Protipoplavni ukrepi v Medlogu(foto: Nivo-EKO)
LokalnonaravaSlovenija

Protipoplavna varnost v Celju: Vizija in dobro sodelovanje z državo za zeleno in poplavno varno prihodnost Celja

Po uspešno izvedenih protipoplavnih ukrepih v Medlogu Ministrstvo za okolje in prostor RS ter Direkcija RS za vode (DRSV), v sodelovanju z Mestno občino Celje (MOC), nadaljujeta z ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti še v drugih delih občine. Ukrepi poleg zagotavljanja poplavne varnosti omogočajo tudi uresničevanje vizije zelenega  in trajnostno naravnanega razvoja v občini. Več milijonov evrov vredni ukrepi bodo financirani tudi z evropskimi sredstvi iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Sklenjeni sporazum med MOC in DRSV o dodatnih ukrepih je rezultat dobrega sodelovanje lokalne skupnosti z ministrstvom za okolje in prostor.

 

Podpisani sporazum predvideva protipoplavne ureditve ob potoku Ločnica v Zagradu, potoka Koprivnica s pritoki od avtoceste do Šmartinskega jezera, ureditev potoka Dajnica  ter zamenjavi hidravlično neustreznih premostitev čez Voglajno na Teharski cesti (pri Topru) in čez Savinjo na Polulah.

 

Za prebivalce omenjenih območij ti ukrepi pomenijo bistveno izboljšanje protipoplavne varnosti. Predvidene so namreč izvedbe novih premostitvenih objektov, tako da v prihodnje ne bo več prihajalo do  zajezitev in poplavljanja vodotokov. Sočasno bodo izvedene sonaravne ureditve strug na vodotokih, ki bodo bistveno izboljšale življenjski prostor rib, vodnega in drugega življa ob vodotokih, lepša bo celostna podoba območja ukrepov.

 

V skladu s sporazumom Mestna občina Celje za vse navedene ukrepe izvaja prevzete obveznosti, pripravlja projektno dokumentacijo, pridobiva soglasja lastnikov zemljišč  ter gradbena dovoljenja. Rok za izvedbo teh aktivnosti je 30. junij 2023. DRSV bo potem na podlagi pridobljenih projektov in gradbenih dovoljenj na javnih razpisih izbrala izvajalce za gradnjo in začela z izvedbo investicije.

V načrtu je, da bi se prva gradbena dela lahko začela konec prihodnjega leta, zagotovo pa v letu 2024.

 

Dodatni protipoplavni ukrepi bodo financirani z evropskimi sredstvi v sklopu nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Vrednost ukrepov bo po grobih ocenah znašala več kot 20 milijonov evrov, natančnejša vrednost bo znana z dokončno izdelano tehnično dokumentacijo.

 

Učinki dodatnih protipoplavnih ukrepov kot rezultat sporazuma med DRSV in MOC bodo podobni kot so jih prinesli pred časom uresničeni protipoplavni ukrepi na območju Medloga kot nadomestni ukrep za nezgrajen suhi zadrževalnik Levec. investicija v vrednosti 4,2 milijona evrov, ki jo je financirala država, je plod dobrega sodelovanja Mestnega občine Celje z okoljskim ministrstvom. Ukrepi prebivalcem na območju Špice zagotavljajo večjo varnost pred poplavami.

 

Spomniti je treba  tudi, da so bili v preteklih letih v sklopu izvajanja ukrepov za povečanje poplavne varnosti Celja izvedeni visokovodni zidovi in nasipi ob Savinji, Voglajni, Hudinji, Vzhodni Ložnici, Ložnici, Koprivnici in Sušnici, ob povečanju pretočne sposobnosti strug vodotokov. Zgrajeni so bili tudi suhi zadrževalniki na Vzhodni Ložnici, Sušnici in Podsevčnici, črpališča za odvod zalednih meteornih voda itn. Vrednost teh ukrepov je znašala približno 40 milijonov evrov.

 

Velja še opozoriti, da Mestna občina Celje pospešeno izvaja obsežen projekt Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje, ki bo po izgradnji manjkajočih fekalnih kanalizacij znotraj ostalih aglomeracij  v občini izboljšal kakovost manjših vodotokov. Tudi s čistejšimi vodotoki uresničujemo vizijo zelenega prehoda in trajnostnega razvoja Celja.

Celje in občina z vsemi službami  dela in bo naredila vse da se vsi počutimo varno in dokaj brezskrbno.

Vane T. Costa

Vir: moc&vtc

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno