Območje poslovne cone ob Bežigrajski cesti
LokalnoSlovenija

Lokalna samouprava:«Gradnja priključne ceste in komunalne infrastrukture ob Bežigrajski cesti«

Mestna občina Celje bo zgradila priključno cesto in komunalno infrastrukturo na območju poslovne cone ob Bežigrajski cesti (nasproti poslovnega centra Etra), kar je predvideno tudi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za to območje (OPPN – Območje SL-4-1). Za to naložbo se bomo prijavili tudi na razpis za nepovratna sredstva v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 Podpisana je pogodba z izvajalcem del, podjetjem Peor iz Vojnika, ki je danes uveden v delo.  

Vrednost pogodbenih del znaša približno 275.000 evrov brez vključenega DDV, izvajalec pa se je s pogodbo zavezal, da bo dela končal v treh mesecih po uvedbi v delo. 

 

Območje poslovne cone ob Bežigrajski cesti

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ob Bežigrajski cesti je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel na lanski junijski seji. Predvideva gradnjo dveh samostojnih objektov za namen poslovne, skladiščne, obrtne, trgovske in druge spremljajoče dejavnosti, poleg tega še prometno ureditev s parkirnimi površinami, gradnjo nove oziroma rekonstrukcijo obstoječe javne gospodarske infrastrukture ter ureditev zunanjih površin.

Gre za območje velikosti 7715 kvadratnih metrov. Na tem območju podjetje Simes iz Celja že gradi novo proizvodno halo, ki ji bo sledila še ena.

Mestna občina Celje bo za naložbo v izgradnjo priključne ceste in komunalne infrastrukture, ki vključuje tudi ureditev javne razsvetljave ter druge ureditve ob Bežigrajski cesti, kandidirala za nepovratna sredstva v okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023.

Da bo le uspelo. Delovanje lokalne samouprave in realizacija zastavljenih in potrebnih ciljev je možna ob dobro delujoči mestni upravi. Za enkrat je temu tako. In hvala bogu. Za enkrat.

 

Vane T. Costa

Foto:moc

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno