Seja MS MO Celje
LokalnoPolitikaSlovenija

Mestni svet MO Celje obravnaval(prva obravnava) predlog proračuna v za leto 2022 . Danes tudi z rekordno malim naborom točk seje. Bera odlična.

Danes je v Narodnem domu ( Mestni hram demokracije in demokratični izmenjavi mnenj)potekala letošnja predzadnja seja Mestnega sveta. Želja po kratkem in vsebinsko bogatem delu se je uresničila in sodi med seje kjer se je sejnina dokaj lahko in hitro zaslužila. Šalo na stran. Proračun(predlog) v prvem branju je pod streho, občinsko in odločevalsko.

Za začetek, bolj za ogrevanje je bilo tudi nekaj  imenovanj   s katerimi seje dalo ugotoviti, da je treba potrditi in utrditi moč odločanja v naslednjih tednih ali mesecih brez da bi se  kaj prepustilo slučajnosti in nepričakovanim zasukom. Čeprav zgleda da je kratko in gladko, je vse eno dober izračun bodočega vpliva potreben.

Kaj pravzaprav predvideva predlog proračuna za naslednje leto 2022?

 

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Prihodki skupaj znašajo 70.727.575 EUR.  Na dohodkovni strani  je kot največja postavka dohodnina, ki je  planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2022, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 28.151.595  EUR. . Druga občutnejša postavka so  prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 14.821.474 EUR  ter še nekaj postavk, ki sestavljajo »zgradbo« načrtovanih prihodkov.

.V proračunu so  odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Odhodki skupaj znašajo 75.118.709 EUR  V proračuna za leto 2022 je predvideno zadolževanje v višini 5.000.000 EUR za financiranje investicij. Od tega je  3.761.755 eurov za odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah, kar pomeni da je dobrih 1. 25 mio EUR »čistega » primanjkljaja.

Razvojno naravnan predlog proračuna za  leto 2022. Drži!?

Tukaj, ob razlaganju  narave naravnanosti  proračuna se izrablja in se uporablja fraza »razvojno naravnan proračun« kar v tem primeru ne potrebuje  navednice.  Ker to preprosto drži, čeprav ni klasičen » džuboks« proračun. Vendar pa za stvari, pridobitve, ki so potrebne za mesto se najdejo  viri,  dodatni viri s katerimi se dodatno izboljšuje bivanjski in življenjski standard občanov.

Za to resnično investicijsko  naravnan proračun je »kriva«  aktualna vlada, ki je za vse občine in pa tudi  za našo, ki  je občutno dvignila povprečnine  občinam.  Občine  so ta “šok” sprejele z odprtimi rokami in so  po desetih  letih na momente »stiskaško«  pripravljenih proračunov končno sproščeno načrtujejo svoje investicije. Pomembno je tukaj tudi odločno izborjena evropska sredstva   iz evropskih sredstev namenjenih  za okrevanje gospodarstev in družb iz te trenutno obstoječe  epidemične COVID -19  krize.  Nekatere občine  celo ne dohajajo tempo zaradi potreb po lastnih vložkih. To so sicer sladke skrbi. Zato je bilo tudi omenjeno to kar bi moralo biti ves čas jasno , da ob takšnem pozitivnem pristopu vladne politike, ni težko biti dober servis lokalni skupnosti. Da bi le takšna vlada trajala tudi potem, ko bo čas za drug mandat.  Nergačem bo vse manj priložnosti za nerganje, ustvarjalcem pa več priložnosti za kreativnost in napredek.

Za vsakogar je mesto pod proračunskim »soncem«. To je izziv od katerega ne dobite »opeklin«!

Vane T. Costa

Foto: Ich

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno