Foto: Arhiv
PolitikaSlovenija

Vlada je sprejela Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin, ki občinam prinaša za 70.98 mio evrov finančne razbremenitve v letu 2021.

Omenjeni zakon zasleduje tri glavne cilje:

 1. finančno razbremenitev občin: država bo od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe.
 2. povečanje nekaterih prihodkov občin: med drugim se zvišuje upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena.
 3. administrativno razbremenitev občin, ki bo posredno vplivala na zmanjšanje njihovih stroškov: na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih bo potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

Predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) posega skupaj v 12 področnih zakonov in prinaša med drugim naslednje spremembe:

 • plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim prevzame državni proračun,
 •  financiranje družinskega pomočnika prevzame država,
 •  financiranje mrliško pregledne službe se prenese z občin na državo,
 •  izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo tudi za notarje plačljiva,
 • določi se taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele in zviša se upravna takse za lokacijsko informacijo,
 •  občina bo lahko sprejela večletni program izobraževanja odraslih,
 •  sofinanciranje občin z romskimi prebivalci,
 • poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v Enotni zakladniški račun (EZR),
 •  določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 odstotkov primerne porabe,
 • sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem v celoti zagotavlja država,
 •  obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe prevzame država.

Spremembe, ki izhajajo iz zakona, bodo za občine v letu 2021 pomenile za 70.98 mio evrov finančne razbremenitve.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika