena tudi na vse tiste potencialne ustanovitelje, ki jim je identifikacija za namen DDV prenehala zaradi suma zlorabe sistema DDV po odločbi FURS.
  • ki ji je bila v zadnjih dveh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Omejitev se izteče s potrdilom Inšpektorata Republike Slovenije za delo o plačilu globe in odpravi ugotovljenih nepravilnosti v zvezi s plačilom za delo, ki ni starejše od 15 dni.
  • ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registrabrez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Omejitev preneha v enem letu od prenehanja družbe.
  • ki ji je bila v zadnjih treh letihs pravnomočno odločbo izrečena globa zaradi prekrška po 26. točki prvega odstavka 685. člena ZGD-1, kar pomeni, da je izplačala družbenikom premoženje, ki je potrebno za ohranjanje osnovnega kapitala. V skladu s 495. členom ZGD-1 se premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala in vezanih rezerv, družbenikom ne sme izplačati. V to premoženje pa se ne štejejo posojila družbe družbeniku, poslovodji ali njegovemu družinskemu članu, kot je opredeljen v drugem odstavku 270.a člena ZGD-1, ali pravni osebi, v kateri ima družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali vsi skupaj najmanj desetino upravljavskih pravic. V nasprotnem primeru je namreč družba lahko kaznovana za prekršek s plačilom globe od 1000 do 45.000 evrov, odgovorna oseba pa s plačilom globe od 500 do 4000 evrov.

Pri tem velja izpostaviti, da je naloga registrskih organov in notarjev, da po uradni dolžnosti v elektronski evidenci preverijo obstoj omejitev v kazenski evidenci ter evidenci pravnomočnih odločb sodišč, ki ju upravlja Ministrstvo za pravosodje, v evidenci Inšpektorata Republike Slovenije za delo, evidenci Tržnega Inšpektorata Republike Slovenije in evidenci Finančne uprave Republike Slovenije preverijo, ali obstaja katera izmed omejitev za vpis v sodni register ali Poslovni register Slovenije.

Prav tako pa novela določa preverjanje izpolnjevanja pogojev oz. omejitev v primeru ustanovitve družbe, podjetnika ali pridobitve statusa družbenika s strani fizične ali pravne osebe iz druge države članice ali tretje države. V kolikor ustrezne evidence ne omogočajo vzajemne izmenjave podatkov med Republiko Slovenijo, drugo državo članico ali tretjo državo, mora ustanovitelj pristojnemu organu neobstoj omejitev dokazati z dokumenti, ki niso starejši od 30 dni, kot je izpis iz ustreznega registra, če tega ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima pravna oseba svoj sedež in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za omejitev ustanovitve in potrdilo, da ustanovitelj nima neporavnanih davčnih obveznosti.

Novela pa je prinesla tudi dopolnitev nabora podatkov, ki jih mora vsebovati prijava ob prvem vpisu družbe v register. Tako mora družba pri prvem vpisu v register navesti tudi svoj poslovni in elektronski naslov. Navedena zahteva se uporablja za vse nove vpise v Poslovnem registru Slovenije (v nadaljevanju PRS) že od 24. februarja 2021, v skladu s prehodnimi določbami ZGD-1K pa morajo vsi poslovni subjekti svoje podatke v PRS z navedenimi podatki dopolniti v roku enega leta – torej do 24. februarja 2022. Navedeno pa ne velja za samostojne podjetnike. Pri tem ne gre spregledati tudi kazenskih določb, ki glede na velikost družbe določajo kazni od 1000 do 45.000 evrov, če družba v register ne prijavi podatkov ali ima v registru vpisane napačne podatke. Prav tako pa se z globo od 1.000 do 5.000 evrov lahko kaznuje za prekršek poslovodstvo, če podatkov ne prijavi za vpis v register v določenem roku v skladu s 47. členom ZGD-1.

Ob tem Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), poziva vse družbe, da dopolnijo podatke v PRS čim prej in sicer tako, da izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS prinesejo osebno ali posredujejo po pošti ali elektronski pošti na eno izmed izpostav AJPES, če pa hkrati spreminjajo tudi druge podatke o družbi pa spremembe vlagajo na točki SPOT ali pri notarju. Ob tem v novici na spletni strani dodajajo, da je elektronski naslov družbe javen podatek, ki je javno objavljen na spletni strani ePRS in dostopen vsem uporabnikom podatkov PRS.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 13. 10. 2021, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

vir: https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/clanki/61701-z-vec-preverjanj-in-podatkov-do-registracije-poslovnega-subjekta

 

Mogoče vam bo všeč