Vir: Nova24tv.si
GospodarstvoPolitikaSlovenija

OD 12. APRILA 2021 DO VKLJUČNO 18. APRILA 2021 POD DOLOČENIMI POGOJI DOVOLJENO PONUJANJE IN PRODAJANJE BLAGA IN STORITEV NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 55/21) se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL – IZVAJALCI

Določa se, da omejitve pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil veljajo za:

1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:− dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:− programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, − programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,− programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:− začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,− usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,− rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,− preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,− osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,− osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:− izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, − usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,− osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,− edukacijskih in psihosocialnih delavnic, − preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter − vozniških izpitov.

Navedene dejavnosti se lahko izvajajo le skladno s sprejetimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19, in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG ali testi PCR in imajo negativni rezultat testa. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil lahko opravljajo tudi osebe, ki imajo dokazilo, da so bile cepljene proti COVID-19 in je od drugega odmerka v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, v primeru cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni ter v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od prejema prvega odmerka cepiva. Testiranja so oproščene tudi osebe, ki so prebolele COVID-19 in predložijo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, od odvzema brisa pa je preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

 

POTROŠNIKI

Za potrošnike velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljena le potrošnikom, ki predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev, predložijo negativni rezultat testa, ki ni starejši od sedmih dni. Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljena tudi potrošnikom, ki imajo dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19 in je od drugega odmerka v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, v primeru cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni ter v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od prejema prvega odmerka cepiva. Testiranja so oproščeni tudi potrošniki, ki so preboleli COVID-19 in predložijo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, od odvzema brisa pa je preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dodatni pogoji pri izvajanju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (testiranje na virus SARS-CoV-2, dokazilo o cepljenju proti COVID-19, potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19) ne veljajo za:

1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:− nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;

2. pooblaščene organizacije pri izvajanju:− postopkov in nalog v tahografskih delavnicah, − rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,če je pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevana vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH IN PROMETNIH DOVOLJENJ

Veljavnost vozniških dovoljenj, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/21) potekla v obdobju od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, in certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/21) potekla v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

Glede plačevanje letne dajatve se z odlokom določa, da mora biti le-ta plačana od datuma poteka veljavnosti, ki je navedena na prometnem dovoljenju, dalje, in sicer kljub temu, da je veljavnost prometnih dovoljenj z odlokom podaljšana. Če letna dajatev ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja (npr. v primeru odjave motornega vozila po obdobju, do katerega je podaljšana veljavnost prometnega dovoljenja v skladu s tem odlokom), navedeno letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti.

 

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ (VOZNIKI ZAČETNIKI) IN PODALJŠANJE VELJANOSTI TEORETIČNEGA DELA VOZNIŠKEGA IZPITA

Z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 9/21 in 43/21) je določeno, da se veljavnost vozniških dovoljenj (vozniki začetniki) in teoretičnega dela vozniškega izpita, ki so zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do vključno 16. aprila 2021, podaljša do vključno 31. decembra 2021.

Za vozniška dovoljenja (vozniki začetniki) velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 16. aprila 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 31. decembra 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do vključno 16. aprila 2021 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

Gov.si

Mogoče vam bo všeč