Predstavniki manjših delov lokalne skupnosti v Celju na posvetu(foto MOC)
LokalnoSlovenijaŽivljenje

MO Celje: Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v MOC«. Strategijo želimo živeti!

Mestna občina Celje je v januarju svojim ožjim delom lokalne skupnosti, Mestnim četrtem in krajevnim skupnostim,  predstavila vsebino strateškega dokumenta »Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v MOC«. 

Namen strategije je ozaveščanje in spodbujanje občank in občanov k razmišljanju o tem, kako lahko vsak posameznik sam prispeva k izboljšanju stanja v družbi. Na srečanju so bili prisotni predstavniki petnajstih ožjih delov, ki so jih nagovorile članice ožje delovne skupine za pripravo strateškega dokumenta Polona Ocvirk, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Mateja Obrez, ravnateljica Vrtca Zarja in Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava in namestnica predsednice Odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta MOC.

Vsi prisotni so z zadovoljstvom pozdravili dokument in soglasno izkazali svojo pripravljenost za aktivno sodelovanje pri izvajanju vseh dejavnosti z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev, ki so opredeljeni v trajnostni strategiji.

Predstavniki bi v nadaljevanju z svojimi dejanji, ravnanji in tudi edukativno morali delovati v ožjih skupnostih ljudem plastično na primerih pokazati to trajnostno ravnanje.  Tako kot je eno  od gesel.  opisana v dokumentu, to moramo živeti vsi v lokalni skupnosti in jo vzeti kot našo, mojo, tvojo.

Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v MOC mora postati način življenja, in tako kot je samo življenje ki  ima eno   stalnico, ki ji drugače rečemo sprememba, zato tudi naša strategija se lahko spreminja, dopolnjuje, izboljšuje.

predstavitev strategije
(foto MOC)

 

Strategijo želimo živeti!

Ključni cilj, ki ga zasleduje predmetna strategija, je zdrav, neškodljiv in zrel napredek v razvoju človeka in družbe na lokalni ravni, z dosego optimalnega psihološkega blagostanja pri slehernem posamezniku v dolgoročnem smislu. Psihološko blagostanje se nanaša na glavne vidike človekovega optimalnega izkustva in delovanja v družbi, pri čemer je močno povezan s pojmi sreče, dobrega počutja, optimizma, upanja, zadovoljstva z življenjem in življenjskega smisla. Gre za koncept, ki je odvisen tako od različnih dejavnikov v procesu vzgoje in izobraževanja ter vseživljenjskega učenja posameznika, kjer v največji meri vplivajo fizični, čustveni in socialni faktorji. Večje psihološko blagostanje prebivalstva se povezuje z dvigom kreativnosti na splošni ravni in s tem povezanimi boljšimi delovnimi rezultati, večjo produktivnostjo ter zmanjševanjem številnih negativnih odklonskih oblik v družbi. Slednje predstavljajo veliko breme v socialno-odnosnem, zdravstvenem, psihološkem in finančnem smislu za vsako družbo. Z izpolnjevanjem splošne pravice do vzgoje in izobraževanja, tako v skladu z domačo zakonodajo, kakor tudi v skladu z mednarodnimi konvencijami in listinami o temeljnih pravicah, se v Mestni občini Celje čutimo družbeno odgovorni za skrb in dvig stopnje vsesplošne ozaveščenosti, vedenja in znanja na različnih življenjskih področjih med vsemi prebivalci naše lokalne skupnosti. Z novimi pristopi, sodobnimi trendi in smernicami v naši družbi, se želimo na nevsiljiv, pa vendar učinkovit način dotakniti slehernega posameznika. Cilj je strpno, medgeneracijsko sobivanje v empatični skupnosti. Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje je živ dokument, ki je časovno dolgoročno naravnan in se bo ves čas dopolnjeval, spreminjal in prilagajal družbenim trendom, usmeritvam, tehnološkemu napredku in novemu načinu življenja. Dokument je zasnovan in naravnan tako, da bo navkljub vsem morebitnim spremembam v okolju vselej sledil osnovnemu življenjskemu načelu v razvoju posameznika, kako postati, biti in o(b)stati najboljša možna različica samega sebe – človeka v vsem svojem bistvu. Zasnovane cilje in namene bomo uresničevali preko kontinuiranega izvajanja akcijskih načrtov. V izvajanje redne evalvacije dejanskega stanja ter ocenjevanje napredka bomo vključili vse deležnike. O pridobljenih povratnih informacijah dejanskega stanja v družbi, bomo redno in sprotno obveščali javnost. S primeri dobre prakse in uspešnim delovanjem na lokalni ravni, želimo postati dober zgled tudi ostalim lokalnim skupnostim v Republiki Sloveniji. Spremembe na številnih področjih v delovanju naše družbe so nujno potrebne. Z uporabo različnih načinov in metod ter s pomočjo preostalih lokalnih skupnosti, želimo spodbuditi državno raven, vključno vsa pristojna ministrstva: vzgoje in izobraževanja, zdravja, sociale, financ, javne uprave in ostalih. Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje ni le vodnik, temveč pot po kateri želimo hoditi v prihodnje.

Sobivanje je prvina in način življenja, ki mora biti cilj vseh nas in od vseh nas!

Vane T. Costa

 

Vir: https://moc.celje.si/images/Datoteke/Seje_Mestnega_Sveta/MANDAT_2018_2022/18_redna_seja_28_9_2021/GRADIVO/6_TRAJNOSTNA_STRATEGIJA/TRAJNOSTNA_STRATEGIJA_FIN.pdf

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno