GospodarstvoSlovenija

Vavčerji – enostavne finančne spodbude za podjetja za različne poslovne storitve

Vavčerski sistem podjetjem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev za različne vsebine. Dodatna prednost za podjetja je, da ni rokov za oddajo vloge, vavčerji bodo na voljo skozi vse leto in po oddaji vloge bo sledila hitra obravnava. Pozivi so odprti do 31.03.2023 oz. do porabe sredstev.

Kdo se lahko prijavi – splošni pogoji:

 • mikro, mala in srednja podjetja – gospodarske družbe, s.p., zadruge;
 • na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen – pogoj izpolnjuje tudi nosilec dejavnosti v s.p., če je obvezno zavarovan iz naslova opravljanja dejavnosti;
 • poravnane vse davčne obveznosti – davki, prispevki, oddani vsi obrazci na FURS;
 • upravičenci, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, razen proizvodnje kmetijskih proizvodov in akvakulture.

Kaj se sofinancira – na splošno:

 • upravičeni in plačani stroški ustrezno izbranih zunanjih izvajalcev – dokazovanje z računi oz. z dokazili določenimi v pozivni dokumentaciji za vsak posamezni vavčer;
 • sofinancira se do 60 % upravičenih stroškov, DDV ni upravičen strošek;
 • za vsak vavčer je določen minimalni in maksimalni znesek povračila.

Najnižja vrednost, ki jo lahko upravičenec pridobi je 300 EUR, najvišja vrednost za posamezni vavčer je 9.999,99 EUR. Skupna višina, ki je lahko podjetju odobrena iz naslova vavčerjev, pa lahko znaša največ 30.000 EUR na leto.

Podrobni pogoji, višina financiranja, obdobje upravičenosti in ostale pomembne informacije se za posamezni vavčer razlikujejo.

Način prijave in rok za podpis pogodbe:

Vlogo na javni poziv, z vsemi zahtevanimi prilogami, je potrebno oddati izključno preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada – https://eportal.podjetniskisklad.si.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže SPOT svetovanje, med katerimi je tudi točka SPOT svetovanje Posavje. Prijavitelj lahko ob registraciji svojega podjetja na ePortalu ali tudi kasneje, doda svetovalca (kot pooblaščenca) za pomoč pri pripravi in oddajo vloge.

Prijavitelji bodo o odločitvi dodelitvi sredstev praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad.

Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila. Podpisano pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja, bo potrebno vrniti v roku 8 dni od prejema poziva. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je prijavitelj odstopil od podpisa pogodbe.

TRENUTNO SO ODPRTI POZIVI ZA NASLEDNJE VAVČERJE:

1. Vavčer za certifikate kakovosti

 • upravičeni stroški zunanjega izvajalca (priprave na certificiranje);
 •  upravičeni stroški za prvo pridobitev certifikata od 1.1.2019, za uveljavljanje vzdrževanja certifikata upravičeni stroški od leta 2020 naprej;
 • upravičeni certifikati pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS);
 • najnižja spodbuda 1.000  EUR, najvišja spodbuda 9.999,99 EUR.

2. Vavčer za patente, modele, znamke

 • upravičeni stroški: priprava dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje v tujino patenta, modela, znamke; prijava in/ali vzdrževanje in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu; stroški prevoda prijave;
 • stroški so upravičeni od 1.1.2019 dalje;
 • najnižja spodbuda 500  EUR, najvišja spodbuda 5.000 EUR brez vključenega popolnega preizkusa ali 9.999,99 EUR z vključenim popolnim preizkusom.

3. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

 • upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave;
 • zunanji izvajalec se izbere iz Kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih (https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78 – 4. Katalog – svetovalci za tržne raziskave na tujih trgih);
 • stroški so upravičeni od 1.1.2019 dalje – samo enkrat v celotnem obdobju;
 • najnižja spodbuda 1.000 EUR, najvišja spodbuda 5.000 EUR.

4. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

 • mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, svetovna razstava EXPO Dubaj;
 • upravičeni strošek je aktivna udeležba prijavitelja (dveh udeležencev) na mednarodnem forumu, kot npr.: kotizacija, B2B srečanje, razstavni prostor, stroški prevoza, nočitve …;
 • stroški so upravičeni od 19.6.2020 dalje;
 • najnižja spodbuda 300 EUR, najvišja spodbuda 3.000 EUR – prijavitelj lahko sredstva pridobi večkrat letno.

5. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

 • upravičeni stroški udeležbe dveh udeležencev (zakoniti zastopnik, lastnik, zaposleni) v gospodarski delegaciji – stroški kotizacije, stroški prevoza in nočitve, B2B srečanje;
 • stroški so upravičeni od 19.6.2020 dalje;
 • najnižja spodbuda 300 EUR, najvišja spodbuda 5.000 EUR.

6. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc – štiri skupine vavčerjev

 • digitalna strategija za digitalno preobrazbo od 1.000 do 9.999,00 EUR;
 • kibernetska varnost od 1.000 do 9.999,99 EUR;
 • digitalni marketing od 500 do 2.500 EUR za posamezno aktivnost, skupaj največ 8.500 EUR na podjetje za celotno obdobje;
 • usposabljanje za krepitev digitalnih kompetenc od 1.000 do 9.999,99 EUR – samo en vavčer v celotnem obdobju;
 • zunanjega izvajalca ali izvajalce se izbere iz Kataloga strokovnjakov pri DIH Slovenija – https://dihslovenia.si/katalog/.

7. Vavčer za digitalni marketing

 • upravičeni stroški: izdelava nove spletne strani + testiranje, izdelava nove mobilne aplikacije + testiranje, izdelava spletne trgovine, izdelava rezervacijske platforme;
 • stroški so upravičeni od 5.4.2019 dalje, samo enkrat za vsako aktivnost v celotnem obdobju – izdelki/storitve ne smejo biti izdelani pred oddajo vloge na javni poziv;
 • zunanjega izvajalca se izbere iz Kataloga strokovnjakov pri DIH Slovenija – https://dihslovenia.si/katalog/;
 • najnižja spodbuda 500 EUR, najvišja spodbuda 2.500 EUR, skupaj max. 8.500 EUR.

8. Vavčer za pripravo digitalne strategije

 • upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izdelavo digitalne strategije;
 • zunanjega izvajalca se izbere iz Kataloga strokovnjakov pri DIH Slovenija – https://dihslovenia.si/katalog/;
 • obvezna priloga k vlogi za prijavo je predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije;
 • stroški so upravičeni od 5.4.2019 dalje;
 • najnižja spodbuda 1.000 EUR, najvišja spodbuda 9.999,99 EUR.

9. Vavčer za kibernetsko varnost

 •  upravičeni stroški zunanjega izvajalca, ki se ga izbere iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti – Katalog strokovnjakov pri DIH Slovenija – https://dihslovenia.si/katalog/;
 • zunanjega izvajalca se izbere iz;
 • obvezna priloga k vlogi za prijavo je predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije;
 • stroški so upravičeni od 12.4.2019 dalje, k vlogi je potrebno priložiti pozitivno mnenje DIH Slovenija, ki ne sme biti izdano pred 12.2.2021;
 • prijavitelj lahko pridobi sredstva samo enkrat za vsako aktivnost, skupaj največ 9.999,99 EUR.

10. Vavčer za statusno preoblikovanje družb

 • upravičeni stroški: stroški zunanjega svetovalca za statusno preoblikovanje, notarski stroški, stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja;
 • statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred 19.6.2020;
 • vavčer za statusno preoblikovanje lahko upravičenec prejme samo enkrat v celotnem obdobju;
 • najnižja spodbuda 1.000 EUR, najvišja spodbuda 5.000 EUR.

11. Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja

 • upravičeni stroški: stroški svetovalne podpore, stroški udeležbe na EFQM certificiranih usposabljanjih za zaposlene, strošek pristojbine za EFQM globalno nagrado;
 • stroški so upravičeni od 1.1.2019 do 30.9.2023 oz. do porabe sredstev;
 • najnižja spodbuda 300 EUR, najvišja spodbuda 9.999,99 EUR – odvisno od velikosti podjetja in vrsto izvedene aktivnosti oz. stroška.

12. Vavčer za prenos lastništva

 • upravičeni stroški: stroški vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva, stroški vezani na aktivnosti izvedbe prenosa lastništva, stroški vezani na aktivnosti za dvig kompetenc prevzemnika;
 • stroški so upravičeni od 22.11.2019 do 30.9.2023 oz. do porabe sredstev;
 • aktivnosti ne smejo biti izvedene pred objavo tega javnega poziva, t.j. 12.2.2021;
 • prijavitelj lahko pridobi sredstva za vsak sklop samo enkrat v obdobju, pri čemer lahko odda vlogo za vsak posamezni sklop ločeno ali več sklopov skupaj;
 • najnižja spodbuda 500 EUR za posamezni sklop aktivnosti, najvišja spodbuda 3.000 EUR za posamezni sklop aktivnosti oz. za vse tri skupaj max. 9.000,00 EUR.

13. Vavčer za prototipiranje

 • upravičeni stroški: stroški zunanjega izvajalca za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje);
 • stroški so upravičeni od 1.1.2020 do 30.9.2023 oz. do porabe sredstev;
 • prototip ne sme biti izdelan pred 19.6.2020;
 • najnižja spodbuda 500 EUR, najvišja spodbuda 5.000 EUR.

Pomoč pri pripravi vloge glede javnih pozivov ter vse ostale informacije lahko vsi zainteresirani dobijo na SPOT točki CPT Krško (CKŽ 46, Krško), preko telefona: 07/490 22 25 in 07/490 22 24 ali e-pošte: [email protected] in [email protected].

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, www.cptkrsko.si, avtor: Mateja Jurečič

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

vir: https://cptkrsko.si/vavcerji-enostavne-financne-spodbude-za-podjetja-za-razlicne-poslovne-storitve/

mib

Mogoče vam bo všeč